Lietuvoje lankosi JAV kariuomenės štabo viršininkas
Lie­tu­vo­je lan­ko­si Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ka­riuo­me­nės šta­bo vir­ši­nin­kas ge­ne­ro­las Ray­mon­das Odier­no. Jis an­tra­die­nį Gai­žiū­nų po­li­go­ne, Jo­na­vos ra­jo­ne, ste­bės bend­ras JAV ir Lie­tu­vos ka­rių pra­ty­bas.

Pra­ty­bo­se ka­riai pa­de­mons­truos oro de­san­to ope­ra­ci­ją – šuo­lius par­ašiu­tais iš sraig­tas­par­nių UH-60 „Black Hawk“, ki­tus bend­rus Lie­tu­vos ir JAV ka­rių veiks­mus, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pla­nuo­ja­ma, ge­ne­ro­las su­si­tiks su Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir ka­riuo­me­nės va­do­vy­be.

Ge­ne­ro­las R.Odier­no yra 38-asis JAV ka­riuo­me­nės šta­bo vir­ši­nin­kas, į šias par­ei­gas pa­skir­tas 2011 me­tais. Per dau­giau nei 38-erius ak­ty­vios tar­ny­bos me­tus jis da­ly­va­vo vi­so­se di­džiau­sio­se JAV va­do­vau­to­se ope­ra­ci­jo­se: kaip ba­ta­lio­no pla­na­vi­mo ka­ri­nin­kas ope­ra­ci­jo­je „Dy­ku­mos sky­das” ir „Aud­ra dy­ku­mo­je“, 2003 – 2004 me­tais ope­ra­ci­jos „I­ra­ko lais­vė” me­tu va­do­va­vo 4-ajai pės­ti­nin­kų di­vi­zi­jai, 2008 – 2010 me­tais ėjo vy­riau­sio­jo tarp­tau­ti­nių pa­jė­gų Ira­ke va­do par­ei­gas.

Šiuo me­tu Gai­žiū­nų po­li­go­ne vyks­tan­čio­se pra­ty­bo­se tre­ni­ruo­ja­si apie 110 ka­rių iš JAV sau­su­mos pa­jė­gų.

Su Lie­tu­vos ka­riais be­si­tre­ni­ruo­jan­tys JAV 173-io­sios oro de­san­to bri­ga­dos ka­riai – da­lis nau­jo­sios, sep­tin­to­sios, ro­ta­ci­nių JAV sau­su­mos pa­jė­gų Lie­tu­vo­je pa­mai­nos. At­vy­kus vi­sai ka­rių gru­pei oro de­san­ti­nin­kai ofi­cia­liai pa­keis 3-io­sios pės­ti­nin­kų di­vi­zi­jos ka­rius.

JAV sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai Lie­tu­vo­je ir ki­to­se Bal­ti­jos ša­ly­se bei Len­ki­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je ro­tuo­ja­si nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio. Taip sie­kia­ma už­ti­krin­ti šių ša­lių sau­gu­mą po Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je.