Lietuvoje – amerikiečių karinės technikos kolonos
Per Lie­tu­vą sek­ma­die­nį va­žiuos ame­ri­kie­čių ka­ri­nės tech­ni­kos ko­lo­nos, NA­TO Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je vyk­dant per­dis­lo­ka­vi­mo pra­ty­bas „Dra­gū­nų žy­gis II“ („Dra­goon Ri­de II“).

Nuo ry­to iki va­ka­ro kas va­lan­dą marš­ru­tu nuo Kal­va­ri­jos iki Pa­ne­vė­žio per Ma­ri­jam­po­lę, Kau­ną ir Kė­dai­nius vyks ka­ri­nio trans­por­to ko­lo­nos po 10–20 trans­por­to prie­mo­nių, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­riai su­stos Vil­ka­viš­ky­je prie kul­tū­ros cen­tro ir Pa­ne­vė­žy­je ša­lia pre­ky­bos cen­tro „Ba­bi­lo­nas“. Vi­suo­me­nei ame­ri­kie­čiai pa­de­mons­truos ka­ri­nę tech­ni­ką ir gink­luo­tę.

Pra­ty­bų „Dra­gū­nų žy­gis II“ me­tu apie tūks­tan­tis JAV ka­rių su 400 ko­vi­nės tech­ni­ko­mis prie­mo­nių ke­liais per­ke­lia­mi iš Vo­kie­ti­jos į Es­ti­ją, pa­ke­liui su­sto­da­mi Če­ki­jo­je, Len­ki­jo­je, Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je.

Šie mo­ky­mai yra di­de­lio mas­to Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je ren­gia­mų NA­TO pra­ty­bų „Kar­do kir­tis 2016“ da­lis.