Lietuvius – į Lietuvą
Už­sie­ny­je as­mens do­ku­men­tus pra­ra­du­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės iš­duo­da lai­ki­nus ke­lio­nės do­ku­men­tus, su ku­riais ga­li­ma grįž­ti tik į Lie­tu­vą. Tai ke­lia ne­ma­žai prob­le­mų emig­ran­tams, ku­riems ten­ka ban­dy­ti lai­mę grįž­tant į na­mus, esan­čius ki­to­se ša­ly­se.

Ki­taip nei ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bės, mū­sų ša­lis už­sie­ny­je as­mens do­ku­men­tus pra­ra­du­siems pi­lie­čiams iš­duo­da ne lai­ki­ną­jį ke­lio­nės do­ku­men­tą, su­tei­kian­tį tei­sę ke­liau­ti ne tik į gim­tą­ją ša­lį, bet as­mens grį­ži­mo pa­žy­mė­ji­mą, skir­tą vien grįž­ti į Lie­tu­vą. Va­di­na­si, jei­gu mū­sų ša­lies pi­lie­tis, nuo­lat gy­ve­nan­tis Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, per at­os­to­gas, pa­vyz­džiui, Is­pa­ni­jo­je, pra­ras pa­są ar as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę, su am­ba­sa­do­je gau­tu lai­ki­nuo­ju do­ku­men­tu ne­ga­lės grįž­ti į na­mus Lon­do­ne, o tik į Lie­tu­vą.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) pri­pa­žįs­ta ži­nan­ti, kad mū­sų ša­lies pi­lie­čiai, vyk­da­mi ne į Lie­tu­vą, kar­tais pa­ti­ria su­nku­mų dėl as­mens grį­ži­mo do­ku­men­to. Nors žmo­nėms vis ky­la to­kių ne­pa­to­gu­mų, per­mai­nos ža­da­mos tik po me­tų.

Moteris stebėjosi, kodėl Užsienio reikalų ministerija nepaiso ES taisyklių: "Neabejoju, kad esu ne pirma ir ne paskutinė Lietuvos pilietė, kuriai reikia grįžti ne į Lietuvą."/Reuters/Scanpix nuotrauka

Su­kė­lė ant ko­jų im­ig­ra­ci­jos tarnybą

Dau­giau nei de­šimt­me­tį Lon­do­ne gy­ve­nan­ti Ra­min­ta Di­li­so, prieš sa­vai­tę vie­šė­da­ma Vo­kie­ti­jo­je, at­si­dū­rė ne­ma­lo­nio­je si­tua­ci­jo­je. Ber­ly­ne bu­vo pa­vog­ti jos, Lie­tu­vos pi­lie­tės, ir jos su­tuok­ti­nio, Ita­li­jos pi­lie­čio, pa­sai. Nors tiek mū­sų ša­lis, tiek Ita­li­ja pri­klau­so ES, Di­li­so šei­mai jų gim­tų­jų ša­lių am­ba­sa­do­se bu­vo iš­duo­ti skir­tin­gi lai­ki­nie­ji do­ku­men­tai. „Ma­no vy­rui Ita­li­jos am­ba­sa­da iš­da­vė lai­ki­ną­jį ke­lio­nės do­ku­men­tą. Ja­me bu­vo nu­ro­dy­ta, kad jis ga­li grįž­ti į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, kur mes gy­ve­na­me. Man Lie­tu­vos am­ba­sa­da iš­da­vė as­mens grį­ži­mo pa­žy­mė­ji­mą ir bu­vo pa­sa­ky­ta, kad su šiuo do­ku­men­tu ga­liu grįž­ti tik į Lie­tu­vą. Taip pat pra­si­ta­rė, kad ga­liu „ban­dy­ti lai­mę“ ke­liau­da­ma į Lon­do­ną“, - pa­sa­ko­jo R. Di­li­so.

Mo­te­ris „pa­ban­dė lai­mę“ ir jai pa­vy­ko grįž­ti na­mo, į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją. Ta­čiau skir­tin­gi ke­lio­nės do­ku­men­tai ant ko­jų su­kė­lė vi­są oro uos­to im­ig­ra­ci­jos per­so­na­lą, dėl jos do­ku­men­to bu­vo skam­bin­ta įvai­rioms tar­ny­boms, klau­si­nė­ja­ma, ko­dėl ji tu­ri as­mens grį­ži­mo, o ne įpras­ti­nį to­kio­se si­tua­ci­jo­se lai­ki­ną­jį ke­lio­nės do­ku­men­tą.

Ini­ci­ja­vo įsta­ty­mų pakeitimus

Pa­sak R. Di­li­so, dau­giau­sia stre­so jai su­kė­lė ne dvi Lon­do­no oro uos­te pra­leis­tos va­lan­dos, bet ke­lios die­nos iki skry­džio na­mo, kai jie­du su vy­ru ne­ži­no­jo, ar su Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je iš­duo­tu do­ku­men­tu ji ga­lės su­grįž­ti at­gal į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją. „Ir URM in­ter­ne­to pus­la­pis, ir pa­gal­bos li­ni­ja, ir am­ba­sa­dos Ber­ly­ne dar­buo­to­jai tei­gė, kad do­ku­men­tas skir­tas vien grįž­ti į Lie­tu­vą. Ta­čiau, pa­gal ES tai­syk­les, lai­ki­na­sis ke­lio­nės do­ku­men­tas tu­ri bū­ti iš­duo­da­mas ES pi­lie­čiams vie­nai ke­lio­nei į ES ša­lį, ku­rios pi­lie­čiai jie yra, taip pat – į nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ša­lį ar­ba iš­im­ti­niais at­ve­jais į ki­tą ga­lu­ti­nę ke­lio­nės vie­tą ES ar už jos ri­bų, - pa­žy­mė­jo R. Di­li­so. - Man įdo­mu, ko­dėl URM ne­pai­so ES tai­syk­lių. Ne­abe­jo­ju, kad esu ne pir­ma ir ne pa­sku­ti­nė Lie­tu­vos pi­lie­tė, ku­riai rei­kia grįž­ti ne į Lie­tu­vą. Pra­ra­du­siam vi­sus pi­ni­gus ir do­ku­men­tus žmo­gui ti­krai ne­rei­kia pa­pil­do­mo stre­so, kad mū­sų URM ne­pri­sii­ma at­sa­ko­my­bės dėl sa­vo iš­duo­da­mų do­ku­men­tų. Gal­būt ki­ti ir ne­ban­do tos lai­mės, o su­mo­ka šim­tus eu­rų, sva­rų ar do­le­rių už pa­sku­ti­nės mi­nu­tės bi­lie­tą į Lie­tu­vą, dar dau­giau – už pa­so iš­da­vi­mą sku­bos tvar­ka, skry­dį at­gal na­mo.“

Per­mai­nas ža­da kitąmet

URM at­sto­vai aiš­ki­no, esą as­mens grį­ži­mo pa­žy­mė­ji­mą R. Di­li­so mū­sų ša­lies am­ba­sa­da Vo­kie­ti­jo­je iš­da­vė va­do­vau­da­ma­si tei­sės ak­tais. Ga­lio­jan­ti tvar­ka nu­ma­to, kad mi­nė­tas lai­ki­na­sis do­ku­men­tas Lie­tu­vos pi­lie­čiams iš­duo­da­mas, jei­gu jiems esant už­sie­nio vals­ty­bė­je pa­sas ar­ba as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė pra­ran­da­mi, tam­pa ne­tin­ka­mi nau­do­ti ar pa­si­bai­gia jų ga­lio­ji­mo lai­kas, o jie už­sie­nio vals­ty­bė­je ne­tu­ri ki­to ga­lio­jan­čio ar ke­lio­nėms tin­ka­mo do­ku­men­to. Lai­ki­na­sis do­ku­men­tas yra skir­tas grįž­ti į Lie­tu­vą.

Lai­ki­na­sis ke­lio­nės do­ku­men­tas esą iš­duo­da­mas, kai pi­lie­tis „y­ra to­je ša­ly­je, ku­rio­je as­mens kil­mės vals­ty­bė na­rė ne­tu­ri pa­sie­kia­mos dip­lo­ma­ti­nės ar kon­su­li­nės at­sto­vy­bės, ga­lin­čios iš­duo­ti ke­lio­nės do­ku­men­tą, ar­ba to­je te­ri­to­ri­jo­je, ku­rio­je tai vals­ty­bei nė­ra at­sto­vau­ja­ma ki­tu bū­du“. Pa­vyz­džiui, jei­gu to­je ša­ly­je ne­bū­tų Lie­tu­vos am­ba­sa­dos, ke­lio­nės do­ku­men­tą tu­rė­tų iš­duo­ti ki­tos ES vals­ty­bės dip­lo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė. „Jū­sų nu­ro­dy­tu at­ve­ju Lie­tu­vos ir Ita­li­jos pi­lie­čiams už­sie­ny­je at­sto­va­vo jų vals­ty­bės dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės, į ku­rias jie krei­pė­si. Lie­tu­vos am­ba­sa­da iš­da­vė lai­ki­ną ke­lio­nės do­ku­men­tą, va­do­vau­da­ma­si ir Lie­tu­vos, ir ES tei­sės ak­tais. In­for­muo­ja­me, kad Lie­tu­va yra pa­tei­ku­si vi­sų ke­lio­nės ir ki­tų do­ku­men­tų pa­vyz­džius, ku­riuos kiek­vie­nos ES vals­ty­bės na­rės kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos ga­li pa­si­ti­krin­ti ir gau­ti vi­są rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją ES Ta­ry­bos in­ter­ne­to tink­la­la­py­je“, - tei­gia­ma URM In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to at­sa­ky­me LŽ.

Ži­no­da­ma, kad mū­sų ša­lies pi­lie­čiai, vyk­da­mi ne į Lie­tu­vą, pa­ti­ria su­nku­mų dėl as­mens grį­ži­mo do­ku­men­tų, URM tei­gia ini­ci­ja­vu­si tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus, ku­rių pa­grin­du nuo ki­tų me­tų lie­pos bus pra­dė­ti iš­duo­ti „lai­ki­ni pa­sai“. Jie leis Lie­tu­vos pi­lie­čiams vyk­ti į nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ša­lį ar­ba iš­im­ti­niais at­ve­jais į ki­tą ga­lu­ti­nę ke­lio­nės vie­tą.