Lietuvio korta neatstos paso
Jau ru­de­nį ke­ti­na­ma pa­teik­ti kon­kre­tes­nį siū­ly­mą dėl lie­tu­vio kor­tos – spe­cia­laus do­ku­men­to sve­tur gy­ve­nan­tiems lie­tu­vių kil­mės as­me­nims. Už­sie­nio lie­tu­viai pri­ta­ria to­kiam bū­dui stip­rin­ti ry­šius su tė­vy­ne, ta­čiau ak­cen­tuo­ja, kad pa­grin­di­nis jų tiks­las – dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Juo­zo Ber­na­to­nio ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) at­sto­vų su­si­ti­ki­me ki­lo idė­ja dėl lie­tu­vio kor­tos (ar­ba pa­so) – do­ku­men­to, ku­ris ne tik iden­ti­fi­kuo­tų lie­tu­vių kil­mės as­me­nų bend­ru­mą su tau­ta, bet ir pa­dė­tų jiems spręs­ti pra­kti­nes prob­le­mas at­vy­kus į Lie­tu­vą. Pa­vyz­džiui, tu­rin­tie­siems lie­tu­vio kor­tą bū­tų ga­li­ma įtei­sin­ti ne­mo­ka­mas il­ga­lai­kes vi­zas, tei­sę į ne­mo­ka­mą švie­ti­mą ir gy­dy­mą Lie­tu­vo­je.

Abi­pu­sė nauda

J. Ber­na­to­nis pri­mi­nė, kad jau daug me­tų ne­pa­vyks­ta iš­spręs­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mo, o po 1990-ųjų mū­sų ša­lį pa­li­kę ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę pa­si­rin­kę as­me­nys ne­ten­ka Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės. Šiems tau­tie­čiams pa­lai­kant san­ty­kius su Lie­tu­va esą iš­ky­la tam ti­krų pra­kti­nių su­nku­mų. „Ma­no įsi­vaiz­da­vi­mu, tų prob­le­mų spren­di­mas pa­dė­tų mums pa­lai­ky­ti ry­šį su iš­vy­ku­siais tau­tie­čiais, o jiems – su sa­vo tė­vy­ne, at­ei­ty­je gal­būt net su­grįž­ti“, - aiš­ki­no mi­nis­tras.

Anot J. Ber­na­to­nio, su­tar­ta, kad PLB va­do­vai ru­de­nį pa­teiks pri­ori­te­ti­nį spręs­ti­nų bė­dų są­ra­šą. Ta­da bus ga­li­ma su­kon­kre­tin­ti lie­tu­vio kor­tos pro­jek­tą ir pa­teik­ti ati­tin­ka­mas įsta­ty­mų pa­tai­sas. „Tik pa­ties do­ku­men­to įtei­ki­mas bū­tų dau­giau emo­ci­nis da­ly­kas pa­lai­kant sai­tus su tė­vy­ne, ta­čiau ne­spręs­tų jo­kių klau­si­mų. Rei­kė­tų, kad jį ly­dė­tų ki­tų įsta­ty­mų pa­tai­sos, su­tei­kian­čios tam ti­krų ga­li­my­bių. Pa­vyz­džiui, ki­to­se ša­ly­se to­kių do­ku­men­tų tu­rė­to­jams iš­duo­da­mos ne­mo­ka­mos il­ga­lai­kės vi­zos, nes ne vi­si emig­ran­tai gy­ve­na Šen­ge­no zo­nos vals­ty­bė­se, rū­pi­na­ma­si ki­tais ak­tua­liais da­ly­kais“, - pa­žy­mė­jo mi­nis­tras.

Dalia Henke akcentavo, kad užsienio lietuviams svarbiausia – dvigubos pilietybės klausimo sprendimas./en.delfi.lt nuotrauka

Ne al­ter­na­ty­va dvi­gu­bai pilietybei

Svars­to­ma, kad lie­tu­vio kor­tos sa­vi­nin­kams Lie­tu­vo­je, kaip ir ki­to­se pa­na­šius do­ku­men­tus tu­rin­čio­se ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je, ga­lė­tų bū­ti ga­ran­tuo­ja­mas ne­mo­ka­mas švie­ti­mas, me­di­ci­ni­nės pa­slau­gos. J. Ber­na­to­nis ne­ma­no, jog siū­ly­mas už­ti­krin­ti to­kias leng­va­tas emig­ran­tams, ne­mo­kan­tiems mo­kes­čių Lie­tu­vo­je, su­kel­tų mū­sų vi­suo­me­nės pa­si­pik­ti­ni­mą. „Tie žmo­nės kas­met į Lie­tu­vą sa­vo ar­ti­mie­siems per­siun­čia apie 5 mlrd. eu­rų. Tai di­džiu­lė par­ama. Ne­ma­nau, kad dėl to ga­lė­tų kil­ti koks nors pa­sip­rie­ši­ni­mas“, - svars­tė jis.

Pa­sak J. Ber­na­to­nio, į lie­tu­vio kor­tą pir­miau­sia ga­lė­tų pre­ten­duo­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiai pa­gal kil­mę, emig­ra­vę ir pra­ra­dę mū­sų ša­lies pi­lie­ty­bę. Ta­čiau jis pa­brė­žė, kad toks do­ku­men­tas ne­bū­tų al­ter­na­ty­va dvi­gu­bai pi­lie­ty­bei. „Klau­si­mas dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės taip pat ga­lė­tų bū­ti spren­džia­mas, jei­gu sėk­min­gas bū­tų re­fe­ren­du­mas. Dau­gu­ma įsta­ty­mų lei­dė­jų, tei­sės teo­re­ti­kų tvir­ti­na, kad be re­fe­ren­du­mo to ne­įma­no­ma iš­spręs­ti. Aiš­ku, dar rei­kia dis­ku­tuo­ti, nes, ma­no ma­ny­mu, ga­li­mi spren­di­mai ir per kons­ti­tu­ci­nį įsta­ty­mą dėl emig­ra­vu­sių­jų po Ko­vo 11-osios pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo“, - pa­žy­mė­jo mi­nis­tras.

No­ri lik­ti vi­sa­ver­čiai piliečiai

PLB pir­mi­nin­kės Da­lios Hen­ke tei­gi­mu, ten­den­ci­jos ro­do, jog emig­ra­ci­ja iš Lie­tu­vos ne­ma­žė­ja, o už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių dau­gė­ja. No­rint, kad ki­tų vals­ty­bių pi­lie­ty­bę ga­vę tau­tie­čiai iš­lai­ky­tų stip­rius ry­šius su Lie­tu­va ir iš­lik­tų lie­tu­viai, bū­ti­na dė­ti vi­sas įma­no­mas pa­stan­gas. Esą prie to pri­si­dė­tų ir jiems mū­sų ša­ly­je ga­ran­tuo­ja­mos tam ti­kros leng­va­tos. „Tai vie­nas bū­dų“, - pri­dū­rė PLB pir­mi­nin­kė.

Vis dėl­to, kaip ak­cen­ta­vo D. Hen­ke, už­sie­nio lie­tu­viams svar­biau­sia – dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mo spren­di­mas, lei­džian­tis po 1990 me­tų emig­ra­vu­siems ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiais ta­pu­siems lie­tu­viams iš­lai­ky­ti ir Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. „Mū­sų tiks­las – tei­sė bū­ti vi­sa­ver­čiais Lie­tu­vos pi­lie­čiais“, - pa­brė­žė ji.

Kri­ti­kuo­ja iniciatyvą

Sei­mo Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­jos na­rio Li­no Bal­sio nuo­mo­ne, ini­cia­ty­va dėl lie­tu­vio kor­tos la­bai keis­ta ir ne­vy­ku­si. Ypač tu­rint min­ty­je tam ti­krų mū­sų ša­lies po­li­ti­nių jė­gų pa­si­pik­ti­ni­mą dėl len­ko kor­tos. „Man re­gis, čia yra ar­ba po­pu­liz­mas, ar­ba no­ras kaip nors pa­keis­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo idė­ją, nu­ma­tant lie­tu­vio kor­tą, ku­ri tar­si ir ne­tu­ri jo­kios pra­smės. To­kiam siū­ly­mui ti­krai ne­pri­tar­siu“, - pa­ti­ki­no par­la­men­ta­ras.

L. Bal­sys įsi­ti­ki­nęs, kad svar­biau­sia - iš­spręs­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mą, su­teik­ti ga­li­my­bę iš­lai­ky­ti lie­tu­viš­ką pa­są as­me­nims, ga­vu­siems ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę. „Tai bū­tų tei­sin­gas po­žiū­ris. O ban­dy­ti spręs­ti prob­le­mą įve­dant ka­žin ko­kį pa­kai­ta­lą yra vi­sų mū­sų tau­tie­čių, iš­vy­ku­sių iš Lie­tu­vos, įžei­di­mas ir aps­kri­tai ne­su­sip­ra­ti­mas“, - kri­ti­kos lie­tu­vio kor­tos idė­jai ne­gai­lė­jo po­li­ti­kas.