Lietuvoje lankosi už vidaus rinką atsakinga eurokomisarė E.Bienkowska
Lie­tu­vo­je su ofi­cia­liu vi­zi­tu lan­ko­si už vi­daus rin­ką, pra­mo­nę, vers­lu­mą ir ma­žas bei vi­du­ti­nes įmo­nes at­sa­kin­ga Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) na­rė Elž­bie­ta Bien­kows­ka.

Ša­lies va­do­vai su­si­ti­ko su Eu­ro­pos Ko­mi­sa­re Elž­bie­ta Bien­kows­ka, at­sa­kin­ga už vi­daus rin­ką.

Pa­lies­tas Bal­ta­ru­si­jos AE klausimas

Pre­zi­den­tū­ra pra­ne­ša, jog ko­mi­sa­rė ak­ty­viai pri­si­dė­jo ren­giant Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Ko­mu­ni­ka­tą dėl ES ša­lių at­sa­ko hib­ri­di­nėms grės­mėms. Ja­me vie­na iš grės­mių Eu­ro­pos sau­gu­mui įvar­di­ja­mi bran­duo­li­nės sau­gos pa­žei­di­mai ES kai­my­nys­tė­je.

Ša­lies va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, tarp­tau­ti­nių sau­gu­mo stan­dar­tų ne­ati­tin­kan­ti Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nė elek­tri­nė ke­lia di­džiu­lę grės­mę ne tik Lie­tu­vai, bet ir vi­sai Eu­ro­pai. To­dėl la­bai svar­bu, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja iš­gir­do Lie­tu­vos su­si­rū­pi­ni­mą, o bran­duo­li­nės sau­gos už­ti­kri­ni­mas ta­po vi­sos Eu­ro­pos tiks­lu, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me Pre­zi­den­tū­ros spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

Bal­ta­ru­si­ja iki šiol nė­ra pa­tei­ku­si in­for­ma­ci­jos apie at­omi­nei jė­gai­nei tai­ko­mus sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą ir sau­gu­mo tes­tų įgy­ven­di­ni­mą, ne­įsi­lei­džia Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos agen­tū­ros (TA­TE­NA) ste­bė­to­jų. Vie­nin­ga ir pri­nci­pin­ga Eu­ro­pos Są­jun­gos po­zi­ci­ja yra bū­ti­na, sie­kiant, kad Bal­ta­ru­si­ja iš­sklai­dy­tų abe­jo­nes dėl sta­to­mos at­omi­nės jė­gai­nės sau­gu­mo.

Su­si­ti­ki­me taip pat bu­vo ap­tar­ta, kaip stip­rin­ti ES ša­lių at­spa­ru­mą in­for­ma­ci­nėms ir ki­ber­ne­ti­nėms at­akoms, už­kirs­ti ke­lią ra­di­ka­liz­mo pli­ti­mui ir ne­apy­kan­tos kurs­ty­mui, ska­tin­ti ES ir NA­TO bend­ra­dar­bia­vi­mą at­re­miant hib­ri­di­nes grės­mes. Lie­tu­va jau pri­si­de­da prie bend­ro ES ša­lių at­sa­ko hib­ri­di­nėms grės­mėms. Mū­sų ša­lies ini­cia­ty­va par­eng­tas ir įgy­ven­di­na­mas ES stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos veiks­mų pla­nas, pa­de­dan­tis ko­vo­ti su sklei­džia­ma de­zin­for­ma­ci­ja, de­mas­kuo­ti me­lą, stip­rin­ti al­ter­na­ty­vius in­for­ma­ci­jos šal­ti­nius. Lie­tu­va taip pat pa­lai­ko ES pla­nus kur­ti kom­pe­ten­ci­jos cen­trą ko­vai su hib­ri­di­nė­mis grės­mė­mis.

Pre­zi­den­tė su Eu­ro­pos Ko­mi­sa­re taip pat kal­bė­jo­si apie ES pa­slau­gų ir skait­me­ni­nės rin­kų stip­ri­ni­mą bei ap­ta­rė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos eko­no­mi­nes ir so­cia­li­nes re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vai. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja Lie­tu­vos pa­žan­gą ska­ti­nant eko­no­mi­kos au­gi­mą ver­ti­na kaip ri­bo­tą. Lie­tu­va ra­gi­na­ma įgy­ven­din­ti aukš­to­jo moks­lo ir ino­va­ci­jų po­li­ti­kos re­for­mas, keis­ti pa­se­nu­sį dar­bo rin­kos reg­la­men­ta­vi­mą, to­bu­lin­ti mo­kes­čių su­rin­ki­mo sis­te­mą, ma­žin­ti skur­dą ir so­cia­li­nę at­skir­tį.

Ap­ta­rė rin­kos stra­te­gi­jos klausimus

Ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­kęs su E. Bien­kows­ka, mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, ap­ta­rė pa­slau­gų tei­ki­mo ir ki­tus bend­ro­sios rin­kos stra­te­gi­jos bei su kon­ku­ren­cin­gu­mu ir pra­mo­nės mo­der­ni­za­vi­mu su­si­ju­sius klau­si­mus, taip pat Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vai, pra­ne­ša Vy­riau­sy­bė.

„Lie­tu­va kar­tu su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tę­sia dar­bą, siek­da­mos už­ti­krin­ti sta­bi­lią ir pa­lan­kią vers­lui re­gu­lia­vi­mo ap­lin­ką, ku­ri stip­rin­tų ES, o kar­tu ir Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mą bei eko­no­mi­nę ge­ro­vę“, – ak­cen­ta­vo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Eu­ro­pos ko­mi­sa­rė pa­si­džiau­gė, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė vyk­do ak­ty­vų ir efek­ty­vų dia­lo­gą su EK svar­biais vi­sai Bend­ri­jai klau­si­mais, tarp jų ir su­si­ju­siais su vie­nin­ga ES rin­ka.

Su­si­ti­ki­me trum­pai ap­tar­tos EK par­eng­tos Lie­tu­vai skir­tos re­ko­men­da­ci­jos.

„La­bai ver­ti­na­me siū­ly­mus, ku­rie pri­si­de­da prie kon­ku­ren­cin­gu­mo ska­ti­ni­mo ir ge­res­nio vi­daus rin­kos vei­ki­mo. Vy­riau­sy­bė vi­sa­pu­siš­kai re­mia Eu­ro­pos Są­jun­gos bend­ro­sios rin­kos po­ten­cia­lo iš­nau­do­ji­mą, ša­li­nant dar eg­zis­tuo­jan­čias kliū­tis pre­kių ir pa­slau­gų rin­ko­se“, – sa­kė prem­je­ras.

Ta­čiau, pa­sak Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai mū­sų vers­las su­si­du­ria su trik­džiais ki­to­se rin­ko­se, ypač pa­slau­gų sek­to­riu­je, to­dėl re­mia­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ini­cia­ty­vas įdieg­ti vie­nin­gą „pas­lau­gų tei­kė­jo pa­są“.

Prem­je­ras at­krei­pė EK na­rės dė­me­sį, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­ria EK pa­siū­ly­mui dėl dar­buo­to­jų ko­man­di­ra­vi­mo di­rek­ty­vos kei­ti­mo, nes tai ne­igia­mai pa­veik­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių kon­ku­ren­cin­gu­mą.

Taip pat ap­tar­ta EK par­eng­ta stra­te­gi­ja „Bend­ro­sios rin­kos to­bu­li­ni­mas: dau­giau ga­li­my­bių pi­lie­čiams ir įmo­nėms“. Prem­je­ras ir Eu­ro­pos ko­mi­sa­rė su­ta­rė, kad ge­res­nis reg­la­men­ta­vi­mas yra svar­bus sie­kiant tin­ka­mos re­gu­lia­vi­mo ko­ky­bės, ku­ri už­ti­krin­tų, kad ir vers­las, ir var­to­to­jai ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti vi­sais Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­daus rin­kos tei­kia­mais pri­va­lu­mais.

Trum­pai ap­tar­ta ir EK ini­cia­ty­va dėl Eu­ro­pos pra­mo­nės skait­me­ni­ni­mo, ku­ris pa­ska­tin­tų ino­va­ci­jų plė­trą, di­din­tų Eu­ro­pos pra­mo­nės kon­ku­ren­cin­gu­mą pa­sau­ly­je, ne­pa­mirš­tant ir tra­di­ci­nės Eu­ro­pos pra­mo­nės.