Lietuvoje gamins Latvijos valstybinius apdovanojimus
Lie­tu­vos mo­ne­tų ka­lyk­la pa­si­ra­šė ket­ve­rių me­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Lat­vi­jos pra­ba­vi­mo biu­ru ir Lat­vi­jos pre­zi­den­tū­ra dėl Lat­vi­jos vals­ty­bi­nių ap­do­va­no­ji­mų ga­my­bos.

Iki 2019 me­tų bus pa­ga­min­ta ap­do­va­no­ji­mų už 350 tūkst. eu­rų, pra­ne­šė Lie­tu­vos mo­ne­tų ka­lyk­la.

Iš vi­so bus ga­mi­na­mi trys skir­tin­gi ap­do­va­no­ji­mai – Tri­jų Žvaigž­džių ir Vies­tu­ro or­di­nai bei Pri­pa­ži­ni­mo kry­žius. Tri­jų Žvaigž­džių or­di­nas yra aukš­čiau­sias vals­ty­bi­nis Lat­vi­jos ap­do­va­no­ji­mas, tei­kia­mas už nuo­pel­nus vals­ty­bei, Vies­tu­ro or­di­nas – už iš­skir­ti­nius ka­ri­nius pa­sie­ki­mus, lai­mė­ji­mus pa­lai­kant ir stip­ri­nant na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, gi­nant vals­ty­bės sie­nas ir pa­na­šiai. Pri­pa­ži­ni­mo kry­žiu­mi pa­ger­bia­mi žmo­nės už ypa­tin­gus nuo­pel­nus kul­tū­rai, spor­tui, po­li­ti­kai, švie­ti­mui.

Lat­vi­jai nu­si­pel­nę Lie­tu­vos pi­lie­čiai taip pat yra ga­vę šiuos ap­do­va­no­ji­mus. Pre­zi­den­tui Val­dui Adam­kui 2001 me­tais įteik­ta aukš­čiau­sio­jo laips­nio Tri­jų Žvaigž­džių or­di­no Gran­di­nė ir Di­dy­sis kry­žius, o Al­gir­dui Bra­zaus­kui 1996-ai­siais – Tri­jų Žvaigž­džių or­di­no Di­dy­sis kry­žius.

Lie­tu­vos mo­ne­tų ka­lyk­la per tris šių me­tų ket­vir­čius ga­vo 9,597 mln. eu­rų pa­ja­mų – 61,2 proc. dau­giau nei 2014 me­tų sau­sį-rug­sė­jį, kai jos bu­vo 5,955 mln. eu­rų. Bend­ro­vės gry­na­sis pel­nas per me­tus iš­au­go 2,3 kar­to iki 869 tūkst. eu­rų.

100 proc. ka­lyk­los ak­ci­jų pri­klau­so vals­ty­bei, jas pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do Lie­tu­vos ban­kas.