Lietuvoje bus transliuojama Ukrainos televizija „Ukraine Today“
Gruo­džio pra­džio­je Lie­tu­vos ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos aso­cia­ci­ja (LKTA) pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su Ukrai­nos te­le­vi­zi­ja „U­krai­ne To­day“.

Pa­gal jį, Lie­tu­vos ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos ope­ra­to­riai nuo šiol ga­lės re­trans­liuo­ti šį Ukrai­nos te­le­vi­zi­jos ka­na­lą.

„U­krai­ne To­day“ – pir­mo­ji tarp­tau­ti­nė ukrai­nie­čių te­le­vi­zi­jos in­for­ma­ci­nė prog­ra­ma, skir­ta kom­pen­suo­ti in­for­ma­ci­jos apie Ukrai­ną sty­gių. Gi­mu­si kaip at­sa­kas į ru­siš­kų te­le­vi­zi­jos ka­na­lų pro­pa­gan­di­nį puo­li­mą „U­krai­ne To­day“ sie­kia par­ody­ti ki­to­kį po­žiū­rį į Ukrai­nos įvy­kius, ver­tin­ti juos Eu­ro­pos gy­ve­ni­mo kon­teks­te.

Įsi­kū­ru­si Ki­je­ve ir tu­rin­ti ne­ma­žą ko­res­pon­den­tų už­sie­ny­je tink­lą „U­krai­ne To­day“ ti­ki­si, kad re­por­ta­žai apie svar­biau­sius Ukrai­nos įvy­kius, lai­dos apie ša­lies is­to­ri­ją, ak­tua­lūs in­ter­viu leis ki­tų ša­lių žiū­ro­vams iš­girs­ti ir pa­ma­ty­ti pa­čių ukrai­nie­čių po­žiū­rį į tai, kas vyks­ta Ukrai­no­je.

„U­krai­ne To­day“ pri­klau­so „1+1 Me­dia Group“ įmo­nių gru­pei, vie­nai di­džiau­sių ži­niask­lai­dos kom­pa­ni­jų Ukrai­no­je.

„U­krai­ne To­day“ šiuo me­tu trans­liuo­ja­ma ang­lų kal­ba, ki­tais me­tais ti­ki­ma­si pra­dė­ti trans­lia­ci­jas vo­kie­čių ir ru­sų kal­bo­mis.

Lie­tu­vos ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos aso­cia­ci­ja šiuo me­tu vie­ni­ja 38 re­trans­liuo­to­jus, ku­rių tink­luo­se yra 341 tūkst. abo­nen­tų.