Lietuvoje lankosi NATO ypač greito reagavimo pajėgų atstovai
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad tre­čia­die­nį sve­čiai su­si­ti­ko su tarp­tau­ti­nio NA­TO šta­bo Vil­niu­je, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės vie­ne­tų at­sto­vais.

NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to va­do pul­ki­nin­ko Ja­co­bo Lar­se­no tei­gi­mu, to­kie vi­zi­tai yra la­bai svar­būs už­ti­kri­nant ne­per­trau­kia­mą veiks­mų tarp NA­TO pa­jė­gų ir Lie­tu­vos koor­di­na­vi­mą.

Prieš­aki­nis NA­TO ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gų ba­ta­lio­nas, ku­ris yra dis­lo­kuo­tas šiau­rės Is­pa­ni­jo­je, šiuo me­tu da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se Len­ki­jo­je „Bril­liant Jump 16“.

Šiais me­tais bu­din­čioms NA­TO ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­goms va­do­vau­ja Is­pa­ni­ja. Jei bū­tų ak­ty­vuo­tos šios pa­jė­gos jų per­dis­lo­ka­vi­mui va­do­vau­tų bū­tent ši ša­lis, o dau­giau­siai tai koor­di­nuo­tų vie­nas iš še­šių šiuo me­tu jau įsteig­tų NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tų, vei­kian­čių Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Len­ki­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je ir Bul­ga­ri­jo­je.

NA­TO ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­goms va­do­vau­jan­ti ir šioms pa­jė­goms pri­skir­tos vals­ty­bės kei­čia­si kiek­vie­nais me­tais. Šias pa­jė­gas su­da­ro ke­li tūks­tan­čiai ka­rių ir jos yra grei­čiau­siai per­dis­lo­kuo­ja­mos vi­sa­me Al­jan­se.