Lietuvoje bus pagerbtas pirmųjų masinių trėmimų ir žudynių aukų atminimas
Tre­čia­die­nį Lie­tu­vo­je vyks Ge­du­lo ir vil­ties, Oku­pa­ci­jos ir ge­no­ci­do die­nų ren­gi­niai, skir­ti pa­mi­nė­ti 1941 me­tais pra­dė­tas Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pir­mą­sias ma­si­nes trem­tis ir žu­dy­nes.

Ta pro­ga Sei­me, is­to­ri­nė­je Ko­vo 11-osios Ak­to sa­lė­je, ren­gia­mas iš­kil­min­gas po­sė­dis, į jį pa­kvies­ti aukš­čiau­si ša­lies par­ei­gū­nai, sig­na­ta­rai, tei­sė­jai, am­ba­sa­do­riai, Sei­mo na­riai, Lie­tu­vos baž­ny­čių hie­rar­chai, bend­ri­jos „Lem­tis“, pro­jek­to „Mi­si­ja Si­bi­ras 2017“, eks­pe­di­ci­jų į trem­ties vie­tas da­ly­viai, ki­ti.

Prieš vi­dur­die­nį vi­so­je ša­ly­je vyks pi­lie­ti­nė ak­ci­ja – ty­los mi­nu­tė oku­pa­ci­jos au­koms at­min­ti. Vi­dur­die­nį Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je Vil­niu­je bus iš­kil­min­gai pa­kel­ta vals­ty­bės vė­lia­va. Po to au­kų at­mi­ni­mas bus pa­gerb­tas prie pa­mink­lų po­li­ti­niams ka­li­niams ir trem­ti­niams Au­kų gat­vė­je Vil­niu­je, prie Nau­jo­sios Vil­nios ge­le­žin­ke­lio sto­ties me­mo­ria­lo, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro kie­me nu­ma­to­ma at­mi­ni­mo va­lan­da-kon­cer­tas, Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je bus lai­ko­mos šv. Mi­šios.

1941 me­tų bir­že­lio 14 die­ną so­vie­tų oku­pa­ci­nė val­džia pra­dė­jo ma­siš­kai trem­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jus į SSRS la­ge­rius ir ka­lė­ji­mus. At­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę bir­že­lio 14-oji Lie­tu­vo­je pa­žy­mi­ma kaip Ge­du­lo ir vil­ties die­na.

So­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tu iš Lie­tu­vos iš­trem­ta dau­giau kaip 130 tūkst. žmo­nių, taip pat tūks­tan­čiai žu­vo la­ge­riuo­se.