Lietuvoje kas dvidešimt penktas gyventojas – politikas
Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos tu­ri be­veik 119 tūkst. na­rių. Di­džiau­sia po­li­ti­ne jė­ga iš­lie­ka Dar­bo par­ti­ja, nors jos na­rių skai­čius pa­sta­rai­siais me­tais ge­ro­kai su­ma­žė­jo.

Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos kas­met Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pri­va­lo pa­teik­ti sa­vo na­rių są­ra­šus. Iki spa­lio 1 die­nos su­rink­tais duo­me­ni­mis, ku­riuos pa­tei­kė 24 po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, par­ti­jų na­riais yra 118 tūkst. 813 as­me­nys.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra re­gis­truo­ta 41 par­ti­ja (4 iš jų yra pra­dė­ta lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ra). Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad par­ti­jo­je tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 1 tūkst. na­rių. Nuo 2015 me­tų gruo­džio 14 die­nos par­ti­jos pri­va­lės tu­rė­ti ne ma­žiau kaip 2 tūkst. na­rių. Par­ti­jos na­rių su­ma­žė­jus dau­giau nei įsta­ty­mų lei­džia­mas mi­ni­mu­mas, par­ti­ja ga­li bū­ti lik­vi­duo­ta Ci­vi­li­nio ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka, jei­gu ji pa­ti per 6 mė­ne­sius po to­kio su­ma­žė­ji­mo ne­nu­ta­ria par­ti­jos reor­ga­ni­zuo­ti ar pert­var­ky­ti.

Di­džiau­sia po­li­ti­nė par­ti­ja Lie­tu­vo­je – Dar­bo par­ti­ja, tu­rin­ti 22 tūkst. 681 na­rius. „Dar­bie­čių“ skai­čius nuo­sek­liai ma­žė­ja. Pa­vyz­džiui, 2013 me­tais par­ti­jai pri­klau­sė 25 tūkst. 326 as­me­nys.

An­tro­je vie­to­je So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, vie­ni­jan­ti 22 tūkst. 12 bi­čiu­lių. 2013 me­tais šiai po­li­ti­nei par­ti­jai bu­vo 17 tūkst. 972 žmo­nės.

Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams pri­klau­so 15 tūkst. 39 as­me­nys (2013 me­tais – 12 tūkst. 383 na­riai), „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ – 13 tūkst. 401 po­li­ti­kai (2013 me­tais – 15 tūkst. 55 as­me­nys). Di­džiau­sių par­ti­jų pen­ke­tu­ką už­bai­gia Li­be­ra­lų są­jū­dis, ku­ris spa­lio 1 die­nos duo­me­ni­mis, tu­rė­jo 7 tūkst. 352 na­rius. Prieš ke­lis me­tus li­be­ral­są­jū­die­čiai tu­rė­jo 5 tūkst. 63 na­rius.