Lietuvoje elektros dar neturi 300 vartotojų
Lie­tu­vo­je ket­vir­ta­die­nį va­ka­re elek­tros tie­ki­mą li­ko at­kur­ti 300 bend­ro­vės „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO) var­to­to­jų.

ESO at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne Mar­ty­nas Bur­ba BNS sa­kė, kad 17 val. duo­me­ni­mis, Ute­nos re­gio­ne elek­tros tie­ki­mas bu­vo su­tri­kęs 105 klien­tams, Klai­pė­dos – 95, Vil­niaus, Kau­no ir Aly­taus re­gio­nuo­se elek­tros ne­tu­rė­jo po 35 klien­tus, o ki­tuo­se re­gio­nuo­se li­kę pa­vie­niai elek­tros su­tri­ki­mo at­ve­jai.

Pa­sak jo, ge­di­mus ša­li­na 75 ope­ra­ty­vi­nės ko­man­dos.

Elek­tros tie­ki­mą tre­čia­die­nį su­trik­dė gū­sin­go vė­jo nu­lauž­ti ir ant elek­tros li­ni­jų už­vir­tę me­džiai bei nu­kri­tu­sios ša­kos.