Lietuvoje darbą pradeda TVF misija
Lie­tu­vo­je dar­bą pra­de­da Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do (TVF) mi­si­ja.

Kas pu­sę me­tų at­vyks­tan­ti TVF Eu­ro­pos de­par­ta­men­to mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma šio de­par­ta­men­to va­do­vo Chris­top­ho Klin­ge­no, dirbs iki ge­gu­žės 15 die­nos.

TVF eks­per­tai iš­ana­li­zuos bend­rą Lie­tu­vos ma­kroe­ko­no­mi­nę būk­lę, įver­tins ūkio rai­dos ten­den­ci­jas, pa­dė­tį fi­nan­sų sek­to­riu­je, biu­dže­to ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mą.

Pla­nuo­ja­mi su­si­ti­ki­mai su Lie­tu­vos ban­ko, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų bei pri­va­čio­jo sek­to­riaus at­sto­vais.

TVF na­re Lie­tu­va yra nuo 1992 me­tų. Šiuo me­tu TVF pri­klau­so 189 ša­lys.