Lietuvoje bus likviduojama 11 partijų
Ar­ti­miau­siu me­tu bus pra­dė­ta 11 po­li­ti­nių par­ti­jų lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ra, BNS in­for­ma­vo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Tiek par­ti­jų 2015 me­tais ne­pa­tei­kė duo­me­nų apie sa­vo na­rius.

„Šių par­ti­jų lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ra su­pap­ras­tin­ta tvar­ka bus pra­dė­ta ko­vo vi­du­ry­je“, – BNS sa­kė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­jas Aud­ris Ku­tre­vi­čius.

Tarp lik­vi­duo­ti­nų par­ti­jų pa­kliū­va Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nės va­do­vau­ja­ma De­mo­kra­ti­nė dar­bo ir vie­ny­bės par­ti­ja, su eks­ban­ki­nin­ku Vla­di­mi­ru Ro­ma­no­vu sie­ta Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja, Al­gir­do Pil­ve­lio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos re­for­mų par­ti­ja, Egi­di­jaus Klum­bio – Tau­tos pa­žan­gos par­ti­ja, taip pat Že­mai­ti­jos par­ti­ja, Smul­kaus ir vi­du­ti­nio vers­lo par­ti­ja, Res­pub­li­ko­nų ly­ga, Lie­tu­vos hu­ma­nis­tų par­ti­ja ir kt.

Pa­sak A.Ku­tre­vi­čiaus, lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ra truks me­tus. Šis pro­ce­sas ga­lės bū­ti at­šauk­tas tik teis­mo spren­di­mu.

K.Bra­zaus­kie­nė BNS sa­kė ne­tu­rė­ju­si lai­ko pa­teik­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai par­ti­jos na­rių skai­čiaus, nes poil­siau­ja. De­mo­kra­ti­nė dar­bo ir vie­ny­bės par­ti­ja sa­vo na­rių skai­čiaus ne­dek­la­ruo­ja nuo 2014 me­tų spa­lio.

Ta­čiau K.Bra­zaus­kie­nė tvir­ti­no dar tu­rin­ti pla­nų dėl par­ti­jos.

„Ten me­tus trun­ka, dar vis­ko ga­li bū­ti. At­sa­ky­siu po mė­ne­sio. Mes dar tu­ri­me pla­nų“, – tei­gė pre­zi­den­to naš­lė.

Du kar­tus na­rių skai­čiaus ne­dek­la­ra­vo So­cia­lis­ti­nis liau­dies fron­tas. Pa­sak A.Ku­tre­vi­čiaus, jo at­sto­vai per tris mė­ne­sius dar ga­li pa­teik­ti šiuos duo­me­nis ir jam lik­vi­da­vi­mas ne­grės.

Pa­gal įsta­ty­mą, po­li­ti­nei par­ti­jai įsteig­ti bū­ti­na, kad ji tu­rė­tų ne ma­žiau kaip 2 tūkst. stei­gė­jų. Anks­čiau rei­ka­lau­ta tūks­tan­čio.

Ne­su­rin­ku­sios rei­kia­mo na­rių skai­čiaus par­ti­jos tu­ri per še­šis mė­ne­sius ar­ba pa­čios lik­vi­duo­tis, ar­ba per­sit­var­ky­ti. Jei­gu iki spa­lio to ne­bus pa­da­ry­ta, joms ir­gi ga­lės bū­ti pra­dė­ta lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ra. Tai lie­čia Res­pub­li­ko­nų par­ti­ją ir Tau­tos vie­ny­bės są­jun­gą.

Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad par­ti­jos pri­va­lo kiek­vie­nais me­tais, ne vė­liau kaip iki ko­vo 1 die­nos ir ne vė­liau kaip iki spa­lio 1 die­nos, pa­teik­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai sa­vo na­rių są­ra­šą.

Šiuo me­tu re­gis­truo­tos 38 par­ti­jos. Nuo 1990 me­tų Lie­tu­vo­je iš vi­so bu­vo įsteig­tos 73 po­li­ti­nės par­ti­jos. Da­lis jų nu­trau­kė veik­lą, da­lis su­si­jun­gė su ki­to­mis, reor­ga­ni­za­vo­si.