Lietuvoje daugėja teisėjų moterų
Penk­ta­die­nį pir­mą­jį šiais me­tais pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­ną įvei­kė 6 pre­ten­den­tai, ga­lė­sian­tys da­ly­vau­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos skel­bia­mo­se at­ran­ko­se į apy­lin­kės teis­mų tei­sė­jų vie­tas. Re­mian­tis sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, tei­sė­jų kor­pu­se kas­met gau­sė­ja mo­te­rų.

Tra­di­ciš­kai Na­cio­na­li­nė­je teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jo­je vy­kęs eg­za­mi­nas su­si­dė­jo iš teo­ri­nės ir pra­kti­nės da­lių ir bu­vo lai­ko­mas raš­tu. Pra­kti­nė da­lis bu­vo su­da­ry­ta iš pri­va­ti­nės ir bau­džia­mo­sios tei­sės bei pro­ce­so už­duo­čių, ra­šo­ma Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Šį­kart eg­za­mi­ną įvei­kė 32 pro­cen­tai iš 19 jį lai­kiu­sių as­me­nų. 7 eg­za­mi­ną lai­kė pir­mą­kart, li­ku­sie­ji lai­mę ban­dė jau ne­be pir­mą kar­tą. Vie­na eg­za­mi­ną ne pir­mą­kart lai­kiu­si kan­di­da­tė jį įvei­kė ge­riau­siu re­zul­ta­tu: jos ži­nios bu­vo įver­tin­tos 9. Ge­ro įver­ti­ni­mo su­lau­kė 3 pre­ten­den­tai, o 2 iš­lai­kiu­sių­jų eg­za­mi­ną ži­nios įver­tin­tos pa­ten­ki­na­mai.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad tei­sė­jų kor­pu­se kas­met gau­sė­ja mo­te­rų: 2016 m. Lie­tu­vos teis­muo­se bu­vo 476 tei­sė­jos mo­te­rys ir 299 tei­sė­jai vy­rai (2015 m. – 468 mo­te­rys ir 294 vy­rai, 2014 m. – 456 mo­te­rys ir 297 vy­rai). Tei­sė­jų eg­za­mi­ną taip pat lai­ko kur kas dau­giau mo­te­rų nei vy­rų: 2016 m. eg­za­mi­ną lai­kė 56 dai­lio­sios ly­ties at­sto­vės ir 24 vy­rai.

Pa­pras­tai pa­ti­kri­ni­mą iš­lai­ko ma­žiau kaip pu­sė pre­ten­den­tų, ne­iš­lai­kiu­siu eg­za­mi­no lai­ko­mas as­muo, iš bent vie­nos už­duo­ties su­rin­kęs ma­žiau kaip 7 ba­lus.

Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­nai vyks­ta ne re­čiau kaip kar­tą per pu­sę me­tų, iš­sky­rus at­ve­jus, kai nė­ra as­me­nų, ga­lin­čių lai­ky­ti šį eg­za­mi­ną. Pra­šy­mai leis­ti lai­ky­ti pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­ną pa­tei­kia­mi Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Su Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­no tes­to ir už­duo­čių pa­vyz­džiais ga­li­te su­si­pa­žin­ti čia.