Lietuvoje gyventojų mažėjimas pernai buvo didžiausias iš ES valstybių
Lie­tu­vo­je 2015-ai­siais bend­ras gy­ven­to­jų skai­čius ma­žė­jo spar­čiau­siai iš vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių, skel­bia Eu­ros­ta­tas.

Eu­ro­pos sta­tis­ti­kos agen­tū­ros duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je 2016-ųjų sau­sio pir­mą­ją bu­vo 2 mln. 888,6 tūkst. gy­ven­to­jų – ly­gi­nant su 2015-ųjų sau­siu, gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo 32,7 tūks­tan­čio. Pa­gal ro­dik­lį, ten­kan­tį tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų, jų per me­tus su­ma­žė­jo 11,3 – tai yra di­džiau­sias gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mas tarp vi­sų ES vals­ty­bių.

An­tro­je vie­to­je su ne­igia­mu 8,7 ro­dik­liu tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų yra Lat­vi­ja, tre­čia – Kroa­ti­ja (-8,2). La­biau­siai gy­ven­to­jų dau­gė­jo Liuk­sem­bur­ge (23,3 tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų), Aus­tri­jo­je (14,4), Vo­kie­ti­jo­je (11,8), Mal­to­je (11,7), Šve­di­jo­je (10,6).

Per­nai pa­gal šį ro­dik­lį (-7,6) Lie­tu­va bu­vo 4-oje vie­to­je nuo ga­lo ir len­kė Lat­vi­ją, Grai­ki­ją bei Kip­rą.

Lie­tu­va pa­sku­ti­nė­je vie­to­je at­si­dū­rė ne­pai­sant to, jog at­me­tus mig­ra­ci­ją, mirš­ta­mu­mo ir gims­ta­mu­mo san­ty­kis, per­nai sie­kęs –3,5 as­mens tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų, nė­ra di­džiau­sias tarp ES vals­ty­bių: pa­gal šį ro­dik­lį Lie­tu­vą len­kia Bul­ga­ri­ja (-6,2), Kroa­ti­ja ir Veng­ri­ja (-4), Ru­mu­ni­ja (-3,8).

Eu­ros­ta­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je taip pat iš­lie­ka vie­ni di­džiau­sių mir­tin­gu­mo ro­dik­lių – jis tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų, kaip ir kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je, per­nai sie­kė 13,7 as­me­nų. Pa­gal mir­tin­gu­mą, Lie­tu­vą ir Lat­vi­ją iš ES vals­ty­bių len­kia tik Bul­ga­ri­ja (15,3). Ma­žiau­sias mir­tin­gu­mas re­gis­truo­ja­mas Kip­re (6,2), Ai­ri­jo­je (6,4) bei Liuk­sem­bur­ge (6,9).

Eu­ros­ta­tas pa­žy­mi, jog ne­pai­sant pir­mą­kart is­to­ri­jo­je ES fik­suo­ja­mo ne­igia­mo na­tū­ra­laus prie­aug­lio, bend­ras ES gy­ven­to­jų au­gi­mo ro­dik­lis taip pat yra tei­gia­mas ir sie­kia 3,5 as­me­nų tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų.

Lie­tu­vos Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per­nai gry­no­ji Lie­tu­vos gy­ven­to­jų mig­ra­ci­ja į už­sie­nį (at­me­tus grįž­tan­čių­jų skai­čių) sie­kė 22,4 tūkst. ir tai su­da­rė 7,7 as­mens 1000 gy­ven­to­jų. Mig­ra­ci­ja iš­au­go ly­gi­nant su 2014-ai­siais, kai iš­vy­ku­sių gy­ven­to­jų skai­čius, at­me­tus grį­žu­siuo­sius, sie­kė 12,3 tūkst. (4,2 as­me­nų tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų). Eu­ro­po­je šių me­tų sau­sio 1-ąją bu­vo 510,1 mln. gy­ven­to­jų – Lie­tu­vos gy­ven­to­jai su­da­rė 0,6 proc. Eu­ro­pos po­pu­lia­ci­jos.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas skel­bia, kad Lie­tu­vo­je šių me­tų bir­že­lį gy­ve­no kiek dau­giau nei 2 mln. 872 tūkst. gy­ven­to­jų.