Lietuvoje daugėja santuokų
Jau an­trus me­tus iš ei­lės Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ja­ma vis dau­giau san­tuo­kų, ly­gi­nant su 2014 me­tais.

Jau­na­ve­džiai įsi­min­ti­niau­siai gy­ve­ni­mo šven­tei vis daž­niau ren­ka­si ne tik gra­žias Lie­tu­vos vie­to­ves, pi­lis ar vieš­bu­čius. Vis dau­giau tuo­ktis nu­spren­du­sių žmo­nių iš­kil­min­gos vie­tos šiai ce­re­mo­ni­jai ieš­ko mu­zie­juo­se ar net te­le­vi­zi­jos bokš­te.

„Jau an­trus me­tus iš ei­lės džiau­gia­mės ži­nia, kad Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ja­ma vis dau­giau san­tuo­kų. 2015 m. Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tos 23 081 san­tuo­ka, o už­per­nai – 22 908). Di­des­nė jų da­lis (13 737) bu­vo re­gis­truo­ta ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riuo­se, rep­re­zen­ta­ci­nė­se ar­ba pa­čių jau­na­ve­džių pa­si­rink­to­se vie­to­se. Li­ku­sios san­tuo­kos bu­vo re­gis­truo­tos baž­ny­čio­se (6 471) ar­ba už­sie­ny­je (2 873) ir vė­liau įtrauk­tos į aps­kai­tą“, – sa­ko tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

San­tuo­kos re­gis­tra­vi­mo ce­re­mo­ni­ja ga­li bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­ma sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­to­se rep­re­zen­ta­ci­nė­se vie­to­se san­tuo­koms re­gis­truo­ti. Jei­gu rep­re­zen­ta­ci­nės vie­tos nė­ra nu­sta­ty­tos, san­tuo­kos re­gis­tra­vi­mo ce­re­mo­ni­ja ga­li bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­ma no­rin­čių su­si­tuok­ti pa­si­rink­to­je vie­to­je, jei­gu tai ne­prieš­ta­rau­ja vie­ša­jai tvar­kai ir ge­rai mo­ra­lei, ne­ke­lia pa­vo­jaus gy­vy­bei ar svei­ka­tai.

Per­nai, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, dau­giau­sia san­tuo­kos re­gis­tra­vi­mo ce­re­mo­ni­jų (192) pa­si­rink­to­se vie­to­se or­ga­ni­za­vo vil­nie­čiai (2014 m. – 179). Maž­daug ket­vir­ta­da­lis jų bu­vo re­gis­truo­ta Ro­tu­šė­je – 45 san­tuo­kos. Sos­ti­nės gy­ven­to­jai taip pat san­tuo­kas re­gis­tra­vo Ver­kių rū­muo­se (18) bei Vil­niaus uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­de (14). Vil­niu­je san­tuo­kų ce­re­mo­ni­jos or­ga­ni­zuo­tos ir ne­tra­di­ci­nė­se vie­to­se: te­le­vi­zi­jos bokš­te, Pla­ne­ta­riu­me, Na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je, Ener­ge­ti­kos, Ge­le­žin­ke­lio, li­te­ra­tū­ri­nia­me A. Puš­ki­no mu­zie­juo­se.

Į an­trą­ją vie­tą pa­ki­lo Drus­ki­nin­kai, kur jau­na­ve­džių pa­si­rink­to­se vie­to­se už­re­gis­truo­tos 76 san­tuo­kos (2014 m. – 66). Be­veik vi­sos šios san­tuo­kos įre­gis­truo­tos mies­to mu­zie­ju­je ir tik vie­na – vi­lo­je.

Tre­čio­je vie­to­je – klai­pė­die­čiai. Uos­ta­mies­ty­je to­kių san­tuo­kų or­ga­ni­zuo­ta 73 (už­per­nai – 82). Klai­pė­dos gy­ven­to­jai daž­niau­siai rink­da­vo­si Pi­lies mu­zie­jaus Po­ter­ną (ten su­si­tuo­kė 16 po­rų), Bo­ta­ni­kos so­dą (13 po­rų), lai­vuo­se tuo­kė­si 7 po­ros, trys iš jų – le­gen­di­nia­me „Me­ri­dia­ne“. Vie­na po­ra san­tuo­ką re­gis­tra­vo I. Si­mo­nai­ty­tės mu­zie­ju­je.

Klai­pė­dos ra­jo­ne pa­čių jau­na­ve­džių pa­si­rink­to­se vie­to­se tuo­kė­si 70 po­rų. Po­pu­lia­riau­sia to­kioms iš­kil­mėms vie­ta – Olan­do ke­pu­rės skar­dis Kark­lės kai­me, kur įre­gis­truo­ta 21 san­tuo­ka.

Dau­giau nei dvi­gu­bai iš­au­go no­rin­čių su­si­tuok­ti pa­si­rink­to­se vie­to­se po­rų skai­čius Tra­kuo­se – per­nai jų bu­vo 52 (2014 m. – 24). Po­pu­lia­riau­sios vie­tos – Užu­tra­kio dva­ras, pra­mo­gų komp­lek­sai, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos, vie­na san­tuo­ka bu­vo re­gis­truo­ta Pa­luk­nio ae­rod­ro­me.

Pa­lan­gos mies­te pa­čių su­tuok­ti­nių pa­si­rink­to­se vie­to­se su­si­tuo­kė 36 po­ra (2014 m. – 51). Dau­giau­sia san­tuo­kų (14) bu­vo re­gis­truo­ta Bi­ru­tės par­ke, 3 – pa­jū­ry­je, li­ku­sios – įvai­rių vi­lų ir vieš­bu­čių te­ri­to­ri­jo­se, Bo­ta­ni­kos par­ke.

Kau­ne jau­na­ve­džių pa­si­rink­to­se vie­to­se tuo­kė­si 35 po­ros (už­per­nai – 22). Po­pu­lia­riau­sia jau­na­ve­džių pa­si­ren­ka­ma vie­ta – Kau­no bo­ta­ni­kos so­das. Čia or­ga­ni­zuo­ta 13 san­tuo­kos re­gis­tra­vi­mo ce­re­mo­ni­jų, 5 – Kau­no ma­rių te­ri­to­ri­jo­je.

Šiau­lie­čiai am­ži­ną mei­lę ne­tra­di­ci­nė­se vie­to­se pri­sie­kė 12 kar­tų. Daž­niau­siai tai bu­vo „Auš­ros“ mu­zie­jaus pa­da­li­nys – Chai­mo Fren­ke­lio vi­la (9 san­tuo­kos). Pa­ne­vė­žie­čiai pa­si­rink­to­se vie­to­se už­re­gis­tra­vo 8 san­tuo­kas.

2015 m. Bir­žų pi­ly­je tuo­kė­si 22 po­ros, 6 po­ros pa­si­rin­ko Vil­niaus ra­jo­ne esan­tį Eu­ro­pos par­ką.

Vi­si no­rin­tys su­si­tuok­ti ori­gi­na­les­nė­je vie­to­je už šią pa­slau­gą tu­ri su­mo­kė­ti 60 eu­rų fik­suo­tą vals­ty­bės rink­lia­vą. Tuo­kian­tis ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riuo­se, jau­na­ve­džiai mo­ka ma­žiau – 20 eu­rų.

„Nuo 2015 m. lie­pos at­si­ra­do ga­li­my­bė re­gis­truo­ti san­tuo­ką bet ku­rio­je Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­je. Po­rų, nu­spren­du­sių pa­si­nau­do­ti nau­ja tvar­ka, skai­čiaus pa­di­dė­ji­mą pa­ju­to sos­ti­nės, Pa­lan­gos, Drus­ki­nin­kų, Tra­kų ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gos. Pa­vyz­džiui, Vil­niaus Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rius vien š. m. sau­sį pri­ėmė 68 po­rų, re­gis­truo­tų ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, pra­šy­mus su­si­tuok­ti“, – pa­žy­mi J. Ber­na­to­nis.