Lietuvoje keli šimtai vaikų ugdymo įstaigų veikia neturėdamos higienos pasų
Lie­tu­vo­je ke­li šim­tai vai­kų ug­dy­mo įstai­gų vei­kia ne­tu­rė­da­mos hi­gie­nos pa­sų – to­kie duo­me­nys tre­čia­die­nį pa­teik­ti dvie­jų Sei­mo ko­mi­te­tų po­sė­dy­je, ku­ria­me nag­ri­nė­tos su už­kre­čia­mų­jų li­gų pli­ti­mu mo­kyk­lo­se ir dar­že­liuo­se su­si­ju­sios prob­le­mos.

„Pa­gal mū­sų duo­me­nis, apie 200 mo­kyk­lų ir iki 200 iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų šiuo me­tu ne­tu­ri hi­gie­nos pa­sų, t. y. 12 proc. iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų ir 19 proc. mo­kyk­lų. Bet si­tua­ci­ja iš tie­sų ge­rė­ja, nes 2008 me­tais to­kių įstai­gų bu­vo 43 proc., va­di­na­si, vis ma­žiau mo­kyk­lų, ku­rios ne­tu­ri to pa­so“, – žur­na­lis­tams po po­sė­džio sa­kė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Aud­rius Šče­po­na­vi­čius.

Pa­sak jo, dau­ge­liu at­ve­ju prob­le­mos su­si­ju­sios su mo­kyk­lų pa­sta­tų būk­le.

„Dau­giau­siai prob­le­ma yra pa­tal­pos, jei ne­sut­var­ky­tos pa­tal­pos, trūks­ta re­mon­to, sa­ky­si­me, grin­dys su­si­dė­vė­ju­sios, kur vai­kas ga­li trau­mą gau­ti, to­kios įstai­gos ne­tu­ri pa­so. Bet tai la­bai pri­klau­so nuo stei­gė­jo, bu­vo pa­siū­ly­tas va­rian­tas, kad ne tik mo­kyk­los va­do­vas at­sa­ky­tų už tai, kad pa­tal­pos ne­su­re­mon­tuo­tos, bet ir stei­gė­jas, o stei­gė­jas yra sa­vi­val­dy­bė „, – kal­bė­jo spe­cia­lis­tas.

Per po­sė­dį ko­mi­te­tų na­riai pa­siū­lė į ren­gia­mas re­ko­men­da­ci­jas įra­šy­ti punk­tą, kad at­sa­ko­my­bė už hi­gie­nos pa­so ne­tu­rė­ji­mą tek­tų ne įstai­gos va­do­vui, o sa­vi­val­dy­bei kaip stei­gė­jai, nes trū­ku­mai daž­niau­siai su­si­ję su lė­šų sky­ri­mu.

„Ar ne­rei­kė­tų tei­sės ak­tuo­se aiš­kiai nu­sta­ty­ti, kad už vi­suo­me­nės svei­ka­tos tei­sių ak­tų pa­žei­di­mus, ku­rie su­si­ję su te­ri­to­ri­niais ir pa­tal­pų da­ly­kais, at­sa­ky­tų sa­vi­val­dy­bė – stei­gė­jas, nes mo­kyk­lo­je bū­na la­bai pa­pras­ta si­tua­ci­ja, jiems ra­šo ak­tus, bau­džia, o pi­ni­gų ji ne­tu­ri sa­va­ran­kiš­kai“, – sa­kė Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to at­sto­vas Va­len­ti­nas Stun­dys.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trų duo­me­ni­mis, veik­lą be hi­gie­nos pa­so per­nai vyk­dė 204 įstai­gos, 269 mo­kyk­los, 114 ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, 16 pro­fe­si­nių mo­kyk­lų.

Taip pat per 2013–2015 me­tus už­fik­suo­ti 83 at­ve­jai, kai iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se dir­ban­tys as­me­nys ne­tu­rė­jo svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mo, taip pat bu­vo 169 be pa­žy­mė­ji­mų dir­bę mo­kyk­lų dar­buo­to­jai. A.Šče­po­na­vi­čiaus duo­me­ni­mis, pa­sta­ruo­ju me­tu be svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mų dir­bo apie 50 žmo­nių.

„Dėl svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mų ti­krai ne­di­de­lis skai­čius dar­buo­to­jų, ku­rie ne­tu­ri, už tai yra tai­ko­ma ir ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė įstai­gų va­do­vams, jei toks žmo­gus dir­ba“, – sa­kė SAM de­par­ta­men­to va­do­vas.

Bend­ra­me po­sė­dy­je Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros bei Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tai tre­čia­die­nį aiš­ki­no­si, ko­kių prie­mo­nių rei­kia im­tis, no­rint už­ti­krin­ti už­kre­čia­mų li­gų pli­ti­mą ug­dy­mo įstai­go­se.

Prob­le­mos svars­ty­tos po pa­sta­rų­jų me­nin­go­ko­ko pro­trū­kių, taip pat tu­ber­ku­lio­zės pro­trū­kio Skuo­de. Vie­no­je Skuo­do pro­gim­na­zi­jo­je per­nai dvi moks­lei­vės su­sir­go tu­ber­ku­lio­ze, po to pa­aiš­kė­jo, kad at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma ser­ga mo­ky­to­ja, be­je, tu­rė­ju­si dirb­ti lei­džian­ti svei­ka­tos pa­ti­kros pa­žy­mė­ji­mą. Taip pat skelb­ta, kad per­nai 17 su vai­kais dir­ban­čių žmo­nių bu­vo diag­no­zuo­ta at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma.

Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Rai­mun­das Pa­liu­kas pa­žy­mi, kad ug­dy­mo įstai­go­se pa­di­dė­jo ser­ga­mu­mas ūmi­nė­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, in­va­zi­nė­mis bak­te­ri­nė­mis in­fek­ci­jos, per mais­tą ir van­de­nį plin­tan­čio­mis in­fek­ci­jo­mis.

Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, vi­du­ti­niš­kai per me­tus re­gis­truo­ja­ma dau­giau kaip 500 tūkst. vai­kų su­sir­gi­mų už­kre­čia­mo­mis li­go­mis, vi­du­ti­nis 2006–2015 me­tų ro­dik­lis bu­vo 8656 at­ve­jai 10 tūkst. vai­kų.

Šiuo me­tu di­džiau­si fik­suo­ja­mi me­nin­go­ko­ko in­fek­ci­jos ser­ga­mu­mo ro­dik­liai: kas­met per me­tus fik­suo­ja­ma apie 80 me­nin­go­ko­ko at­ve­jų. 2011–2015 me­tais nuo už­kre­čia­mų li­gų mi­rė 29 vai­kai, iš jų 24 – nuo me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas jau anks­čiau yra pa­siū­lęs nuo me­nin­go­ko­ko in­fek­ci­jos skie­py­ti ne­mo­ka­mai, šį klau­si­mą da­bar svars­to Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Vak­ci­na­vi­mas nuo me­nin­go­ko­ko kai­nuo­tų šiek tiek per 8 mln. eu­rus kas­met, o ne­mo­ka­mus skie­pus mi­nis­te­ri­ja ža­da ne anks­čiau kaip 2018 me­tais. Lie­tu­vo­je skie­pas nuo B gru­pės me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos kai­nuo­ja dau­giau kaip 100 eu­rų, ir im­uni­te­tui su­si­for­muo­ti pri­klau­so­mai nuo vai­ko am­žiaus rei­kia dvie­jų ar­ba tri­jų skie­pų.