Lietuviams pabėgėliams iš Ukrainos socialiniai būstai nebus suteikiami
Į Lie­tu­vą iš Ukrai­nos ka­ro zo­nos at­vy­ku­siems ir ap­gy­ven­di­ni­mo sa­vi­val­dy­bė­se lau­kian­tiems lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čiams so­cia­li­niai būs­tai ne­bus ski­ria­mi, sa­ko so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis.

Jis pa­tvir­ti­no, kad Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės svars­ty­mas, jog ukrai­nie­čių šei­moms ga­lė­tų bū­ti su­tei­kia­mas sa­vi­val­dy­bės būs­tas, ne­tu­ri tei­si­nio pa­grin­do.

„Jiems ga­lio­ja vi­siš­kai tos pa­čios tai­syk­lės (kaip ir ki­tiems pa­bė­gė­liams), jiems iš­skir­ti­nių są­ly­gų nė­ra. Ka­dan­gi Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pa­ban­dė iš­skir­ti so­cia­li­nius būs­tus, mes užb­lo­ka­vo­me, nes bū­tų aps­kųs­ti tie da­ly­kai, įsta­ty­mas ne­lei­džia to pa­da­ry­ti. Pri­nci­pas toks: žmo­nės, ku­rie lau­kia so­cia­li­nio būs­to ir ku­rie gy­ve­na čia, Lie­tu­vo­je, sto­vi ei­lė­je, ne­tu­ri nu­ken­tė­ti dėl tų da­ly­kų, apie ku­riuos kal­ba­me“, – BNS sa­kė A.Še­šel­gis.

Ruk­los Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre ukrai­nie­čiai šiuo me­tu su­da­ro dau­gu­mą gy­ven­to­jų: iš vi­so čia gy­ve­na 25 lie­tu­vių kil­mės as­me­nys, iš jų – sep­ty­nios šei­mos su vai­kais. Anot A.Še­šel­gio, cen­tre gy­ve­nan­tiems ukrai­nie­čiams, kaip ir iš Ita­li­jos bei Grai­ki­jos pla­nuo­ja­miems per­kel­ti pa­bė­gė­liams, bus pa­skir­ti koor­di­na­to­riai, ku­rie ir pa­dės su­si­ras­ti būs­tą, jiems bus ski­ria­mos iš­mo­kos, už ku­rias ga­lės būs­tą nuo­mo­tis ar, tu­rė­da­mi sa­vų pi­ni­gų, pirk­ti.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, tar­da­mie­si su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, anks­čiau pla­na­vo leis­ti ap­si­gy­ven­ti sa­vi­val­dy­bės būs­tuo­se trims ukrai­nie­čių šei­moms. Esą, būs­tų su­tei­ki­mas iš­im­ties tvar­ka ga­lė­tų bū­ti svars­to­mas toms šei­moms, ku­rio­se bent vie­nas as­me­nų tu­ri Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Ta­čiau jie nu­ro­dė ne­gau­nan­tys rei­kia­mos in­for­ma­ci­jos iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM).

Tuo me­tu A.Še­šel­gis pa­ti­ki­no, kad ukrai­nie­čių šei­moms ne­ga­lė­tų bū­ti ku­ria­mos iš­skir­ti­nės są­ly­gos.

„Išs­kir­ti­nės są­ly­gos yra tik tos, kad jie, mo­kė­da­mi ru­sų kal­bą, Lie­tu­vo­je ne­pra­puls, jie pa­tys ga­li orien­tuo­tis ap­lin­ko­je. Tai yra jų di­de­lis pri­va­lu­mas. Di­džio­ji da­lis jų iš­vyks­ta gy­ven­ti pas gi­mi­nes ir spren­džia prob­le­mas pa­tys“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas sa­ko dėl pa­si­kei­tu­sio mi­nis­trų ka­bi­ne­to po­žiū­rio ne­ma­tan­tis prob­le­mų, jei ukrai­nie­čiai, kaip ir ki­ti pa­bė­gė­liai, ga­lės pa­si­nau­do­ti Vy­riau­sy­bės ski­ria­mais pi­ni­gais ir nuo­mo­tis būs­tus pa­tys.

„Mes svars­tė­me to­kią ga­li­my­bę: bent jau pir­mo­ji šei­ma, ku­ri at­vy­ko iš Ukrai­nos – ten yra vie­na Lie­tu­vos pi­lie­tė, tad pa­gal įsta­ty­mus jai su šei­ma yra ga­li­my­bė su­teik­ti jiems ne ei­lės tvar­ka. Bet jei tai­ko­mas ki­toks mo­de­lis, sa­vi­val­dy­bei dar ge­riau, nes mes ma­žin­si­me sa­vo lau­kian­čiu­jų ei­lę“, – BNS sa­kė vi­ce­me­ras.

Vy­riau­sy­bė ap­gy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je nuo ka­ro ken­čian­čius lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čius iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių bei Ru­si­jos anek­suo­to Kry­mo nu­spren­dė lie­pos pa­bai­go­je. Dar iki Vy­riau­sy­bei pa­tvir­ti­nus šią prog­ra­mą, sos­ti­nės ta­ry­ba lie­pos vi­du­ry­je nu­spren­dė su­teik­ti 33 kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to būs­tą Laz­dy­nuo­se lie­tu­vių kil­mės Ukrai­nos pi­lie­tei Iry­nai Skre­bu­te­nas bei jos ne­pil­na­me­tei du­krai.

Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų. Ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie 1,5 tūks­tan­čio.

Iš vi­so pa­gei­da­vi­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je par­eiš­kė šei­mos, ku­rio­se yra 58 žmo­nės.