Lietuvių kariai išlydėti į Afganistaną
Aš­tuo­ni Lie­tu­vos ka­riai iš Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no Per­dis­lo­kuo­ja­mo­jo ry­šių ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų mo­du­lio penk­ta­die­nį iš­ly­dė­ti į NA­TO ope­ra­ci­ją Af­ga­nis­ta­ne, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Jie ten tar­naus nuo ke­tu­rių iki še­šių mė­ne­sių. Ka­rių už­duo­tis – ope­ra­ci­jo­je da­ly­vau­jan­tiems vie­ne­tams už­ti­krin­ti ry­šių ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų par­amos tei­ki­mą.

Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no va­das ma­jo­ras Sau­lius Juš­ke­vi­čius ka­riams lin­kė­jo kuo ge­riau­sios klo­ties tar­ny­bo­je, tin­ka­mai at­sto­vau­ti sa­vo ša­liai ir kiek­vie­nam iš­vyks­tan­čiam ka­riui įtei­kė gin­ta­rais in­krus­tuo­tus su­ve­ny­rus.

Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus pa­na­šios su­dė­ties Per­dis­lo­kuo­ja­mo­jo ry­šių ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų mo­du­lio ka­rių gru­pė į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas Af­ga­nis­ta­ne vyks­ta jau tre­čią kar­tą. Taip pat tris ro­ta­ci­jas šie ka­riai yra tar­na­vę NA­TO oro erd­vės gy­ny­bos mi­si­jo­je „Ak­ty­vi užt­va­ra“ Tur­ki­jo­je ir kar­tą – NA­TO tai­kos pa­lai­ky­mo pa­jė­gų mi­si­jo­je Ko­so­ve.

Per­dis­lo­kuo­ja­ma­sis ry­šių ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų mo­du­lis yra vie­nin­te­lis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kuo­pos dy­džio vie­ne­tas, nuo­lat pri­skir­tas prie NA­TO pa­jė­gų.

Prieš 16 me­tų Af­ga­nis­ta­ne pra­dė­tą ko­vi­nę ope­ra­ci­ją NA­TO už­bai­gė 2014 me­tais. Už­per­nai Al­jan­sas pe­rė­jo prie ne ko­vi­nės mi­si­jos, jos me­tu ka­riai ap­mo­ko ir pa­ta­ria vie­ti­nėms su Ta­li­ba­nu ir gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ pa­da­li­niu ko­vo­jan­čioms Af­ga­nis­ta­no pa­jė­goms.

Šiuo me­tu Af­ga­nis­ta­ne tar­nau­ja apie 20 Lie­tu­vos ka­rių.

Iš vi­so Lie­tu­vos ka­rai da­ly­vau­ja de­vy­nio­se tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se ir mi­si­jo­se.