Lietuvoje elektros neturi 10 tūkst. vartotojų
Sek­ma­die­nio nak­tį ki­lu­si aud­ra su­trik­dė elek­tros tie­ki­mą kai ku­riuo­se ša­lies re­gio­nuo­se. Sek­ma­die­nio 8 val. duo­me­ni­mis, elek­tros tie­ki­mas bu­vo su­tri­kęs 10 tūkst. elek­tros var­to­to­jų.

Dau­giau­sia – 8 tūkst. - var­to­to­jų be elek­tros bu­vo Klai­pė­dos re­gio­ne, 2 tūkst. var­to­to­jų elek­tros ne­tu­rė­jo Kau­no re­gio­ne.

„Ge­di­mus dau­giau­sia lė­mė smar­kaus vė­jo pa­da­ri­niai - nu­trauk­tos oro li­ni­jos, ant jų vir­tę me­džiai ar ša­kos“, - ra­šo­ma bend­ro­vės „Les­to“ pra­ne­ši­me.

„Les­to“ tei­gia pa­si­tel­ku­si mak­si­ma­lias pa­jė­gas ge­di­mams ša­lin­ti, ge­di­mus ša­lins tiek „Les­to“, tiek ran­go­vų dar­buo­to­jai.

„Siau­tė­jant vė­jui, pra­šo­me gy­ven­to­jų bū­ti at­sar­giems ir ne­siar­tin­ti prie elek­tros oro li­ni­jų. Pa­ste­bė­jus nu­trauk­tą elek­tros oro li­ni­ją ar ant jos už­vir­tu­sį me­dį pra­šo­me apie tai pra­neš­ti gel­bė­to­jams ar „Les­to“ trum­puo­ju te­le­fo­nu 1802“, - pra­ne­šė bend­ro­vė.

Klai­pė­do­je siau­tė­jan­tis ura­ga­ni­nis vė­jas sek­ma­die­nį nu­ver­tė du apš­vie­ti­mo stul­pus. Šeš­ta­die­nį va­ka­re dėl vė­jo nu­vir­tęs me­dis ap­ga­di­no au­to­mo­bi­lį „Maz­da 323“. Apie nu­ken­tė­ju­sius žmo­nes pra­ne­ši­mų ne­gau­ta.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te in­for­ma­vo, kad šeš­ta­die­nį bu­vo gau­ta 11 pra­ne­ši­mų dėl nu­vir­tu­sių me­džių vi­so­je Lie­tu­vo­je - Kau­ne, Klai­pė­do­je ir ki­tur. Tuo me­tu sek­ma­die­nį vien nuo 6 iki 8 val. gau­ta 13 pra­ne­ši­mų apie per stip­rų vė­ją nu­vir­tu­sius me­džius.

Per sek­ma­die­nio nak­tį siau­tė­ju­sį ura­ga­ni­nį vė­ją in­ci­den­tų Klai­pė­dos uos­te ne­už­fik­suo­ta, ta­čiau dėl sau­gu­mo ri­bo­ja­ma lai­vy­ba. Nuo šeš­ta­die­nio va­ka­ro dar­bą nu­trau­kė Se­no­ji Smil­ty­nės per­kė­la, pra­ne­šė Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­dė­jė­ja ry­šiams su vi­suo­me­ne Do­vi­lė Rin­gis.

Di­džiau­sias vė­jo grei­tis uos­te už­fik­suo­tas sek­ma­die­nį 5 val ry­te - ura­ga­nas bu­vo pa­sie­kęs 34,8 me­trų per se­kun­dę grei­tį.

Į Vo­kie­ti­ją ir į Šve­di­ją ne­išp­lau­kė di­die­ji jū­ri­niai kel­tai. Įplauk­ti į uos­tą lau­kia 9 lai­vai, iš jų du tank­lai­viai. Kai siau­tė­ja vė­jas, stip­res­nis nei 20 me­trų per se­kun­dę, kiek­vie­nu kon­kre­čiu lai­vo plau­ki­mo, švar­ta­vi­mo, at­švar­ta­vi­mo ir perš­var­ta­vi­mo klau­si­mu spren­džia uos­to ka­pi­to­nas, at­siž­velg­da­mas į hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­nes są­ly­gas.

„Kaip ir rei­ka­lau­ja tai­syk­lės, prie lai­vo - du­jų sau­gyk­los „In­de­pen­den­ce“ bu­di du vil­ki­kai“, - ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

7 val. duo­me­ni­mis, siau­tė­jan­čio vė­jo grei­tis sie­kia 30 me­trų per se­kun­dę. Prog­no­zės ro­do, kad toks stip­rus jis iš­liks iki pat va­ka­ro.

Stip­rus vė­jas sek­ma­die­nį Vil­niaus ir Kau­no oro uos­tų dar­bo ne­su­trik­dė - lėk­tu­vai lei­džia­si ir ky­la.

Ta­čiau šeš­ta­die­nį dėl blo­gų oro są­ly­gų bu­vo at­šauk­tas vie­nas lėk­tu­vo skry­dis iš Frank­fur­to oro uos­to į Vil­nių.

Oro uos­to at­sto­va spau­dai Ma­rius Na­vic­kas sa­kė, kad prieš vi­dur­nak­tį Vil­niaus oro uos­te tu­rė­jo leis­tis kom­pa­ni­jos „Luft­han­sa“ lėk­tu­vas. Ta­čiau dėl stip­raus vė­jo skry­dis bu­vo at­šauk­tas.