Lietuvoje išjungiant šviesą bus paminėta Žemės diena
Šeš­ta­die­nio va­ka­rą Lie­tu­vo­je bus mi­ni­ma Že­mės die­na, 60 mi­nu­čių iš­jun­giant elek­tros ener­gi­ją.

20 val. 30 min. vie­tos lai­ku mi­li­jo­nai žmo­nių įvai­rio­se ša­ly­se ir kon­ti­nen­tuo­se ra­gi­na­mi vie­nai va­lan­dai iš­jung­ti švie­sas ir taip leis­ti pla­ne­tai 60 mi­nu­čių at­sik­vėp­ti.

Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai Lie­tu­vo­je pra­ne­šė, kad prie jos kon­kre­čiais veiks­mais pa­ža­dė­jo pri­si­dė­ti apie 40 sa­vi­val­dy­bių, Ap­lin­kos ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, ke­le­tas aukš­tų­jų mo­kyk­lų, am­ba­sa­dų, bend­ro­vių.

Vil­niu­je, Ka­ted­ros aikš­tė­je, ta pro­ga bus už­deg­ta 1 tūkst. Že­mės ru­tu­lio kon­tū­rais iš­dė­lio­tų žva­kių.

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė va­lan­dai iš­jung­ti ka­ted­ros, ro­tu­šės, Ber­nar­di­nų so­do ir Tri­jų Kry­žių pa­mink­lo apš­vie­ti­mą.

Že­mės va­lan­da – pa­sau­li­nė ak­ci­ja, vyks­tan­ti ko­vo 28 – 29 die­no­mis, kai gy­ven­to­jai ir įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos va­lan­dai lai­ko iš­jun­gia vi­są gy­vy­biš­kai ne­bū­ti­ną apš­vie­ti­mą. Ji vyks­ta nuo 20 iki 21 val. vie­tos lai­ku.

Ak­ci­jos tiks­las – bent trum­pam su­ma­žin­ti Že­mės tar­šą ir at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į eko­lo­gi­nes prob­le­mas.