Lietuvoje – diskusijos ar sekti JAV pavyzdžiu dėl „Kaspersky Lab“ programinės įrangos
Lie­tu­vos po­li­ti­kai ir ins­ti­tu­ci­jos pra­de­da dis­ku­si­jas, ar pa­sek­ti Jung­ti­nių Vals­ti­jų pa­vyz­džiu ap­ri­bo­ti Mask­vo­je įsi­kū­ru­sios ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo bend­ro­vės „Kas­pers­ky Lab“ įran­gos nau­do­ji­mą, ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kad da­bar­ti­nė tei­si­nė ba­zė to pa­da­ry­ti grei­tai ne­leis­tų.

Lie­tu­vos Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tar­ny­ba dien­raš­čiui „Vers­lo ži­nios“ pa­tvir­ti­no, jog kai ku­rios Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos nau­do­ja šios įmo­nės pro­duk­tus.

„Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro funk­ci­jas vyk­dan­ti Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tar­ny­ba prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ne­ren­ka sta­tis­ti­nių duo­me­nų apie prog­ra­mi­nės įran­gos nau­do­ji­mą Lie­tu­vos vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, ta­čiau cen­trui ži­no­ma, kad kai ku­rio­se Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jo­se (taip pat vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je) nau­do­ja­ma mi­ni­mos kom­pa­ni­jos prog­ra­mi­nė įran­ga“, – nu­ro­dė cen­tras.

Par­la­men­ta­ras kon­ser­va­to­rius Lau­ry­nas Kas­čiū­nas krei­pė­si į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vus, pra­šy­da­mas įver­tin­ti ga­li­my­bę kom­pa­ni­ją „Kas­pers­ky Lab“ įtrauk­ti į ne­pa­ti­ki­mų tie­kė­jų są­ra­šą.

VPT va­do­vės Dia­nos Vi­ly­tės tei­gi­mu, tar­ny­ba to­kių įga­lio­ji­mų ne­tu­ri. Jos tei­gi­mu, šiais klau­si­mais „rei­kia dis­ku­tuo­ti ir kal­bė­tis su per­kan­čio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rios yra įsi­gi­ju­sios tas pa­slau­gas“.

„Rei­kia žiū­rė­ti, kiek yra pir­ki­mo są­ly­go­se ap­ra­šy­ti tie sau­gu­mo da­ly­kai, ko­kios yra su­tar­ties są­ly­gos. Tai yra in­di­vi­dua­lus dar­bas. Mes gal­vo­si­me, ką iš pri­nci­po rei­kė­tų da­ry­ti vals­ty­bei“, – BNS sa­kė D.Vi­ly­tė.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas si­tua­ci­ją ko­men­tuo­ti BNS at­si­sa­kė.

JAV Ge­ne­ra­li­nė pa­slau­gų ad­mi­nis­tra­ci­ja, tvar­kan­ti vie­šuo­sius šios ša­lies pir­ki­mus, pa­ša­li­no „Kas­pers­ky Lab“ iš kai ku­rių tie­kė­jų są­ra­šų. Tai pa­da­ry­ta ne­tru­kus po to, kai Fe­de­ra­li­nio ty­ri­mų biu­ro agen­tai, vyk­dy­da­mi kontrž­val­gy­bos ty­ri­mą, apk­lau­sė Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se dir­ban­čius „Kas­pers­ky Lab“ dar­buo­to­jus apie jų įmo­nės veik­lą.

„Kas­pers­ky Lab“ sa­ko, kad yra ne­prik­lau­so­ma nuo Krem­liaus.