Lietuviškiems „votergeitams“ – ypatingi prokurorai
Nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma į vie­šą­ją erd­vę grą­ži­no ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro idė­ją. Su­ma­ny­mas tu­rė­ti Lie­tu­vo­je po­li­ti­nės ir tei­sė­jų ko­rup­ci­jos by­las tir­sian­tį par­ei­gū­ną tu­ri ir ša­li­nin­kų, ir kri­ti­kų.

Min­čių ir kon­kre­čių pa­siū­ly­mų įtvir­tin­ti ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro sta­tu­są bū­ta ne kar­tą. Prieš ge­rą penk­me­tį Sei­me svars­ty­tas pro­jek­tas, nu­ma­tan­tis, kad to­kiam par­la­men­to ski­ria­mam par­ei­gū­nui bū­tų pa­ves­ta at­lik­ti spe­cia­lius ty­ri­mus ir do­mė­tis vi­suo­me­nė­je di­džiau­sią re­zo­nan­są su­kė­lu­sio­mis by­lo­mis. Pa­na­šią min­tį dar anks­čiau itin pro­pa­ga­vo bū­rys vi­suo­me­ni­nin­kų.

Ge­gu­žę ki­lus skan­da­lui dėl Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS), po­li­ti­kai vėl pri­si­mi­nė to­kią ga­li­my­bę. Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis tuo­met pra­kal­bo, kad Lie­tu­vą, kaip ir JAV po Vo­ter­gei­to skan­da­lo, ga­lė­tų iš­gel­bė­ti spe­cia­li po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją ti­rian­ti ins­ti­tu­ci­ja. Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je už­si­me­na­ma, kad ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro funk­ci­jas ga­lė­tų vyk­dy­ti re­for­muo­tas Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­tas (ONKTD).

Pa­di­din­tų pa­si­ti­kė­ji­mą

Pri­sta­ty­da­mas šią prog­ra­mos nuo­sta­tą pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis aiš­ki­no, kad ypa­tin­ga­sis pro­ku­ro­ras ne­bus koks nors „iš vi­suo­me­nės ren­ka­mas žmo­gus“, ku­riam bus su­teik­ta pa­pil­do­ma tei­sė tir­ti la­bai svar­bias re­zo­nan­si­nes by­las. „Mū­sų siū­ly­mas yra ga­na komp­ro­mi­si­nis“, – sa­kė prem­je­ras. Pa­sak jo, re­zo­nan­si­nę by­lą ti­rian­čiam ar kon­tro­liuo­jan­čiam pro­ku­ro­rui ga­lė­tų bū­ti su­tei­kia­mas ypa­tin­gas sta­tu­sas, ap­sau­gan­tis par­ei­gū­ną „so­cia­liai bei pro­ce­siš­kai“. Bai­gęs by­lą pro­ku­ro­ras at­gau­tų bu­vu­sį sta­tu­są. S. Skver­ne­lio ma­ny­mu, įtei­sin­ti nau­jo­vę ga­li­ma pa­tai­sius Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mą.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rio Po­vi­lo Urb­šio nuo­mo­ne, ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro sta­tu­so įtvir­ti­ni­mas pa­di­din­tų vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą tei­sė­sau­ga, iš­sklai­dy­tų abe­jo­nes dėl kai ku­rių re­zo­nan­si­nių by­lų ty­ri­mo. Sei­mo na­rio nuo­mo­ne, to­kiam pro­ku­ro­rui dėl pro­fe­si­nės ri­zi­kos ga­lė­tų bū­ti nu­ma­ty­tos di­des­nės so­cia­li­nės, ma­te­ria­li­nės, sau­gu­mo ga­ran­ti­jos. „Taip jis bū­tų ma­žiau pa­žei­džia­mas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­brė­žė P. Urb­šys. Kol ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro sky­ri­mo tvar­ka dar svars­to­ma, par­la­men­ta­ras sa­kė ne­no­rįs pla­čiau to ko­men­tuo­ti.

Ne­ma­to bū­ti­ny­bės

Opo­zi­ci­nės TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no G. Lands­ber­gio ma­ny­mu, Vy­riau­sy­bės idė­ja – ver­ta dė­me­sio. „Iš pri­nci­po pa­lai­ky­tu­me to­kią kryp­tį, tik rei­kia ras­ti bū­dą, kaip tai įgy­ven­din­ti ne­pa­žei­džiant įsta­ty­mų, pir­miau­sia – Kons­ti­tu­ci­jos“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius.

Ta­čiau opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vas Vi­ta­li­jus Gai­lius pa­siū­ly­mą ver­ti­no skep­tiš­kai. Jo nuo­mo­ne, tai „i­ni­cia­ty­va dėl ini­cia­ty­vos“. „Pro­ku­ro­rai ne kar­tą įro­dė, kad yra lais­vi, ne­prik­lau­so­mi ir ne­pa­vei­kia­mi. Jie ir šian­dien tu­ri daug tei­sių, o par­la­men­to ga­li­my­bė juos kon­tro­liuo­ti eli­mi­nuo­ta“, – tei­gė li­be­ra­las. Pa­sak jo, Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je esan­tis ONKTD iš es­mės ir yra ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro sta­tu­są tu­rin­tis de­par­ta­men­tas. „De­ja, dėl bu­vu­sios va­do­vy­bės ne­at­sa­kin­gu­mo iš jo iš­ėjo la­bai daug aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos kom­pe­ten­tin­gų pro­ku­ro­rų, o nau­jų ne­atė­jo. Kad jau­nas pro­ku­ro­ras ga­lė­tų tin­ka­mai at­sto­vau­ti bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se, ge­bė­tų rung­tis su pro­fe­sio­na­lių ad­vo­ka­tų kor­pu­su, rei­kia lai­ko – ma­žiau­siai pen­ke­rių me­tų, kad ga­lė­tų dirb­ti ONKTD“, – sa­kė V. Gai­lius. Jo tei­gi­mu, de­šimt­me­čius ne­bu­vo ski­ria­ma dė­me­sio pro­ku­ro­rų kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti, par­ei­gū­nai tai da­rė sa­va­ran­kiš­kai. „Nep­rik­lau­so­mu­mas tie­sio­giai sie­ti­nas su kva­li­fi­ka­ci­ja – kuo ji aukš­tes­nė, tuo pro­ku­ro­ras lais­ves­nis ir ne­prik­lau­so­mas. Ir joks sta­tu­tas čia ne­rei­ka­lin­gas. Jei iš­sau­go­si­me at­sa­kin­gai dir­ban­čius kom­pe­ten­tin­gus pro­ku­ro­rus, NKTD ir šian­dien ga­li vyk­dy­ti šią funk­ci­ją“, – įsi­ti­ki­nęs V. Gai­lius.

Yra ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų

Pa­sak Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros ONKTD pro­ku­ro­ro Gin­ta­ro Ja­sai­čio, ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro idė­ja grei­čiau­siai pa­sis­ko­lin­ta iš ki­to­kios tei­si­nės tra­di­ci­jos (ang­lo­sak­siš­kų) vals­ty­bių pra­kti­kos. To­dėl kad pri­gy­tų Lie­tu­vo­je, bū­ti­nas la­bai tiks­lus ir aiš­kus reg­la­men­ta­vi­mas. Ta­čiau pir­miau­sia, pro­ku­ro­ro ma­ny­mu, rei­kė­tų iš­siaiš­kin­ti, ar to­kie po­li­ti­kų už­mo­jai ne­prieš­ta­rau­tų Kons­ti­tu­ci­jai. Pa­grin­di­nis ša­lies įsta­ty­mas nu­ma­to dvi pro­ku­ro­rų par­ei­gy­bes – pro­ku­ro­rą ir ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą. „Jei Kons­ti­tu­ci­jos ži­no­vai pa­sa­ky­tų, kad ypa­tin­gą­jį pro­ku­ro­ro sta­tu­są su vi­so­mis ga­ran­ti­jo­mis ga­li­ma nu­sta­ty­ti įsta­ty­mu, tuo­met prob­le­mų ne­kil­tų“, – sa­kė G. Ja­sai­tis.

Ki­ta ver­tus, pro­ku­ro­ras įsi­ti­ki­nęs, kad tir­ti su­dė­tin­gas re­zo­nan­si­nes by­las nie­kas ne­truk­do ir be mi­nė­to sta­tu­so. „Bent jau aš as­me­niš­kai ne­ma­tau jo­kių kliū­čių to­kias by­las tir­ti. Jei pro­ku­ro­rai pa­gal sa­vo da­ly­ki­nes sa­vy­bes yra sa­va­ran­kiš­ki ir ne­prik­lau­so­mi, nie­ka­da ne­pa­jaus jo­kio spau­di­mo, kad ir iš kur jį bū­tų mė­gi­na­ma da­ry­ti. Pa­pras­tai vi­suo­me­nė, ypač tei­si­nė, ži­no, kad šis pro­ku­ro­ras yra ne­prik­lau­so­mas ir jam po­vei­kio ne­pa­da­ry­si“, – tei­gė G. Ja­sai­tis.

ONKTD pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas ti­ki­no ne­ga­lįs ko­men­tuo­ti po­li­ti­kų pa­siū­ly­mo, kol ne­ma­tė kon­kre­taus jo tu­ri­nio. „Ne­ži­nau, kas sly­pi po tuo sta­tu­su. Ta­čiau mū­sų de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rai ir da­bar yra ga­na kom­pe­ten­tin­gi, ne­prik­lau­so­mi, pri­nci­pin­gi, kad jiems ga­li­ma bū­tų da­ry­ti ko­kią nors įta­ką“, – sa­kė S. Ver­sec­kas.