Lietuvoje gaus perspėjimo sirenos
Ti­kri­nant, kaip vei­kia pers­pė­ji­mo sis­te­ma, tre­čia­die­nį Lie­tu­vo­je gaus si­re­nos, pra­ne­šė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas.

11.52 val. gy­ven­to­jai gir­dės si­re­nų gaus­mą, bus jun­gia­mos cen­tra­li­zuo­to val­dy­mo si­re­nos gar­si­niu sig­na­lu „Dė­me­sio vi­siems“, taip pat bus iš­siųs­ti trum­pie­ji pers­pė­ji­mo pra­ne­ši­mai į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus apie sis­te­mos pa­ti­kri­ni­mą.

Pra­ne­ši­mai siun­čia­mi vi­siems mo­bi­lio­jo ry­šio var­to­to­jams, ta­čiau ga­li bū­ti pri­ima­mi tik tais te­le­fo­nais, ku­riuo­se įjung­ta ko­ri­nio trans­lia­vi­mo funk­ci­ja.

Pa­ti­kri­ni­mo me­tu si­re­nos kauks tris mi­nu­tes, po to 11.55 val. per Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas, re­gio­ni­nes ir vie­ti­nes ra­di­jo prog­ra­mas gy­ven­to­jams bus skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja ir re­ko­men­da­ci­jos.

Iš­gir­dus si­re­nas, gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma įsi­jung­ti ra­di­ją ar te­le­vi­zi­ją ir iš­klau­sy­ti skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją. Pa­pras­tai si­re­nos įjun­gia­mos du kar­tus per me­tus, kai at­lie­ka­mas Pers­pė­ji­mo sis­te­mos pa­ti­kri­ni­mas.

Gre­siant ar su­si­da­rius eks­tre­ma­lia­jai si­tua­ci­jai ša­ly­je, ša­lies gy­ven­to­jai pers­pė­ja­mi įjun­gus si­re­nas ar pra­ne­ši­mais į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus.