Lietuvis nesėkmingai bandė iš Norvegijos išvežti du sūnus
Lie­tu­vis ne­sėk­min­gai ban­dė iš Nor­ve­gi­jos iš­vež­ti du ma­ža­me­čius sū­nus, per­duo­tus glo­bė­jams dėl įta­ria­mo smur­to šei­mo­je. Kaip pra­ne­šė te­le­vi­zi­jos LNK ži­nios, iš mo­kyk­los ber­niu­kus pa­siim­ti pa­vy­ko, bet kirs­ti Nor­ve­gi­jos sie­nos - ne.

Kaip tei­gia­ma, Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba be įspė­ji­mo vai­kus iš­si­ve­žė iš mo­kyk­los, o tė­vams pa­aiš­kin­ta, kad ber­niu­kai kol kas bus pas glo­bė­jus. Tė­vas penk­ta­die­nį ber­niu­kus ban­dė pa­grob­ti ir iš­si­vež­ti iš Nor­ve­gi­jos. Jis lau­kė, kol vai­kai pa­si­ro­dys prie mo­kyk­los, pa­siė­mė juos ir spru­ko, bet ne­sėk­min­gai.

Nor­ve­gi­jos teis­muo­se ver­tė­ja dir­ban­ti ir nu­ken­tė­ju­sioms šei­moms pa­de­dan­ti ver­tė­ja Ne­rin­ga Ozo­li­na sa­kė, kad tė­vas su vai­kais bu­vo su­lai­ky­tas ne­to­li pa­sie­nio.

„Nes­pė­jo kirs­ti pa­sie­nio, su­lai­ky­ti tė­vas ir vie­nas ne­įvar­di­ja­mas žmo­gus, ir abu vai­kai. Vai­kai grą­žin­ti ir pa­slėp­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos“, - LNK te­le­fo­nu sa­kė N.Ozo­li­na.

Ad­vo­ka­tė Sand­ra La­to­ti­nai­tė sa­kė, jog šių ber­niu­kų tė­vai bu­vo įta­ria­mi dėl smur­to šei­mo­je, apie ku­rį esą mo­kyk­los se­se­lei pa­pa­sa­ko­jo pa­tys vai­kai, ta­čiau jie vė­liau sa­kė pa­me­la­vę.