Lietuvoje audžiami ne tik diplomatiniai tinklai
Skai­čiuo­ja­ma, kad Lie­tu­vo­je įsi­kū­ru­sio­se už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­do­se ga­li dirb­ti apie ke­lis šim­tus dip­lo­ma­tų. Kai ku­rio­se dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se triū­sia ne tik dvi­ša­lių san­ty­kių puo­se­lė­ji­mu už­sii­man­tys as­me­nys. To­li gra­žu ne vi­sos am­ba­sa­dos nu­ro­do tiks­lų sa­vo dar­buo­to­jų skai­čių ir at­sklei­džia jų veik­los mū­sų ša­ly­je tiks­lus.

Lie­tu­vo­je vei­kia 33 už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės, dvie­jų ša­lių am­ba­sa­dų sky­riai ir 11 tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vy­bių.

Ru­sai nu­spren­dė patylėti

Gau­siau­sios pa­gal dip­lo­ma­tų skai­čių yra Lie­tu­vo­je vei­kian­čios di­džių­jų vals­ty­bių – Ru­si­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV), Ki­ni­jos – at­sto­vy­bės, taip pat kai­my­nių Bal­ta­ru­si­jos, Len­ki­jos am­ba­sa­dos.

Kaip ro­do vie­šai pa­tei­kia­mi duo­me­nys, di­džiau­sią dip­lo­ma­ti­nį kor­pu­są mū­sų ša­ly­je tu­ri Ru­si­jos am­ba­sa­da. Jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je nu­ro­do­ma, kad at­sto­vy­bė­je Vil­niu­je dir­ba 29 dip­lo­ma­tai: am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas, pa­ta­rė­jai, pir­mie­ji, an­trie­ji ir tre­tie­ji se­kre­to­riai, ka­ro, ka­ri­nių oro ir jū­rų pa­jė­gų at­ašė, pre­ky­bos va­do­vas, at­ašė ir pan. Ru­si­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je at­sto­vai at­si­sa­kė pla­čiau ko­men­tuo­ti, kas lė­mė bū­tent to­kį į mū­sų ša­lį at­siųs­tų dirb­ti dip­lo­ma­tų skai­čių, ko­kio­se sri­ty­se jie dau­giau­sia dir­ba.

Kaip ro­do vie­šai skel­bia­mi duo­me­nys, Lie­tu­vo­je dir­ba ir dau­giau nei 20 JAV dip­lo­ma­tų. JAV am­ba­sa­dos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je nu­ro­do­ma tik dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės Vil­niu­je va­do­vy­bė: am­ba­sa­do­rė De­bo­rah A. McCart­hy, jos pa­va­duo­to­jas Ho­war­das T. So­lo­mo­nas, Vie­šų­jų ry­šių, Po­li­ti­kos ir eko­no­mi­kos sky­rių va­do­vai, gy­ny­bos at­ašė, ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vas bei ke­li ki­ti par­ei­gū­nai.

JAV am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus va­do­vės Ri­mos J. Vyd­man­tas tei­gi­mu, Vil­niu­je dir­ba pa­kan­ka­mai JAV dip­lo­ma­tų bei vie­ti­nių dar­buo­to­jų, gau­sus jų skai­čius at­spin­di glau­džius ir dau­gia­ly­pius JAV ir Lie­tu­vos ry­šius.

„Šie ry­šiai plė­to­ja­mi įvai­rio­se sri­ty­se: tei­kia­mos kon­su­li­nės pa­slau­gos JAV ir Lie­tu­vos pi­lie­čiams, vys­to­mos kul­tū­ri­nės prog­ra­mos ir mai­nai, ple­čian­tys ame­ri­kie­čių ir lie­tu­vių bend­ra­vi­mo ga­li­my­bes. Taip pat dip­lo­ma­tai sie­kia kur­ti tva­res­nius eko­no­mi­nius sai­tus, ska­ti­nan­čius vers­lą ir in­ves­ti­ci­jas tarp mū­sų ša­lių, ir bend­ra­dar­biau­ja spręs­da­mi įvai­rius pa­sau­li­nių iš­šū­kių for­muo­ja­mus po­li­ti­nius bei sau­gu­mo klau­si­mus. Be to, tu­ri­me ka­riš­kių at­sto­vus, pa­lai­kan­čius mū­sų dvi­ša­lius su­si­ta­ri­mus dėl ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo bei įvai­rias ki­tas dau­gia­ša­les veik­las“, – aiš­ki­no R. J. Vyd­man­tas.

JAV ambasada Vilniuje įsikūrusi Akmenų gatvėje. Viešai skelbiamais duomenimis, Lietuvoje dirba daugiau nei 20 amerikiečių diplomatų.

Kor­pu­so dy­dį lė­mė glau­dūs ryšiai

Len­ki­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia­ma, kad Lie­tu­vo­je dir­ba 14 len­kų dip­lo­ma­tų. Ki­ni­jos am­ba­sa­do­je mū­sų ša­ly­je, įskai­tant eko­no­mi­kos at­sto­vy­bę ir ka­ri­nio at­ašė eta­tą, dar­buo­ja­si 13 dip­lo­ma­tų. Jų skai­čius ne­si­kei­tė pa­sta­ruo­sius 15 me­tų. Toks Ki­ni­jos dip­lo­ma­ti­nio kor­pu­so dy­dis nu­sis­to­vė­jo at­siž­vel­giant į dvi­ša­lius san­ty­kius, mai­nų ir bend­ra­dar­bia­vi­mo ly­gį bei in­ten­sy­vu­mą, Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių Ki­ni­jos pi­lie­čių skai­čių.

Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia­ma, kad mū­sų ša­ly­je re­zi­duo­ja 13 šios vals­ty­bės dip­lo­ma­tų, taip pat plu­ša ke­li dar­buo­to­jai. Anot am­ba­sa­dos pir­mo­sios se­kre­to­rės Ma­ri­jos Aga­fo­no­vos, Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je yra vie­na di­džiau­sių šios ša­lies dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių už­sie­ny­je. Tai lė­mė glau­dūs dvi­ša­liai is­to­ri­niai, eko­no­mi­niai, kul­tū­ri­niai ry­šiai.

„Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­dos dip­lo­ma­tai dir­ba to­kio­mis ak­tua­lio­mis Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mo kryp­ti­mis kaip po­li­ti­ka, eko­no­mi­ka, pre­ky­ba, trans­por­tas, tran­zi­tas, ener­ge­ti­ka, kul­tū­ra, svei­ka­tos ap­sau­ga, spor­tas, moks­las. Daug dė­me­sio ski­ria­ma kon­su­li­niams klau­si­mams – Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čių gy­ni­mui, pi­lie­ty­bės klau­si­mų spren­di­mui, kon­su­li­nės pa­gal­bos tei­ki­mui, taip pat vi­zų ap­si­lan­ky­ti Bal­ta­ru­si­jo­je iš­da­vi­mui“, – aiš­ki­no M. Aga­fo­no­va.

Vie­šai skel­bia­mais duo­me­ni­mis, prie di­des­nių ga­li­ma pri­skir­ti ir Vo­kie­ti­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Pra­ncū­zi­jos, Tur­ki­jos am­ba­sa­das Vil­niu­je.

Vie­ni ple­čia­si, ki­ti spaudžiasi

Ki­tų už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je yra ma­žes­nės. Pa­vyz­džiui, Ja­po­ni­jos dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Vil­niu­je dir­ba 7 dip­lo­ma­tai. Kaip tei­gė šios am­ba­sa­dos at­sto­vė Kei­ko Na­ka­ta, tai ga­na di­de­lis skai­čius, pa­ly­gin­ti su ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se dir­ban­čiais ja­po­nų dip­lo­ma­tais. „Jis ro­do, kad Ja­po­ni­jos vy­riau­sy­bei Lie­tu­va yra svar­bi vals­ty­bė. Nuo 1997 me­tų, kai bu­vo įkur­ta am­ba­sa­da, Ja­po­ni­jos dip­lo­ma­tų skai­čius di­dė­jo“, – pa­brė­žė K. Na­ka­ta.

Lat­vi­jos ir Gru­zi­jos am­ba­sa­do­se Lie­tu­vo­je dir­ba po 4 dip­lo­ma­tus. Lat­vi­jos am­ba­sa­dos at­sto­vai aiš­ki­no, kad mū­sų ša­lis yra svar­bi Lat­vi­jos kai­my­nė, dvi­ša­liai san­ty­kiai yra svar­būs Lat­vi­jos už­sie­nio po­li­ti­kai. Dėl in­ten­sy­vių ir di­na­miš­kų dvi­ša­lių ry­šių pa­sta­rai­siais me­tais į Vil­nių dirb­ti at­siųs­tas vie­nas pa­pil­do­mas dip­lo­ma­tas.

Gru­zi­jos am­ba­sa­dos se­kre­to­ria­to at­sto­vė Rū­ta Si­ra­dzė-Gau­lė aiš­ki­no, kad dip­lo­ma­tų skai­čių le­mia Gru­zi­jos už­sie­nio po­li­ti­kos pri­ori­te­tai. Ji ak­cen­ta­vo, kad Gru­zi­jos ir Lie­tu­vos dvi­ša­liai ry­šiai įvai­rio­se sri­ty­se kas­met in­ten­sy­vė­ja, o Lie­tu­va yra la­bai svar­bi Gru­zi­jos už­sie­nio par­tne­rė.

Es­ti­jos am­ba­sa­do­je Lie­tu­vo­je šiuo me­tu dir­ba 3 dip­lo­ma­tai. Šią va­sa­rą Es­ti­jos dip­lo­ma­tų skai­čius su­ma­žė­jo 1 eta­tu. Toks spren­di­mas pri­im­tas kaip bend­ro iš­lai­dų ma­ži­ni­mo pla­no da­lis.

Da­ni­jos am­ba­sa­do­je Lie­tu­vo­je dir­ba du dip­lo­ma­tai – am­ba­sa­do­rius ir gy­ny­bos at­ašė Lie­tu­vai, Es­ti­jai ir Lat­vi­jai. Ki­tos Skan­di­na­vi­jos ša­lies – Nor­ve­gi­jos – am­ba­sa­do­je Vil­niu­je va­sa­ros pa­bai­go­je dip­lo­ma­ti­nis kor­pu­sas dėl tau­py­mo su­ma­žė­jo vie­nu dip­lo­ma­tu. Da­bar čia dir­ba du dip­lo­ma­tai: am­ba­sa­do­rius ir pir­ma­sis se­kre­to­rius.

Dip­lo­ma­tų neregistruoja

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) tei­gia, kad at­ski­ras Vil­niu­je dir­ban­čių už­sie­nio ša­lių dip­lo­ma­tų są­ra­šas dėl jų nuo­la­ti­nės kai­tos ne­su­da­ro­mas. Nu­ro­do­ma, kad tiek už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­tai į Lie­tu­vą, tiek Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai į už­sie­nio vals­ty­bes dirb­ti vyks­ta pa­gal tvar­ką, nu­sta­ty­tą 1961 me­tų Vie­nos kon­ven­ci­jo­je dėl dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių.

Va­do­vau­jan­tis šia kon­ven­ci­ja, iš anks­to dip­lo­ma­tų kan­di­da­tū­ros su pri­iman­čią­ja vals­ty­be nė­ra de­ri­na­mos, iš­sky­rus dip­lo­ma­ti­nius at­sto­vus (am­ba­sa­do­rius) ir gy­ny­bos at­ašė. Lie­tu­vo­je už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių dar­buo­to­jų akre­di­ta­ci­ja vyk­do­ma pa­gal spe­cia­lų 2012 me­tų Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą. „In­for­ma­ci­ja apie at­vyks­tan­čių už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­tų ti­kri­ni­mą bei už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­tų iš­siun­ti­mą iš Lie­tu­vos yra ri­bo­to nau­do­ji­mo, to­dėl ne­vie­ši­na­ma“, – pa­žy­mė­jo URM at­sto­vai.

Skai­čiai nestebina

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rio Ar­mi­no Ly­de­kos ne­ste­bi­na skir­tin­gi už­sie­nio vals­ty­bių dirb­ti į Lie­tu­vą at­siųs­tų dip­lo­ma­tų skai­čiai. Pa­sak jo, į kon­kre­čią ša­lį dirb­ti de­le­guo­ja­mų dip­lo­ma­tų skai­čius pri­klau­so nuo siun­čian­čio­sios vals­ty­bės in­te­re­sų ir fi­nan­si­nių, tech­ni­nių ga­li­my­bių. „Vi­si skai­čiuo­ja. Jei­gu in­te­re­sų ne tiek jau ir daug, bet vals­ty­bė yra di­de­lė ir tur­tin­ga, ji ga­li sau leis­ti iš­lai­ky­ti ir dau­giau dip­lo­ma­tų už­sie­ny­je. Ta­čiau svar­biau­si – vals­ty­bės in­te­re­sai“, – pa­brė­žė jis.

Su­pran­ta­ma, kad JAV dip­lo­ma­ti­nis kor­pu­sas už­sie­ny­je yra so­li­dus, nes tai tur­tin­ga vals­ty­bė, vi­sur pa­sau­ly­je tu­rin­ti sa­vo in­te­re­sų. Esą ne­sun­kiai pa­aiš­ki­na­ma ir tai, kad net su eko­no­mi­kos kri­ze ko­vo­jan­ti Ru­si­ja Lie­tu­vo­je lei­džia sau iš­lai­ky­ti di­de­lę dip­lo­ma­tų ka­riau­ną. Anot A. Ly­de­kos, Ru­si­ja Bal­ti­jos ša­ly­se tu­ri daug in­te­re­sų, sie­kia pa­lai­ky­ti ry­šius su sa­vo tau­tie­čių bend­ruo­me­ne.

At­lie­ka ne dip­lo­ma­ti­nį darbą

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas pa­žy­mė­jo, kad už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­do­se dir­ba ne tik dip­lo­ma­ti­nį ran­gą tu­rin­tys as­me­nys. „Rea­lūs dar­buo­to­jų dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se skai­čiai yra kiek di­des­ni. Bent jau Ru­si­jos am­ba­sa­do­je – ge­ro­kai di­des­nis“, – ti­ki­no jis. Anot po­li­ti­ko, nors ofi­cia­liai Ru­si­jos am­ba­sa­da nu­ro­do 29 dip­lo­ma­tus, rea­liai iš šios ša­lies dirb­ti į at­sto­vy­bę Vil­niu­je ga­li bū­ti at­vy­kę 2–3 kar­tus dau­giau žmo­nių, ne­re­tai jie įdar­bi­na­mi am­ba­sa­do­je kaip tech­ni­niai dar­buo­to­jai.

Anot A. Anu­šaus­ko, į už­sie­nio vals­ty­bes dirb­ti siun­čia­mų dip­lo­ma­tų skai­čius pri­klau­so nuo kon­kre­čios ša­lies po­li­ti­kos pri­ori­te­tų. Jis pri­mi­nė, kad Lie­tu­va yra par­ibio vals­ty­bė tarp NA­TO, ES ir Ru­si­jos bei ki­tų Ry­tuo­se esan­čių ša­lių. Va­di­na­mo­se par­ibio ša­ly­se ak­ty­viai vei­kia už­sie­nio vals­ty­bių agen­tai.

Par­la­men­ta­ras pri­mi­nė, kad prieš 25 me­tus bu­vu­sio­se par­ibio vals­ty­bė­se, pa­vyz­džiui, Aus­tri­jo­je, da­lis dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių už­siim­da­vo ne tik tuo, ką ofi­cia­liai dek­la­ruo­da­vo. Pa­na­šiai yra ir mū­sų ša­ly­je. „Nie­kam ne pa­slap­tis, kad Ru­si­jos dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je di­de­lė da­lis žmo­nių dir­ba ne dip­lo­ma­to, o žval­gy­bi­nį dar­bą. Tai dau­giau­sia su­si­ję su tuo, kad Ru­si­ja sie­kia tu­rė­ti kuo de­ta­les­nę in­for­ma­ci­ją apie pro­ce­sus, ku­rie vyks­ta Lie­tu­vo­je. Jei­gu taip ne­bū­tų, jie ne­lai­ky­tų to­kio di­de­lio dip­lo­ma­tų, spe­cia­lis­tų, ku­rie ren­ka in­for­ma­ci­ją, kon­tin­gen­to“, – kal­bė­jo A. Anu­šaus­kas.

Kar­tu jis pa­brė­žė, jog kiek­vie­no­je dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je yra žmo­nių, ku­rie rū­pi­na­si jos sau­gu­mu ir yra ofi­cia­liai dek­la­ra­vę, kad pri­klau­so sau­gu­mo struk­tū­roms. Ta­čiau Va­ka­rų ša­lys yra mū­sų są­jun­gi­nin­kės. „Jei­gu jie ren­ka in­for­ma­ci­ją, tai daž­niau­siai ne tiek apie Lie­tu­vą, kiek apie ki­tų vals­ty­bių ope­ra­ci­jas, veiks­mus mū­sų ša­ly­je“, – tei­gė jis.

Kaip nu­ro­do­ma 2014 me­tų Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) veik­los at­as­kai­to­je, Lie­tu­vo­je prieš­iš­kų už­sie­nio žval­gy­bos ir sau­gu­mo tar­ny­bų dar­buo­to­jai daž­niau­siai nau­do­ja­si dip­lo­ma­ti­ne prie­dan­ga – jie tu­ri dip­lo­ma­tų ran­gus, jiems ga­lio­ja Vie­nos kon­ven­ci­jos ga­ran­tuo­ja­ma ne­lie­čia­my­bė.

Da­lis dip­lo­ma­ti­nė­je prie­dan­go­je dir­ban­čių žval­gy­bos dar­buo­to­jų yra at­vi­rai dek­la­ra­vę sa­vo pri­klau­so­my­bę žval­gy­bos ar sau­gu­mo tar­ny­bai – to­kie as­me­nys at­lie­ka ofi­cia­lių žval­gy­bos ir sau­gu­mo tar­ny­bų at­sto­vų par­ei­gas, ki­ti sa­vo pri­klau­so­my­bę sle­pia.

„VSD tai­ko įvai­rius bū­dus, kaip nu­trauk­ti su dip­lo­ma­to dar­bu ne­su­de­ri­na­mą veik­lą. Pa­vyz­džiui, to­kiam dip­lo­ma­tui ga­li bū­ti par­ody­ta, kad jo slap­ta vyk­dy­ta ir su dip­lo­ma­to par­ei­ga ne­su­de­ri­na­ma veik­la bu­vo de­mas­kuo­ta. Jis, kaip žval­gy­bos už­duo­tis vyk­dęs as­muo, ga­li bū­ti pa­skelb­tas vie­šai. To­kių prie­mo­nių pa­kan­ka, kad dip­lo­ma­tas nu­trauk­tų veik­lą ir iš ša­lies iš­vyk­tų sa­vo ini­cia­ty­va. Dip­lo­ma­tų iš­siun­ti­mas – kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė, ku­rią vyk­do Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Dėl VSD kontrž­val­gy­bi­nių veiks­mų 2014 me­tais iš Lie­tu­vos iš­siųs­ti 3 dip­lo­ma­to prie­dan­go­je dir­bę Ru­si­jos žval­gy­bų dar­buo­to­jai, ke­li bu­vo pri­vers­ti iš­vyk­ti ne­pa­si­bai­gus akre­di­ta­ci­jai“, – tei­gia­ma 2014 me­tų VSD veik­los at­as­kai­to­je.