Lietuviams rūpi pinigai, europiečiams – nelegali migracija
Eu­ro­ba­ro­me­tras Lie­tu­vos at­as­kai­to­je at­sklei­dė, jog Lie­tu­vos gy­ven­to­jams svar­biau­sia yra inf­lia­ci­ja, kai vi­sa ES pa­grin­di­ne prob­le­ma lai­ko ne­le­ga­lią im­igar­cij.

Nau­jau­sio stan­dar­ti­nio Eu­ro­ba­ro­me­tro ty­ri­mo re­zul­ta­tai ro­do, kad svar­biau­sio­mis sa­vo ša­lies prob­le­mo­mis Lie­tu­vos pi­lie­čiai lai­ko su eko­no­mi­ka su­si­ju­sius klau­si­mus. Net 51 proc. apk­laus­tų­jų kaip svar­biau­sią prob­le­mą nu­ro­dė inf­lia­ci­ją ir kai­nų au­gi­mą.

Ki­tos 4 svar­biau­sios lie­tu­vių mi­ni­mos sa­vo vals­ty­bės prob­le­mos taip pat su­si­ju­sios su eko­no­mi­ka: ne­dar­bas (26 proc.), ma­žos pen­si­jos (21 proc.), aukš­ti mo­kes­čiai (20 proc.), bend­ra eko­no­mi­nė pa­dė­tis (19 proc.). Tik šeš­to­je vie­to­je at­si­dū­rė im­ig­ra­ci­jos į ES prob­le­ma, ku­rią kaip svar­bią pa­mi­nė­jo 15 proc. Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Vi­du­ti­nis eu­ro­pie­tis kal­bė­da­mas apie sa­vo ša­lies prob­le­mas, vi­sų pir­ma, mi­nė­jo ne­dar­bą (31 proc.) ir im­ig­ra­ci­ją (26 proc.). Te­ro­riz­mas kaip svar­bi prob­le­ma bu­vo mi­ni­mas 14 proc. apk­laus­tų­jų (pa­ly­gin­ti Lie­tu­vo­je – tik 1 proc.).

Pa­klaus­ti, ko­kios prob­le­mos yra pa­čios ak­tua­liau­sios vi­sos ES mas­tu, tiek Lie­tu­vos pi­lie­čiai, tiek vi­sos ES pi­lie­čiai pir­miau­sia mi­nė­jo dvi: te­ro­riz­mą (44 proc. Lie­tu­vo­je ir 33 proc. vi­du­ti­niš­kai ES) ir im­ig­ra­ci­ją (53 proc. Lie­tu­vo­je ir 45 proc. vi­du­ti­niš­kai ES). Vie­šų­jų fi­nan­sų si­tua­ci­ja kaip vie­na pa­grin­di­nių prob­le­mų bu­vo mi­ni­ma vi­du­ti­niš­kai 17 proc. eu­ro­pie­čių.

At­sa­ky­da­mi į klau­si­mą, ko­kiais in­for­ma­ci­jos šal­ti­niais la­biau­siai pa­si­ti­ki, tiek Lie­tu­vos pi­lie­čiai, tiek ir vi­si eu­ro­pie­čiai nu­ro­dė ra­di­ją ir te­le­vi­zi­ją (Lie­tu­vo­je jais pa­si­ti­ki ati­tin­ka­mai 66 ir 62 proc. apk­laus­tų­jų, o vi­so­je ES vi­du­ti­niš­kai – 59 ir 50 proc.). Taip pat daug pi­lie­čių pa­si­ti­ki spau­da (Lie­tu­vo­je – 53 proc., ES vi­du­ti­niš­kai – 46 proc. apk­laus­tų­jų). In­ter­ne­tu pa­si­ti­ki 43 proc. Lie­tu­vos pi­lie­čių. Tai vie­nas aukš­čiau­sių ro­dik­lių vi­so­je ES, kur vi­du­ti­nis pa­si­ti­kė­ji­mas šiuo in­for­ma­ci­jos ka­na­lu yra 36 proc.

Per ty­ri­mą taip pat bu­vo ana­li­zuo­ja­mas gy­ven­to­jų pa­si­ten­ki­ni­mas gy­ve­ni­mu (dve­jus me­tus Lie­tu­vo­je ki­lęs pa­si­ten­ki­ni­mo sa­vo gy­ve­ni­mu ro­dik­lis 2016 m. ru­de­nį smuk­te­lė­jo 5 pro­cen­ti­niais punk­tais; šiuo me­tu 70 proc. Lie­tu­vos pi­lie­čių yra pa­ten­kin­ti sa­vo gy­ve­ni­mu), gy­ven­to­jų lū­kes­čiai, pa­si­ti­kė­ji­mas ins­ti­tu­ci­jo­mis, ES po­li­ti­kos pri­ori­te­tų ver­ti­ni­mas.

Eu­ro­ba­ro­me­tro ty­ri­mas at­lik­tas 2016 m. lap­kri­čio mė­ne­sį vi­so­se 28 ES vals­ty­bė­se na­rė­se. Per ty­ri­mą vi­so­je Lie­tu­vo­je apk­laus­ti 1009 res­pon­den­tai, at­rink­ti at­si­tik­ti­nės ti­ki­my­bi­nės at­ran­kos bū­du. Res­pon­den­tų am­žius – 15 me­tų ir vy­res­ni. Apk­lau­sa rep­re­zen­tuo­ja vi­sų Lie­tu­vos pi­lie­čių nuo­mo­nę su ne di­des­ne kaip 3,1 proc. sta­tis­ti­ne pa­klai­da.