Lietuvių keliautojų grupės Nepale vadovas: mums pasisekė
Šian­dien į Lie­tu­vą grįž­ta ke­liau­to­jų klu­bo „Hi­hi­ke“ gru­pė. Pra­si­dė­jus 7,8 ba­lo že­mės dre­bė­ji­mui Ne­pa­le ba­lan­džio 25-ąją, jie bu­vo pa­ke­liui į kal­nuo­se esan­tį Nu­gar­kot kai­me­lį, 30 ki­lo­me­trų į Ry­tus nuo sos­ti­nės Kat­man­du. Nė vie­nas iš vie­nuo­li­kos gru­pės na­rių ne­nu­ken­tė­jo.

Ke­lio­nės Ne­pa­le va­do­vas bei ke­liau­to­jų-bend­ra­min­čių klu­bo įkū­rė­jas Ta­das Jer­šo­vas so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je ra­šo, jog gru­pei pa­si­se­kė, nes bu­vo ga­na to­li nuo „blo­giau­sių įvy­kių cen­tro“,ne­nu­ken­tė­jo nei jie, nei ap­lin­ki­niai, tu­rė­jo pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos apie tai, kas vyks­ta.

„Ba­lan­džio 25 d. mū­sų pla­nas bu­vo ap­lan­ky­ti Bak­ta­pu­ro se­na­mies­tį, esan­tį apie 17 ki­lo­me­trų nuo Kat­man­du ir va­žiuo­ti poil­siui bei nak­vy­nei į Na­gar­kot kai­me­lį 2200 m aukš­ty­je – iš ten esant ge­ram orui at­si­ve­ria gra­žūs Hi­ma­la­jų vaiz­dai. Iš Bak­ta­pu­ro iš­va­žia­vo­me apie 11.40 val. ry­te, že­mės dre­bė­ji­mo smū­gius pa­ju­to­me va­žiuo­da­mi į Na­gar­kot – pra­dė­jo ski­li­nė­ti ir griū­ti prie ke­lio sto­vin­čių na­mų sie­nos, by­rė­ti ply­tos, ju­dė­ti stul­pai. Iš­bė­go­me iš au­to­bu­siu­ko ir li­ku­sį lai­ką pra­lei­do­me at­vi­ro­je vie­to­je be na­mų, stul­pų, lai­dų ar me­džių. Ap­lin­kui su­by­rė­jo se­nes­nių na­mų sie­nos, bet vie­ti­niai gy­ven­to­jai spė­jo iš­bėg­ti. Pa­ni­kos ne­bu­vo nei mū­sų, nei vie­ti­nių gy­ven­to­jų tar­pe, ta­čiau vyks­tant pa­kar­to­ti­niams smū­giams, jau­tė­si ne­ma­ža įtam­pa“, – įspū­džiais da­li­na­si T. Jer­šo­vas.

Po ke­lių va­lan­dų, su­si­sie­kus su vie­ti­ne ke­lio­nių agen­tū­ra, gru­pė nu­spren­dė tęs­ti ke­lio­nę į kai­me­lį, į sos­ti­nę ne­grįž­ti: „Na­gar­kot tiek mes, tiek ke­liau­to­jai iš ki­tų ša­lių, tiek vieš­bu­čio per­so­na­las lei­do­me lai­ką lau­ke. At­vė­sus orui bu­vo už­kur­ti du lau­žai, par­ūpin­ta antk­lo­džių, iš vieš­bu­čio ga­vo­me kė­džių, mais­to, van­dens. Že­mė kar­tas nuo kar­to vir­pė­da­vo, į pa­sta­tus nė­jo­me. Nak­vo­jo­me kas prie lau­žo, kas au­to­bu­siu­ke – jo­kios pa­ni­kos ar eks­tre­ma­lios si­tua­ci­jos ne­bu­vo. Vie­na­me vieš­bu­čio pa­sta­te ma­tė­si ke­li įtrū­ki­mai, ki­ti at­ro­dė ne­pa­žeis­ti, bet bū­nant vi­du­je dun­dan­čio pa­sta­to gar­sas ti­krai mo­ty­vuo­da­vo bėg­ti lauk. Ap­lin­kui nei su­žeis­tų, nei žu­vu­sių ne­bu­vo. Tu­rė­jo­me vie­ti­nę te­le­fo­no kor­te­lę, kar­tais vei­kė tik te­le­fo­no, kar­tais tik in­ter­ne­to ry­šys“.

„Sek­ma­die­nį aiš­kė­jo ne­lai­mės mas­tas, bu­vo nu­spręs­ta jau va­ka­re va­žiuo­ti į oro uos­tą, nors (skry­dis bu­vo su­pla­nuo­tas pir­ma­die­nį ry­te su „Tur­kish Air­li­nes“) ir nak­vo­ti au­to­bu­siu­ke prie oro uos­to – kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, pla­nas bu­vo ti­krai ge­ras. Pa­ke­liui ma­tė­me apg­riu­vu­sių na­mų, daug žmo­nių gy­ve­no at­vi­ro­se vie­to­se pa­la­pi­nė­se ar lai­ki­no­se pa­sto­gė­se. Pra­va­žiuo­jant Bak­ta­pu­rą ma­tė­si, kad la­biau­siai su­griau­tas se­na­mies­tis su se­nais ply­ti­niais pa­sta­tais. Ke­lias iki Kat­man­du oro uos­to bu­vo pra­ktiš­kai tuš­čias, kai kur as­fal­te bu­vo ma­ty­ti ply­šiai, – pa­sa­ko­ja T. Jer­šo­vas. – Oro uos­te bu­vo ke­li tūks­tan­čiai žmo­nių, aš as­me­niš­kai la­bai džiau­giau­si, kad tu­ri­me au­to­bu­siu­ką. Ka­dan­gi mū­sų pa­grin­di­nis ba­ga­žas bu­vo li­kęs vieš­bu­ty­je tu­ris­ti­nia­me Tha­mel ra­jo­ne, nu­va­žia­vo­me jo pa­im­ti. Pa­ke­liui vaiz­das ne­si­kei­tė – su­griu­vę ar apg­riu­vę se­nes­ni pa­sta­tai ir daug žmo­nių įsi­kū­ru­sių at­vi­ro­se vie­to­se. Vis­kas už­da­ry­ta, vei­kė vie­na ki­ta pre­ky­bos vie­ta. Mū­sų vieš­bu­tis at­ro­dė ne­nu­ken­tė­jęs – pa­siė­mę ba­ga­žą ir pa­ke­liui nu­pir­kę vai­sių bei van­dens grį­žo­me į oro uos­tą, kur pra­lei­do­me nak­tį, ir pir­ma­die­nio ry­tą iš­skri­do­me į Stam­bu­lą“.

Pa­sak Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Ne­pa­le įvy­ku­sio že­mės dre­bė­ji­mo me­tu Lie­tu­vos pi­lie­čiai ne­nu­ken­tė­jo. Pa­sku­ti­niais duo­me­ni­mis, ša­ly­je yra 36 Lie­tu­vos pi­lie­čiai, su vi­sais su­si­siek­ta.