Lietuvoje baigtas formuoti NATO batalionas
An­tra­die­nio va­ka­rą Kau­no oro uos­te nu­si­lei­dus apie 200 Nor­ve­gi­jos ka­rių, baig­ta komp­lek­tuo­ti NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ko­vi­nė gru­pė Lie­tu­vo­je.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo, kad Nor­ve­gi­jos ka­riuo­me­nės Te­le­mark ba­ta­lio­no ir Šiau­rės bri­ga­dos pa­da­li­nių ka­riai pri­si­dės prie Ruk­lo­je dis­lo­kuo­to NA­TO ba­ta­lio­no.

„Nuo šios aki­mir­kos ko­vi­nė gru­pė yra vi­siš­kai su­komp­lek­tuo­ta. Džiau­gia­mės nor­ve­gų at­vy­ki­mu“, – sa­kė NA­TO ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės Lie­tu­vo­je vie­šų­jų ry­šių sky­riaus va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Oli­ve­ris Rich­te­ris.

Nor­ve­gi­jos ka­rių tech­ni­ka į Klai­pė­dos jū­rų uos­tą at­pluk­dy­ta dar pra­ėju­sią sa­vai­tę. Nor­ve­gai į Lie­tu­vą at­si­ga­be­no apie 60 ka­ri­nių trans­por­to vie­ne­tų: įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų tan­kų „Leo­pard“, šar­vuo­čių M113, pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų CV 90, kro­vi­ni­nių ir leng­vų­jų trans­por­to prie­mo­nių.

Šiuo me­tu NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė­je gru­pė­je Lie­tu­vo­je kar­tu su at­vy­ku­siais Nor­ve­gi­jos ka­riais taip pat dis­lo­kuo­ta per 450 Vo­kie­ti­jos, 100 Bel­gi­jos ir 250 Ny­der­lan­dų ka­rių.

2017–2018 me­tais NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė­je gru­pė­je tar­naus Vo­kie­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Bel­gi­jos, Liuk­sem­bur­go, Kroa­ti­jos ir Pra­ncū­zi­jos ka­riai. Ba­ta­lio­no ko­vi­nei gru­pei Lie­tu­vo­je va­do­vau­ja ir jos pa­grin­dą su­da­ro Vo­kie­ti­jos ka­riai.

NA­TO stip­ri­na bu­vi­mą prie Ry­ti­nių NA­TO sie­nų, dis­lo­kuo­da­ma čia ro­ta­ci­ne tvar­ka ke­tu­rias ko­vi­nes gru­pes Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vo­je ir Len­ki­jo­je.