Lietuviškos pasakos Maskvoje
Pa­sku­ti­nę lap­kri­čio sa­vai­tę Mask­vo­je vy­ko in­te­lek­tua­lios li­te­ra­tū­ros mu­gė „Non Fic­tion“. Tuo me­tu ir mu­gė­je, ir už jos ri­bų bu­vo ga­li­ma ap­si­lan­ky­ti ir Lie­tu­vos kul­tū­ros ins­ti­tu­to, bend­ra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros at­ašė Mask­vo­je ir Mask­vos kul­tū­ros cen­tru „Po­krovs­ki­je vo­ro­ta“ bei lei­dyk­la „Fo­rum“, or­ga­ni­zuo­tuo­se lie­tu­viš­kuo­se ren­gi­niuo­se.

Ru­sų folk­lo­ris­tų pa­ma­tas – Lietuvoje

Šie­met 16-osios in­te­lek­tua­lios li­te­ra­tū­ros mu­gės „Non Fic­tion“ gar­bės sve­čiais ofi­cia­liai pa­skelb­ti vai­kai. Da­lis prog­ra­mos bu­vo skir­ta jiems – nuo kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių iki dis­ku­si­jų apie svar­biau­sias ten­den­ci­jas šian­die­ni­nia­me vai­kų kny­gų lei­dy­bos vers­le. Lie­tu­vos kul­tū­ra vai­kams bu­vo per­teik­ta šią va­sa­rą Vil­niu­je vie­šė­ju­sios ver­tė­jos Alek­sand­ros Va­sil­ko­vos lū­po­mis, pa­sa­ko­jan­čio­mis apie jos vers­tas ir pa­mil­tas Gin­ta­ro Be­res­ne­vi­čiaus, Kęs­tu­čio Kas­pa­ra­vi­čiaus, Li­nos Žu­tau­tės ir Kris­ti­nos Gu­do­ny­tės kny­gas. Ren­gi­niui tea­tra­liš­ku­mo su­tei­kė ak­to­rė Sau­lė De­gu­ty­tė, ru­sų kal­ba se­ku­si pa­sa­ką, įtrauk­da­ma į spek­tak­lį ir jau­nuo­sius žiū­ro­vus bei jų tė­vus.

Tą pa­čią die­ną Mask­vos kul­tū­ros na­muo­se „Po­krovs­ki­je vo­ro­ta“ vy­ko pro­fe­so­rės Bro­nis­la­vos Ker­be­ly­tės par­eng­to aka­de­mi­nio lie­tu­vių liau­dies pa­sa­kų rin­ki­nio „Литовские народные сказки“ [lie­tu­vių liau­dies pa­sa­kos] pri­sta­ty­mas (lei­dyk­la „Fo­rum“, 2014). Pri­sta­ty­me da­ly­va­vo ir pa­si­sa­kė kny­gą iš­lei­du­sios lei­dyk­los „Fo­rum“ vy­riau­sio­ji re­dak­to­rė Svet­la­na Sil­va­no­vič, Ru­si­jos Vals­ty­bi­nio hu­ma­ni­ta­ri­nio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas, se­mio­ti­kas dr. Ni­ki­ta Pe­tro­vas ir Sla­vis­ti­kos ins­ti­tu­to Et­no­ling­vis­ti­kos ir folk­lo­ro sky­riaus moks­li­nė bend­ra­dar­bė dr. Ol­ga Be­lo­va, ku­rie pa­si­da­li­no min­ti­mis apie pro­fe­so­rės B. Ker­be­ly­tės moks­li­nius dar­bus ir sva­rią jų įta­ką Ru­si­jos folk­lo­ris­tams. Pa­sak kal­bė­to­jų, pro­fe­so­rės dar­bai yra pui­kiai ži­no­mi Ru­si­jo­je, o jos su­kur­ta ori­gi­na­li pa­sa­kų ir ki­tų pa­sa­ko­ja­mo­sios tau­to­sa­kos teks­tų kla­si­fi­ka­vi­mo sis­te­ma iki šiol re­mia­si Ru­si­jos ir ki­tų ša­lių folk­lo­ris­tai.

Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ra – ru­sa­kal­biams vaikams

Sek­ma­die­nį nuo pat mu­gės „Non Fic­tion“ ati­da­ry­mo vy­ko su­si­ti­ki­mai mu­gė­je. Lie­tu­vos kul­tū­ros ins­ti­tu­to at­sto­vė Rū­ta Mė­ly­nė su­si­ti­ko su Iva­no Lim­ba­cho lei­dyk­los vy­riau­sią­ja re­dak­to­re Iri­na Krav­co­va, su ku­ria ap­ta­rė ar­ti­miau­sius bend­ra­dar­bia­vi­mo pla­nus – va­sa­rio mė­ne­sį lei­dyk­la iš­leis To­mo Venc­lo­vos pub­li­cis­ti­kos kny­gą „Пограничье: Публицистика разных лет“ (Ties ri­bo­mis. Pub­li­cis­ti­ka skir­tin­gais me­tais), ku­rios ver­ti­mui bu­vo skir­tos Ver­ti­mų ska­ti­ni­mo prog­ra­mos lė­šos. „Lei­dė­ja pla­nuo­ja su­spė­ti iš­leis­ti šią so­li­džią (maž­daug 600 p.) kny­gą iki 2015-ųjų Vil­niaus kny­gų mu­gės ir sa­kė no­rin­ti at­vyk­ti į Vil­nių pri­sta­ty­ti šios kny­gos. Ji ža­dė­jo su­si­siek­ti su To­mu Venc­lo­va ir su­ži­no­ti apie jo pla­nus va­sa­rio mė­ne­sį“ – pa­sa­ko­ja R. Mė­ly­nė.

Taip pat vy­ko su­si­ti­ki­mai su „I­nos­tran­na­ja li­te­ra­tu­ra“ vy­riau­siuo­ju re­dak­to­riu­mi Alek­sand­ru Li­ver­gan­tu, po­pu­lia­rių vai­kiš­kų kny­gų lei­dyk­lų „Sa­mo­kat“, „Be­la­ja vo­ro­na / Al­bus Cor­vus“ at­sto­vė­mis, vai­kų ir pa­aug­lių li­te­ra­tū­ros spe­cia­lis­te, įvai­rių skai­ty­mo ska­ti­ni­mo prog­ra­mų or­ga­ni­za­to­re, bib­lio­te­ki­nin­ke Tat­ja­na Ru­di­ši­na, ku­ri pa­siū­lė bend­ra­dar­biau­ti, ren­giant po­kal­bius, su­si­ti­ki­mus su lie­tu­viš­kų kny­gų vai­kams ra­šy­to­jais, kny­gų ilius­truo­to­jų par­odas Ru­si­jos vals­ty­bi­nė­je vai­kų bib­lio­te­ko­je.

Eli­ti­nė mo­kyk­la – ir lietuviams

Jur­gio Bal­tru­šai­čio var­do Mask­vos bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­je, vie­nin­te­lė­je, ku­rio­je dės­to­ma lie­tu­vių kal­ba ir et­no­kul­tū­ra, įvy­ko B. Ker­be­ly­tės su­si­ti­ki­mas su mo­ki­niais. Pro­fe­so­rė jiems pa­pa­sa­ko­jo, kuo ypa­tin­gas pa­sa­kų pa­sau­lis ir ko mus ga­li iš­mo­ky­ti pa­sa­kų he­ro­jai, kar­tu su vai­kais fi­lo­so­fa­vo apie pa­sa­ko­se vaiz­duo­ja­mą gė­rį ir blo­gį ir jo pa­sek­mes, ana­li­za­vo ke­lias vi­siems vai­kams ge­rai ži­no­mas pa­sa­kas. Su­si­ti­ki­mo pa­bai­go­je vai­kams bu­vo par­ody­tas Jū­ra­tės Lei­kai­tės ani­ma­ci­nis fil­mas „Taip Lai­ma lė­mė“.

„Mo­kyk­la pa­si­ro­dė įspū­din­ga, – pa­sa­ko­ja R. Mė­ly­nė, – ji nė­ra di­de­lė, mo­ko­si apie 330 mo­ki­nių, to­dėl pa­tek­ti į ją nė­ra leng­va. Mo­kyk­la gar­sė­ja Mask­vo­je sa­vo itin me­niš­ka ap­lin­ka ir kū­ry­biš­ka at­mos­fe­ra. Tai – eli­ti­nė Mask­vos bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­la, vi­sų aukš­tų ko­ri­do­riuo­se iš­ka­bin­ti žy­mių Lie­tu­vos me­ni­nin­kų dar­bai: Pe­tro Rep­šio gra­fi­kos dar­bų cik­las, Ro­mual­do Ra­kaus­ko fo­tog­ra­fi­jų cik­las „Žy­dė­ji­mas“, Al­gi­man­to Alek­sand­ra­vi­čiaus su­kur­ti Lie­tu­vos me­ni­nin­kų por­tre­tai, tau­to­dai­li­nin­kų dar­bai, ta­py­bos par­odos. Ten pat eks­po­nuo­ja­mi ir mo­ki­nių dar­bai, šiuo me­tu ga­li­ma ap­žiū­rė­ti Do­ne­lai­čio „Me­tams“ skir­tą pie­ši­nių par­odą.“

Žo­džio lais­vės ne­bi­jo­ma?

Šie­met Mask­vos in­te­lek­tua­lio­sios li­te­ra­tū­ros mu­gė su­bū­rė per 300 di­des­nių ir ma­žes­nių lei­dyk­lų, kny­gų par­da­vė­jų, vers­lo ir kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų iš try­li­kos skir­tin­gų ša­lių: Aus­tri­jos, Bel­gi­jos, Ita­li­jos, Iz­rae­lio, Ja­po­ni­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos vals­ti­jų, Len­ki­jos, Nor­ve­gi­jos, Pra­ncū­zi­jos, Ru­si­jos, Švei­ca­ri­jos, Ukrai­nos ir Vo­kie­ti­jos, per 5 die­nas jo­je ap­si­lan­kė per 35 tūkst. žmo­nių.

Anot Lie­tu­vos kul­tū­ros ins­ti­tu­to pro­jek­tų koor­di­na­to­rės R. Mė­ly­nės, mu­gė­je ne­trū­ko įvai­rių kul­tū­ros žur­na­lis­tų, bu­vo im­ama daug in­ter­viu, ku­rie vė­liau trans­liuo­ja­mi per ra­di­jo sto­tis. Pa­sak lei­dė­jos Iri­nos Krav­co­vos, Ru­si­jos val­džia sie­kia su­da­ry­ti įspū­dį, jog ša­ly­je eg­zis­tuo­ja spau­dos lais­vė ir nė­ra jo­kios cen­zū­ros. Kny­gų pri­sta­ty­muo­se ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti aš­trios kri­ti­kos ofi­cia­lios po­li­ti­kos at­žvil­giu, mu­gė­je dir­bo ko­res­pon­den­tai, at­sto­vau­jan­tys ne­utra­liems ar al­ter­na­ty­viems ži­niask­lai­dos ka­na­lams (Ехо Москвы, Радио свобода, Дождь, Культура). Pa­sak I. Krav­co­vos, po­žiū­ris, kad mąs­tan­čių žmo­nių Ru­si­jos val­džia ne­bi­jo bent jau to­dėl, jog ma­no, kad jų yra tik la­šas jū­ro­je, stip­riai pra­si­len­kia su ti­kro­ve: anot jos, Ru­si­jos vi­suo­me­nę nuo tie­sos sau­go tik fik­ty­vus ag­re­sy­via pro­pa­gan­da per­sunk­tos ži­niask­lai­dos, ypač te­le­vi­zi­nės, sky­das, ku­riam bent kiek nu­sil­pus ar su­si­komp­ro­mi­ta­vus, pa­tik­lių ir lo­ja­lių pi­lie­čių skai­čius ga­li tra­giš­kai su­ma­žė­ti.

„Ne­pai­sant vi­sų geo­po­li­ti­nių is­to­riš­kai su­sik­los­čiu­sių ar nau­jai ki­lu­sių įtam­pų, mums te­ko, ten­ka ir teks bend­ra­dar­biau­ti su di­džią­ja kai­my­ne, su ku­ria mus vis dėl­to te­be­sie­ja bend­ros kul­tū­ri­nės pa­tir­tys, abi­pu­siai in­te­re­sai, ru­sa­kal­biai pi­lie­čiai, ar­ti­ma kai­my­nys­tė ir pan., – tei­gia R. Mė­ly­nė. – Nors li­te­ra­tū­ri­niai ry­šiai per pa­sta­ruo­sius 25-erius me­tus ge­ro­kai su­ny­ko, Ru­si­jo­je vis dar yra pa­lan­ki ter­pė lie­tu­vių kul­tū­ros sklai­dai, dar ga­li­ma pa­jus­ti nuo­šir­dų skai­ty­to­jų su­si­do­mė­ji­mą lie­tu­vių li­te­ra­tū­ra, dar ne­pa­mirš­ti kai ku­rių ker­ti­nių lie­tu­vių kul­tū­ros fi­gū­rų var­dai“.

Ko­vo mė­ne­sį Ru­si­jo­je bus iš­leis­tas šiuo me­tu ren­gia­mas lie­tu­viš­kas Inos­tran­na­ja li­te­ra­tu­ra nu­me­ris, ku­ria­me pir­mą kar­tą po il­gos per­trau­kos bus pa­teik­tas iš­sa­mus lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros vaiz­das (pri­sta­ty­ta be­veik 30 au­to­rių, da­lis jų – vi­sai ne­ži­no­mi ru­sų skai­ty­to­jui). Ti­ki­ma­si, kad tai pa­dės už­megz­ti nau­jų ry­šių su lei­dyk­lo­mis ir su­ža­dins skai­ty­to­jų su­si­do­mė­ji­mą.