Lietuvoje dirbs TVF misija
Lie­tu­vo­je dirbs kas pu­sę me­tų at­vyks­tan­ti TVF Eu­ro­pos de­par­ta­men­to mi­si­ja.

Lie­tu­vos ban­kas pra­ne­ša, jjog ruo­šian­tis kas­me­ti­nėms Lie­tu­vos kon­sul­ta­ci­joms pa­gal Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do (TVF) stei­gi­mo su­tar­ties IV straips­nį, 2016 m. ko­vo 3–16 d. Lie­tu­vo­je dirbs kas pu­sę me­tų at­vyks­tan­ti TVF Eu­ro­pos de­par­ta­men­to mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma šio de­par­ta­men­to at­sto­vo Kris­to­fo Klin­ge­no.

TVF eks­per­tai iš­ana­li­zuos bend­rą Lie­tu­vos ma­kroe­ko­no­mi­nę būk­lę, įver­tins ūkio rai­dos ten­den­ci­jas, pa­dė­tį fi­nan­sų sek­to­riu­je, biu­dže­to ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mą. Taip pat šios mi­si­jos me­tu TVF at­sto­vai ke­ti­na de­ta­liau iš­ana­li­zuo­ti pa­ja­mų pa­sis­kirs­ty­mo ir mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo rai­dos įta­ką Lie­tu­vos eko­no­mi­kai.

Pla­nuo­ja­mi su­si­ti­ki­mai su Lie­tu­vos ban­ko, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų bei pri­va­čio­jo sek­to­riaus at­sto­vais.

TVF na­re Lie­tu­va yra nuo 1992 m. Šiuo me­tu TVF pri­klau­so 188 ša­lys.