Lietuvoje lankosi JAV ir NATO pajėgų Europoje vadas generolas Curtisas M. Scaparrotti
Lie­tu­vo­je su pir­muo­ju ofi­cia­liu vi­zi­tu lan­ko­si Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ge­ne­ro­las Cur­ti­sas M. Sca­par­rot­ti – JAV pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das ir Vy­riau­sia­sis są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das, šias par­ei­gas ei­nan­tis nuo pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės.

Pre­zi­den­tė: NA­TO rei­kia keistis

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su vy­riau­siuo­ju NA­TO gink­luo­tų­jų pa­jė­gų va­du ge­ne­ro­lu Cur­ti­su M. Sca­par­rot­ti. Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, kei­čian­tis geo­po­li­ti­nei di­na­mi­kai NA­TO yra per lė­tas, to­dėl rei­ka­lin­gi po­ky­čiai tiek re­for­muo­jant ir spar­ti­nant spren­di­mų pri­ėmi­mą, tiek per­ke­liant ka­ri­nes va­da­vie­tes ar­čiau ry­ti­nių Al­jan­so sie­nų.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, šiuo me­tu NA­TO va­do­vau­jan­čios struk­tū­ros ir ka­ri­nės pa­jė­gos yra vis dar iš­dės­ty­tos pa­gal Šal­to­jo ka­ro lai­kų lo­gi­ką – Eu­ro­pos Va­ka­ruo­se ir Pie­tuo­se. Šian­dien stip­rė­jant Ru­si­jos grės­mei bū­ti­na Al­jan­so pa­jė­gas per­dis­lo­kuot į Ry­ti­nį flan­gą.

Bal­ti­jos ša­lims taip pat rei­ka­lin­ga re­gio­ni­nė oro gy­ny­ba ir prie­mo­nės, ku­rios už­kirs­tų ke­lią ga­li­mai Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ka­ri­nei izo­lia­ci­jai bei už­ti­krin­tų grei­tą są­jun­gi­nin­kų pa­stip­ri­ni­mo at­vy­ki­mą.

Vals­ty­bės va­do­vė taip pat pa­brė­žė, jog vie­nas es­mi­nių at­gra­sy­mo ele­men­tų – nuo­la­ti­niu pa­grin­du Bal­ti­jos vals­ty­bė­se su­telk­tos są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gos. Pa­sak Pre­zi­den­tės, ga­lin­giau­sios Al­jan­so ka­ri­nės jė­gos – JAV ka­rių bu­vi­mas re­gio­ne yra stip­ri ži­nia, sie­kiant ag­ra­sy­ti bet ko­kią grės­mę.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, šiuo me­tu sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mos Var­šu­vo­je su­tar­tos at­gra­sy­mo prie­mo­nės. Į Lie­tu­vą jau at­vy­ko NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ka­riai iš Vo­kie­ti­jos ir Bel­gi­jos. Ko­vo pa­bai­go­je lau­kia­ma Olan­di­jos ka­rių. Per šiuos ir ki­tus me­tus į ba­ta­lio­no su­dė­tį tu­rė­tų įsi­jung­ti dar 4 vals­ty­bės – Nor­ve­gi­ja, Liuk­sem­bur­gas, Kroa­ti­ja ir Pra­ncū­zi­ja. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je taip pat yra dis­lo­kuo­ta ro­ta­ci­nė JAV ka­rių kuo­pa ir su­nkio­ji tech­ni­ka.

Su­si­ti­ki­muo­se ap­ta­ria­ma sau­gu­mo situacija

Ge­ne­ro­las C. M. Sca­par­rot­ti Vil­niu­je su­si­tiks su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Rai­mun­du Ka­rob­liu, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­du ge­ne­ro­lu lei­te­nan­tu Jo­nu Vy­tau­tu Žu­ku ir ki­tais ka­riuo­me­nės at­sto­vais, su Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tos NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės bei NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to va­dais.

Su­si­ti­ki­mų me­tu pla­nuo­ja­ma ap­tar­ti sau­gu­mo si­tua­ci­ją, to­les­nius JAV ir NA­TO pla­nus dėl at­gra­sy­mo ir gy­ny­bos stip­ri­ni­mo re­gio­ne, NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės ko­vi­nio ren­gi­mo ir pa­nau­do­ji­mo klau­si­mus. Daug dė­me­sio ke­ti­na­ma skir­ti ir dvi­ša­lio bei dau­gia­ša­lio ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo tarp Lie­tu­vos ir JAV klau­si­mams.

JAV ka­riai Lie­tu­vo­je kar­tu su mū­sų ša­lies ka­riais tre­ni­ruo­ja­si kaip da­lis JAV ope­ra­ci­jos „At­lan­tic Re­sol­ve“ Bal­ti­jos ša­ly­se ir Ry­tų Eu­ro­po­je. Šią ope­ra­ci­ją JAV pra­dė­jo 2014 m. pa­va­sa­rį, rea­guo­da­mos į pa­si­kei­tu­sią sau­gu­mo si­tua­ci­ją po ak­ty­vių ka­ri­nių Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je ir siek­da­mos stip­rin­ti sau­gu­mo prie­mo­nes ry­ti­nia­me Al­jan­so flan­ge ir taip pa­de­mons­truo­ti par­amą Bal­ti­jos ša­lims. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ti per 120 JAV ka­rių iš Sau­su­mos pa­jė­gų 4-osios di­vi­zi­jos 3-osios bri­ga­dos 68-ojo su­nkio­jo pės­ti­nin­kų pul­ko 1-ojo ba­ta­lio­no.

NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė gru­pė Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ta NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je per­nai lie­pą pri­im­tu spren­di­mu, rea­guo­jant į pa­si­kei­tu­sią geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ir Ru­si­jos ak­ty­vius veiks­mus Ukrai­no­je. NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­ne Lie­tu­vo­je šiais me­tais tar­naus Vo­kie­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Bel­gi­jos, Liuk­sem­bur­go, ki­tą­met – ir Kroa­ti­jos bei Pra­ncū­zi­jos ka­riai. Iš vi­so apie 1 200 ka­rių. Lie­tu­vo­je (Ruk­lo­je) dis­lo­kuo­tai ba­ta­lio­no ko­vi­nei gru­pei va­do­vau­ja Vo­kie­ti­ja. To­kios ko­vi­nės gru­pės, sie­kiant stip­rin­ti są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mą ry­ti­nia­me al­jan­so flan­ge, nuo me­tų pra­džios dis­lo­kuo­ja­mos ir Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je bei Len­ki­jo­je.

***

Ge­ne­ro­las C. M. Sca­par­rot­ti, kaip JAV pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das, yra at­sa­kin­gas už šių pa­jė­gų par­eng­tį pla­taus spek­tro ka­ri­nėms mi­si­joms ir pra­ty­boms drau­ge su są­jun­gi­nin­kais ir par­tne­riais Eu­ro­po­je, kad ap­sau­go­ti JAV na­cio­na­li­nius ir rem­ti Eu­ro­pos in­te­re­sus. Šioms pa­jė­goms jis va­do­vau­ja per Vo­kie­ti­jo­je (Štut­gar­te) esan­čią JAV pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­da­vie­tę (angl. US Eu­ro­pean Com­mand, EU­COM).

Kaip vy­riau­sia­sis są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das, gen. C. M. Sca­par­rot­ti, per Bel­gi­jo­je (Mon­se) dis­lo­kuo­tą Vy­riau­sią­jį są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų Eu­ro­po­je šta­bą (angl. Su­pre­me Head­quar­ters Al­lied Po­wers Eu­ro­pe, SHA­PE), va­do­vau­ja vi­soms NA­TO stra­te­gi­nio lyg­mens ope­ra­ci­joms ir pra­ty­boms Eu­ro­po­je bei nu­sta­to stra­te­gi­nę ka­ri­nę kryp­tį pa­gal NA­TO va­do­va­vi­mo struk­tū­rą pa­val­diems va­dams.