Lietuvoje dirbti pradėjo naujas Rusijos gynybos atašė
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je (KAM) pir­ma­die­nį akre­di­tuo­tas nau­jas Ru­si­jos gy­ny­bos at­ašė – jū­rų ka­pi­to­nas Vi­ta­li­jus Ti­mo­fe­je­vas pa­kei­tė ka­den­ci­ją bai­gu­sį pul­ki­nin­ką Ev­ge­ni­jų Pro­ko­pen­ką.

Per ce­re­mo­ni­ją KAM Tarp­tau­ti­nių ry­šių ir ope­ra­ci­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ka­ro­lis Alek­sa pa­brė­žė, kad Lie­tu­va yra pa­si­ren­gu­si dia­lo­gui su Ru­si­ja dau­gia­ša­liuo­se NA­TO ir ES­BO for­ma­tuo­se, ir iš­reiš­kė vil­tį, jog Ru­si­ja lai­ky­sis at­vi­ru­mo ir skaid­ru­mo pri­nci­pų ir už­ti­krins jų įgy­ven­di­ni­mą.

Anot mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo, šiuo me­tu Lie­tu­va, kaip ir NA­TO, ne­vyk­do jo­kio pra­kti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su Ru­si­ja. Jis su­stab­dy­tas rea­guo­jant į Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je. 2014 me­tų pa­va­sa­rį vie­na­ša­liš­ku Ru­si­jos spren­di­mu su­stab­dy­tos pa­pil­do­mos sau­gu­mą ir pa­si­ti­kė­ji­mą stip­ri­nan­čios prie­mo­nės, vyk­dy­tos pa­gal dvi­ša­lį Lie­tu­vos ir Ru­si­jos su­si­ta­ri­mą.

Lie­tu­vos gy­ny­bos at­ašė Ru­si­jai, re­zi­duo­jan­tis Mask­vo­je, ski­ria­mas nuo 1995 me­tų. Ru­si­ja sa­vo ka­ri­nį at­sto­vą Lie­tu­vai, re­zi­duo­jan­tį Vil­niu­je, ski­ria nuo 1994 me­tų.