Lietuviškajam Votergeitui – ypatingasis prokuroras
Ki­lus skan­da­lui dėl Li­be­ra­lų są­jū­džio, po­li­ti­kai pra­bi­lo apie ga­li­my­bę steig­ti Lie­tu­vo­je ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro ins­ti­tu­ci­ją po­li­ti­nei ko­rup­ci­jai tir­ti. Tarp po­li­ti­kų ši idė­ja tu­ri ir ša­li­nin­kų, ir kri­ti­kų, ra­gi­nan­čių ne­mes­ti še­šė­lio da­bar­ti­nei pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mai.

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio ma­ny­mu, Lie­tu­vą, kaip ir JAV po Vo­ter­gei­to skan­da­lo, ga­lė­tų iš­gel­bė­ti spe­cia­li po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją ti­rian­ti ins­ti­tu­ci­ja. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad bū­tent da­bar, kai vi­suo­me­nės nu­si­vy­li­mas po­li­ti­ka po li­be­ra­lų re­pu­ta­ci­ją ge­ro­kai su­te­pu­sio skan­da­lo sie­kia že­mu­mas, ženg­ti bent pir­mą žings­nį ta link­me bū­tų pa­lan­kiau­sias me­tas.

Ge­ra pro­ga

TS-LKD ly­de­rio vi­zi­ja – nuo vi­sų ki­tų by­lų iš­va­duo­tas ypa­tin­ga­sis pro­ku­ro­ras, vi­są dė­me­sį ski­rian­tis tik po­li­ti­nei ko­rup­ci­jai tir­ti. To­kio par­ei­gū­no ka­den­ci­ja tu­rė­tų bū­tų ge­ro­kai il­ges­nė, kad jis ži­no­tų, jog di­des­nę kar­je­ros da­lį skir­ti bū­tent to­kiam dar­bui. Par­ei­gū­no veik­la tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­ma at­ski­ra ei­lu­te. „La­biau­siai no­rė­čiau, kad to­kiam pro­ku­ro­rui po­li­ti­kai tu­rė­tų mi­ni­ma­lios įta­kos“, – LŽ sa­kė G. Lands­ber­gis.

Ta­čiau kas ga­lė­tų skir­ti to­kį par­ei­gū­ną, G. Lands­ber­gis sa­kė dar ge­rai ne­ap­gal­vo­jęs. „Tu­riu po­rą idė­jų, bet dar anks­ti jas vie­šin­ti“, – tei­gė jis. TS-LKD pir­mi­nin­kas sa­kė įžvel­giąs pa­na­šu­mo tarp pa­dė­ties Ame­ri­ko­je po Vo­ter­gei­to skan­da­lo ir šiuo me­tu Lie­tu­vo­je su­sik­los­čiu­sios si­tua­ci­jos. To­dėl jis sa­kė ti­kįs, kad spe­cia­li ins­ti­tu­ci­ja ga­li pa­gel­bė­ti. „Da­bar ge­riau­sia pro­ga tai da­ry­ti, pir­miau­sia – pra­dė­ti dis­ku­si­jas. No­riu pa­siųs­ti žmo­nėms aiš­kų sig­na­lą, kad to­kie žings­niai leis­tų sis­te­mą pa­da­ry­ti skaid­res­nę. Ma­nau, kad bū­tent da­bar žmo­nių au­sys pa­si­ruo­šu­sios tai iš­girs­ti ir par­em­ti po­li­ti­kų veiks­mus. Nes jei nu­si­vy­li­mas ne­ma­žės, kri­zė gi­lės, žmo­nės aps­kri­tai ne­ti­kės po­li­ti­kais“, – prog­no­za­vo G. Lands­ber­gis.

Rin­kė­jams pa­tik­tų

Val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vui Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kui ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro idė­ja at­ro­do svars­ty­ti­na. „Svar­biau­sia, kad ins­ti­tu­ci­ja bū­tų su­for­muo­ta taip, kad ji rea­liai bū­tų ne­prik­lau­so­ma, jai ne­bū­tų da­ro­ma įta­ka – bent jau po­li­ti­kų“, – LŽ sa­kė G. Kir­ki­las. Ta­čiau kaip tą pa­siek­ti – es­mi­nis klau­si­mas. Jo nuo­mo­ne, kan­di­da­tą tu­rė­tų teik­ti bent ke­lios ins­ti­tu­ci­jos – par­la­men­tas, pre­zi­den­tū­ra, Vy­riau­sy­bė, ir „kad nie­kas ne­tu­rė­tų pers­va­ros“. Pa­sak G. Kir­ki­lo, to­kios par­ei­gy­bės eg­zis­tuo­ja kai ku­rio­se ša­ly­se, kar­tais jos stei­gia­mos lai­ki­nai, kon­kre­čiam lai­ko­tar­piui. So­cial­de­mo­kra­tas tei­gė ne­ma­nąs, kad pas mus po­li­ti­nė ko­rup­ci­ja di­de­nė nei ki­to­se kai­my­ni­nė­se vals­ty­bė­se. Jis spė­jo, kad ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro idė­jos at­si­ra­di­mas prieš rin­ki­mus rin­kė­jams ga­li bū­ti pa­trauk­lus da­ly­kas.

Tuo me­tu Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis įsi­ti­ki­nęs, kad to­kio par­ei­gū­no ne­rei­kia. Pa­sak jo, aiš­kin­tis po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas vi­sus įga­lio­ji­mus tu­ri Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ne­kal­bant apie pro­ku­ra­tū­rą, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT) bei Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą. „Gal no­ri­me pa­sa­ky­ti, kad vi­si, ku­rie ei­na į po­li­ti­ką ar­ba jo­je jau yra, yra nu­si­kal­tė­liai, ku­riuos pri­žiū­rė­ti ga­li tik pro­ku­ro­ras?“ – iro­ni­za­vo V. Ma­zu­ro­nis. Jo ma­ny­mu, to­kios ins­ti­tu­ci­jos stei­gi­mas pa­kenk­tų tiek po­li­tiš­kai, tiek įvaiz­džio at­žvil­giu.

Ne­ma­to poreikio

Kri­tiš­kai ypa­tin­go­jo pro­ku­ro­ro at­si­ra­di­mą ver­ti­no ir Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas par­la­men­ta­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius. „Toks spren­di­mas ro­dy­tų, kad mes ne­pa­si­ti­ki­me da­bar­ti­ne pro­ku­ra­tū­ros sis­te­ma. Bet pa­sku­ti­niai ryž­tin­gi pro­ku­ro­rų veiks­mai ro­do, jog ji yra ne­prik­lau­so­ma, nė­ra po­jū­čio, kad ją bū­tų ban­do­ma po­li­ti­zuo­ti“, – LŽ sa­kė Sei­mo na­rys. Jo nuo­mo­ne, nau­jos ins­ti­tu­ci­jos po­rei­kio bent kol kas nė­ra. „Pro­ku­ra­tū­ra šian­dien dir­ba ge­rai, ne­ma­nau, kad tu­rė­tu­me mes­ti ant jos še­šė­lį, esą ji yra pri­klau­so­ma“, – tei­gė V. Gai­lius. Be to, tir­da­ma po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją ge­rai tvar­ko­si ir STT . „E­su nuo­sek­lus – gi­riu ir svei­ki­nu šią tar­ny­bą, as­me­niš­kai daug bend­ra­dar­biau­ju su ja. Net jei ki­lus da­bar­ti­niam skan­da­lui kas nors bū­tų sa­kęs, kad tai už­sa­ky­tas su­si­do­ro­ji­mas, bū­čiau gy­nęs ir gin­siu STT“, – ti­ki­no li­be­ra­las.

Min­čių bei kon­kre­čių pro­jek­tų tu­rė­ti ša­ly­je ypa­tin­gą­jį pro­ku­ro­rą bū­ta ir anks­čiau. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me svars­ty­tas pro­jek­tas to­kiam par­la­men­to skir­tam par­ei­gū­nui bu­vo nu­ma­tęs pa­ves­ti at­lik­ti spe­cia­lius ty­ri­mus ir do­mė­tis vi­suo­me­nė­je di­džiau­sią re­zo­nan­są su­kė­lu­sio­mis by­lo­mis, pa­vyz­džiui, va­di­na­mą­ja Kau­no pe­do­fi­li­jos. Pa­na­šią min­tį prieš ke­le­rius me­tus ak­ty­viai pro­pa­ga­vo ir bū­rys vi­suo­me­ni­nin­kų.