Lietuvius ir latvius sujungė baltų šventė
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Bal­tų vie­ny­bės die­ną. 

Šven­tė­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos par­la­men­tų pir­mi­nin­kės, Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pių na­riai, abie­jų ša­lių am­ba­sa­do­riai, Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų, kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jų, aka­de­mi­nių ins­ti­tu­ci­jų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bių, Lie­po­jos mies­to gy­ven­to­jai ir sve­čiai, ra­šo­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Lie­tu­vos Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, svei­kin­da­ma su­si­rin­ku­siuo­sius su abi tau­tas su­jun­gian­čia bal­tų šven­te, pa­brė­žė lie­tu­vių ir lat­vių so­li­da­ru­mo ir vie­ny­bės svar­bą geo­po­li­ti­nių iš­šū­kių aki­vaiz­do­je, ska­ti­no abi ša­lis dar glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti, rem­ti vie­na ki­tą ir da­ly­tis pa­tir­ti­mi.

Lie­tu­vos kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­trė Pa­tri­ci­ja Po­de­ry­tė Bal­tų vie­ny­bės die­nos kul­tū­ri­nės prog­ra­mos ir lat­vių fo­tog­ra­fo And­rio Zėg­ne­ro par­odos „Sau­lės ak­muo“ ati­da­ry­mo me­tu pa­si­džiau­gė glau­džiais Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ry­šiais kul­tū­ros sri­ty­je, įgy­ven­di­na­mais bend­rais pro­jek­tais. Ji iš­reiš­kė vil­tį, kad abi ša­lys ir to­liau stip­rins bend­ra­dar­bia­vi­mą ren­gian­tis mi­nė­ti 100-ąsias vals­ty­bių me­ti­nes.

Šven­tės ati­da­ry­mo me­tu Lat­vi­jos dip­lo­ma­tų cho­ras, ku­ria­me dai­nuo­ja ir Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ry­go­je dar­buo­to­jai, kar­tu su Lie­po­jos cho­ru „In­tis“, pri­ta­riant Pa­lan­gos pu­čia­mų­jų or­kes­trui, su­gie­do­jo Tau­tiš­ką gies­mę ir Lat­vi­jos vals­ty­bės him­ną, pa­dai­na­vo lie­tu­vių ir lat­vių au­to­rių dai­nas. Šven­tės sve­čius kar­tu su Lat­vi­jos at­li­kė­jais links­mi­no Klai­pė­dos „Se­no­lių'“ ka­pe­la ir Lat­vi­jos lie­tu­vių kul­tū­ros drau­gi­jos an­samb­lio „Rū­ta“ ko­lek­ty­vas.

Lie­po­jos ama­ti­nin­kai kar­tu su dau­giau kaip ke­lio­mis de­šim­ti­mis ko­le­gų, at­vy­ku­sių iš pa­sie­nio ir ki­tų Lie­tu­vos mies­tų, kvie­tė įsi­gy­ti ori­gi­na­lių ke­ra­mi­kos, gin­ta­ro, teks­ti­lės ir odos ga­mi­nių, pa­ska­nau­ti ku­li­na­ri­nio pa­vel­do vai­šių.

Lat­vi­jos uni­ver­si­te­te su­reng­to­je aka­de­mi­nė­je dis­ku­si­jo­je ap­tar­tos Lie­po­jos ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo pers­pek­ty­vos, kal­bė­ta apie bal­tis­ti­kos stu­di­jų svar­bą, lie­tu­vių ir lat­vių poe­zi­jos ver­ti­mų ypa­tu­mus. Šią Bal­tų vie­ny­bės die­nos prog­ra­mos da­lį ati­da­rė ir aka­de­mi­nėms bend­ruo­me­nėms tar­pu­sa­vio bend­rys­tės ir par­tne­rys­tės lin­kė­jo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pių at­sto­vai, aka­de­mi­nė­je dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vo Aso­cia­ci­jos „Bal­tų cen­tras“ va­do­vė Re­gi­na Kva­šy­tė.

Va­ka­re prog­ra­mą vai­ni­ka­vo Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) big­ben­do, va­do­vau­ja­mo ka­pi­to­no Ri­čar­do Čiup­ko­vo ir Lie­tu­vos at­li­kė­jo Jur­gio Brūz­gos kon­cer­tas, su­reng­tas Lie­po­jos kon­cer­tų sa­lė­je. Kon­cer­to me­tu Lie­tu­vos KASP big­ben­das kar­tu su Lat­vi­jos ka­ri­nių pa­jė­gų big­ben­du sve­čiams do­va­no­jo ir bend­rai at­lik­tų kū­ri­nių.

Tai penk­ta­sis bend­ras Bal­tų vie­ny­bės die­nos mi­nė­ji­mas da­ly­vau­jant abie­jų ša­lių aukš­tiems par­ei­gū­nams, su­reng­tas įgy­ven­di­nant vie­ną iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo at­as­kai­tos re­ko­men­da­ci­jų. Vie­nais me­tais toks mi­nė­ji­mas ren­gia­mas Lie­tu­vo­je, ki­tais – Lat­vi­jo­je. Pra­ėju­siais me­tais bend­ras Bal­tų vie­ny­bės die­nos mi­nė­ji­mas bu­vo su­reng­tas Ro­kiš­ky­je, dar anks­tes­niais – Ru­ca­vo­je, Šiau­liuo­se ir Baus­kė­je.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai – abie­jų ša­lių Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės Ry­go­je ir Vil­niu­je, Lie­po­jos sa­vi­val­dy­bė, Lat­vi­jos ap­lin­kos ap­sau­gos ir re­gio­ni­nės plė­tros mi­nis­te­ri­ja.