Lietuvoje – apie 50 asmenų, kurie galėtų būti siejami su terorizmu
Lie­tu­vo­je ste­bi­mi apie pu­sė šim­to as­me­nų, ku­rie po­ten­cia­liai ga­li bū­ti sie­ja­mi su tarp­tau­ti­niu te­ro­riz­mu, tei­gia Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vas Da­rius Jau­niš­kis.

„Abs­trak­čiais skai­čiais – apie 50 gal ga­li bū­ti (as­me­nų), ku­rie po­ten­cia­liai ga­lė­tų bū­ti sie­ja­mi (su tarp­tau­ti­niu te­ro­riz­mu), bet to­kių duo­me­nų ne­tu­ri­me. (...) As­me­nys tie­siog ste­bi­mi, kei­čia­ma­si in­for­ma­ci­ja su už­sie­nio par­tne­riais, ste­bi­mas jų ju­dė­ji­mas ir ki­tas da­ly­kas – ga­li bū­ti at­va­žiuo­jan­čių, ku­rie taip pat ste­bi­mi“,– šeš­ta­die­nį LRT lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ sa­kė VSD va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, šie as­me­nys ne­sie­ja­mi spe­ci­fiš­kai su Is­la­mo re­li­gi­ja.

„Y­ra ir ki­to­kių re­li­gi­jų žmo­nių, ku­rie po­ten­cia­liai ga­li vyk­dy­ti tuos ak­tus, jie yra ste­bi­mi“, – sa­kė D.Jau­niš­kis.

Anot jo, de­par­ta­men­tas kol kas ne­tu­ri duo­me­nų, kad Lie­tu­vo­je bū­tų as­me­nų, ku­rie bū­tų daug kar­tų lan­kę­si Si­ri­jo­je, ka­ria­vę šio­je ša­ly­je.

Pa­klaus­tas, ar Lie­tu­vo­je bū­ta iki šiol at­ve­jų, kuo­met bu­vo už­kar­dy­ta ga­li­mai te­ro­ris­ti­nės veik­los ke­ti­ni­mai, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis at­sa­kė: „Ku­ria tai pra­sme, ne­ly­gi­nant kaip mes ver­tin­si­me – ti­krai yra bu­vę to­kių at­ve­jų“.

Mi­nis­tras pa­aiš­ki­no, jog šiuo at­ve­ju bu­vo tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo, pa­gal­bos už­sie­nio par­tne­riams at­ve­jai.

D.Jau­niš­kis anks­čiau šeš­ta­die­nį tei­gė, jog vi­sos už sau­gu­mą at­sa­kin­gos Lie­tu­vos tar­ny­bos ste­bi si­tua­ci­ją pa­di­din­tu bud­ru­mo ly­giu, ta­čiau te­ro­riz­mo grės­mės ly­gis nė­ra pa­di­dė­jęs. Pa­sak jo, svar­biau­sias vi­sų tar­ny­bų dė­me­sys da­bar tel­kia­mas grės­mių pre­ven­ci­jai.

„Bud­ru­mo ly­gis pa­di­din­tas ste­bint star­te­gi­nius ob­jek­tus, ma­si­nio su­si­rin­ki­mo vie­tas, svar­bių as­me­nų ap­sau­ga – vi­sas spek­tras ga­li bū­ti ap­sau­gos prie­mo­nių. Pa­grin­di­nis da­ly­kas ak­cen­tuo­ja­mas į pre­ven­ci­ją. Mes ren­ka­me in­for­ma­ci­ją apie bet ką, jei kaž­kas at­si­tin­ka. Ži­no­ma, vi­sos ta­ry­bos ir žmo­nės ati­des­ni, sa­vo bud­ru­mo ly­gį pa­kė­lę iki mak­si­mu­mo ir ste­bi si­tua­ci­ją“, – kal­bė­jo VSD va­do­vas.

„Y­ra pen­ki grės­mės ly­giai – nuo la­bai že­mo iki la­bai aukš­to iš­dės­ty­ti ši­toj ska­lė­je. (...) Šiuo me­tu yra ma­žas te­ro­riz­mo grės­mės ly­gis, tai yra ta an­tra sta­di­ja. Penk­tas ly­gis – jau pats aukš­čiau­sias, jis skel­bia­mas, jei bū­tų kaž­ko­kia in­for­ma­ci­ja, kad gre­sia kaž­ko­kia ka­tas­tro­fa, ka­ras ir pa­na­šiai. (...) Kol kas ne­tu­ri­me kaž­ko­kios in­for­ma­ci­jos. Jei rei­kės – rea­guo­si­me, ir siū­ly­sim kel­ti tą (grės­mės – BNS) ly­gį“, – BNS aiš­ki­no de­par­ta­men­to di­rek­to­rius.

Per vir­ti­nę mir­ti­nų te­ro­ro iš­puo­lių – sprog­di­ni­mų ir šau­dy­mų – Par­yžiu­je žu­vo 129 žmo­nės, į li­go­ni­nes pa­gul­dy­ta apie 300 žmo­nių, iš ku­rių maž­daug 100 būk­lė yra kri­tiš­ka.

At­sa­ko­my­bę už šuos iš­puo­lius šeš­ta­die­nį pri­siė­mė dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mas „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS).