Lietuviškos algos velkasi Europos uodegoje
Vi­du­ti­niai ir mi­ni­ma­lūs at­ly­gi­ni­mai Lie­tu­vo­je – vie­ni ma­žiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Al­gų jau ga­li­me pa­vy­dė­ti lat­viams ir es­tams. Ta­čiau mū­sų po­li­ti­kai ne­ža­da, kad grei­tai įveik­si­me at­otrū­kį.

Šiuo me­tu mi­ni­ma­lus mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas (MMA) Lie­tu­vo­je sie­kia 300 eu­rų. Pa­gal šį ro­dik­lį, ES esa­me tre­čia ša­lis nuo ga­lo, len­kian­ti tik Bul­ga­ri­ją ir Ru­mu­ni­ją. Lat­vi­jo­je „mi­ni­mu­mas“ sie­kia 360 eu­rų, o Es­ti­jo­je – 390 eu­rų.

ES sta­tis­ti­kos tar­ny­bos „Eu­ros­tat“ duo­me­ni­mis, nuo 2008 me­tų iki 2015 me­tų MMA Lie­tu­vo­je kei­tė­si tris kar­tus ir iš vi­so pa­di­dė­jo 29 proc. Pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je per tą pa­tį lai­ko­tar­pį „mi­ni­mu­mas“ pa­di­dė­jo 31 proc. ir da­bar sie­kia 410 eu­rų, Lat­vi­jo­je – 57 proc., Es­ti­jo­je – 40 proc.

Vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas mū­sų ša­ly­je, šiuo me­tu sie­kian­tis apie 715 eu­rų ne­ats­kai­čia­vus mo­kes­čių, taip pat yra vie­nas ma­žiau­sių ES. Es­ti­jo­je pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je vi­du­ti­nė al­ga su­da­rė 1039 eu­rus, o Lat­vi­jo­je – 765 eu­rus.

Ko­ją ki­ša kompensacijos

Tai, kad al­gos Lie­tu­vo­je yra vie­nos ma­žiau­sių ES, pa­sak Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Bro­niaus Bra­daus­ko, le­mia ke­lios prie­žas­tys. Jis nu­ro­do, kad biu­dže­ti­nia­me sek­to­riu­je dar­bo už­mo­kes­tis kuk­lus, nes ta­po­me am­ži­nų kom­pen­sa­ci­jų įkai­tais: vals­ty­bė kom­pen­sa­vo nu­sa­vin­tus rub­li­nius in­dė­lius, da­bar at­sis­kai­to už kri­zės me­tais nu­rėž­tas pen­si­jas. „Iš kur to­kia vals­ty­bė­lė ga­li tu­rė­ti tiek lė­šų, kad ir iš­mo­kė­tų kom­pen­sa­ci­jas, ir pa­di­din­tų al­gas? Pri­va­tus sek­to­rius, be abe­jo, ly­giuo­ja­si į vals­ty­bi­nį sek­to­rių, žval­go­si, ko­kios ten al­gos mo­ka­mos. O kam jiems mo­kė­ti dau­giau, juk kon­ku­ren­ci­jos nie­kas ne­su­da­ro“, - kal­bė­jo po­li­ti­kas.

B. Bra­daus­ko tei­gi­mu, dėl ma­žų al­gų ne­di­dė­ja var­to­ji­mas, nė­ra apy­var­tos, bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) ne­au­ga tiek, kiek no­rė­tų­si. So­cial­de­mo­kra­to nuo­mo­ne, no­rint, kad al­gos kuo spar­čiau vy­tų­si ES vi­dur­kį, rei­kia mąs­ty­ti pra­gma­tiš­kiau. „Pir­miau­sia tu­ri­me pa­si­rū­pin­ti sa­vo vals­ty­be, ki­taip sa­kant, sa­vo kai­liu. Jei­gu tai su­pra­si­me ir kuo grei­čiau pra­dė­si­me tą da­ry­ti, tuo grei­čiau pa­kil­si­me ant ko­jų“, - ma­no B. Bra­daus­kas.

Klau­sia­mas, ar ke­ti­na­ma dar di­din­ti MMA, po­li­ti­kas aiš­ki­no, kad spren­di­mai bus pri­ima­mi pa­gal ša­lies eko­no­mi­nę pa­dė­tį. Jei­gu eko­no­mi­ka augs spar­čiau, ga­li­ma bus svars­ty­ti „mi­ni­mu­mo“ kė­li­mą, di­des­nio ne­ap­mo­kes­ti­na­mo pa­ja­mų dy­džio nu­sta­ty­mą. „Ta­čiau tam rei­kia tu­rė­ti pa­grin­dą, šiaip sau to siū­ly­ti ne­ga­li­me. Kai kas siū­lė nu­sta­ty­ti 1509 li­tų „mi­ni­mu­mą. Kas mo­kės to­kias al­gas, kas jas ga­li mo­kė­ti kir­pė­jai, lai­kro­džių tai­sy­to­jui, bat­siu­viui? Nie­kas ne­ga­li, tai ne­ga­li­ma ir to­kių da­ly­kų pri­im­ti“, - sa­kė B. Bra­daus­kas.

Tu­rė­tų di­dė­ti sparčiau

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jo Ri­man­to Jo­no Da­gio tvir­ti­ni­mu, aki­vaiz­du, kad at­ly­gi­ni­mai mū­sų ša­ly­je tu­rė­tų aug­ti grei­čiau nei da­bar. „Al­gas mo­ka­me per ma­žas. Tai le­mia įvai­rios prie­žas­tys: ne­no­ras kel­ti at­ly­gi­ni­mų, ti­kin­tis gau­ti pi­gios dar­bo jė­gos iš „še­šė­lio“, iš ki­tos pu­sės, tu­ri­me ir dar­bo na­šu­mo prob­le­mų“, - ma­no jis.

R. J. Da­gys pa­žy­mi, kad ke­liant MMA, kar­tu rei­kia spręs­ti ir ma­žiau­siai už­dir­ban­čių biu­dže­ti­nin­kų al­gų di­di­ni­mo klau­si­mą. „Pa­gal tai, kas da­ro­ma šiuo me­tu, pra­ktiš­kai ni­ve­liuo­ja­mos kai ku­rios pro­fe­si­jos, pa­vyz­džiui, kai ku­rie vals­ty­bės tar­nau­to­jai, so­cia­li­niai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai da­bar gau­na mi­ni­ma­lią al­gą“, - sa­kė jis. Be to svars­tant apie „mi­ni­mu­mo“ kė­li­mą, esą bū­ti­na tu­rė­ti ome­ny­je, kad ne vi­sam vers­lui, o ypač smul­kia­jam, pa­pil­do­ma fi­nan­si­nė naš­ta ga­li bū­ti pa­ke­lia­ma.

Anot R. J. Da­gio, Vy­riau­sy­bė ga­li re­gu­liuo­ti ne tik mi­ni­ma­lią al­gą, bet ir pri­si­dė­ti prie vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio ki­li­mo per mo­kes­ti­nę po­li­ti­ką. „Ka­dan­gi spren­di­mai dėl dar­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­mos yra pa­lai­do­ti iki ki­tos ka­den­ci­jos, ne­ma­nau, kad kas nors pa­si­keis­tų. Vien tik MMA di­di­ni­mas, nors ir rei­ka­lin­gas, yra dau­giau po­pu­lis­ti­nis žings­nis“, - įsi­ti­ki­nęs jis.

Ve­ja­mės tur­tin­gą­sias ša­lis

Fi­nan­sų ana­li­ti­kės Ind­rės Ge­ny­tės-Pik­čie­nės tei­gi­mu, at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mus le­mia ke­lios prie­žas­tys. Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lys yra eko­no­miš­kai pa­žan­ges­nės, ten aukš­tes­nis pra­gy­ve­ni­mo ly­gis ir pan. Pa­vyz­džiui, dar­bo už­mo­kes­čiai Lie­tu­vo­je ir Es­ti­jo­je ski­ria­si dėl ša­lių eko­no­mi­kos struk­tū­ros. Lie­tu­vos eko­no­mi­ka la­biau orien­tuo­ta į ga­my­bą, o Es­ti­jo­je ge­riau iš­vys­ty­tos pa­slau­gų veik­los, ge­ne­ruo­jan­čios aukš­tes­nę pri­dė­ti­nę ver­tę ir rei­ka­lau­jan­čios aukš­tes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bo jė­gos. „Ka­dan­gi to­kios dar­bo jė­gos Es­ti­jo­je yra dau­giau, ati­tin­ka­mai vi­du­ti­niai at­ly­gi­ni­mai yra di­des­ni“, - aiš­ki­no eks­per­tė.

I. Ge­ny­tė-Pik­čie­nė pa­ste­bė­jo, kad Lie­tu­va po tru­pu­tį ve­ja­si se­ną­sias ES vals­ty­bes. Jei­gu prieš įsto­jant į ES vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis mū­sų ša­ly­je bu­vo 10 kar­tų ma­žes­nis nei Vo­kie­ti­jo­je, tai da­bar šis skir­tu­mas su­ma­žė­jo iki 5 kar­tų. „Kal­bant apie tai, ka­da pa­siek­si­me ES vi­dur­kį, svar­biau­si veiks­niai yra ke­li. Vis tik Lie­tu­va yra že­mes­nę ar­ba že­mą pri­dė­ti­nę ver­tę ge­ne­ruo­jan­čios pra­mo­nės ša­lis, pa­slau­gų da­lis yra ne­di­de­lė. Tu­ri įvyk­ti struk­tū­ri­niai lū­žiai eko­no­mi­ko­je, bū­ti­na la­biau ska­tin­ti aukš­tes­nę pri­dė­ti­nę ver­tę ge­ne­ruo­jan­čias veik­las, pri­trauk­ti tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas, nes su jo­mis at­ei­na aukš­tes­ni val­dy­mo stan­dar­tai, ge­res­nė pra­kti­ka ir efek­ty­vu­mas, dėl ko ky­la ir vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis ša­ly­je“, - pa­brė­žė eko­no­mis­tė.