Lietuvoje bus laidojamas iškilus diplomatas V. A. Dambrava
Vil­ka­viš­kio ka­pi­nė­se va­sa­rio 27 die­ną, šeš­ta­die­nį, bus lai­do­ja­mas Lie­tu­vos dip­lo­ma­tas, lie­tu­vių iš­ei­vi­jos vei­kė­jas Vy­tau­tas An­ta­nas Damb­ra­va, mi­ręs Flo­ri­do­je, JAV, va­sa­rio 5 die­ną, ei­da­mas 96 me­tus.

Va­sa­rio 26 die­ną, pen­ta­die­nį, nuo 16 iki 21 val. ir va­sa­rio 27 die­ną, šeš­ta­die­nį, nuo 8.30 iki 10 val. Vil­niaus Šv. Jo­nų baž­ny­čios kop­ly­čio­je nu­ma­ty­tas lan­ky­mas ir at­sis­vei­ki­ni­mas su ve­lio­niu. 10 val. Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je ar­ki­vys­ku­pas me­tro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas au­kos šv. mi­šias. Mi­šio­se gie­dos Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos miš­rus cho­ras. Lai­do­tu­vės Vil­ka­viš­kio ka­pi­nė­se nu­ma­ty­tos šeš­ta­die­nį 13.30 val, ra­šo­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

V. A. Damb­ra­va gi­mė 1920 m. bir­že­lio 10 d. Ba­bi­na­vi­čiuo­se, Vi­tebs­ko sr., Bal­ta­ru­si­jo­je. Nuo 1992 m. jis dir­bo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­pap­ras­tuo­ju ir įga­lio­tuo­ju am­ba­sa­do­riu­mi Ve­ne­sue­lo­je, Ko­lum­bi­jai, Ar­gen­ti­nai, Bra­zi­li­jai, Urug­va­jui, spe­cia­lių­jų mi­si­jų am­ba­sa­do­riu­mi Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je ir Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­pap­ras­tuo­ju ir įga­lio­tuo­ju mi­nis­tru Is­pa­ni­jo­je, taip pat Ma­ro­kui ir An­do­rai.

V. A. Damb­ra­va yra ap­do­va­no­tas Ge­di­mi­no III laips­nio or­di­nu (1995 m.), Ge­di­mi­no II laips­nio or­di­nu (2000 m.), Dip­lo­ma­ti­jos žvaigž­de (2010 m.). 1996 m. su­teik­tas Ute­nos gar­bės pi­lie­čio var­das.