Lietuviai visame pasaulyje giedojo Lietuvos himną
Tūks­tan­čiai lie­tu­vių vi­so­je ša­ly­je ir už­sie­ny­je tre­čia­die­nio va­ka­rą su­si­bū­rę į mies­tų ir mies­te­lių aikš­tes gie­do­jo Lie­tu­vos him­ną, švęs­da­mi Vals­ty­bės – Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną.

Kar­tu gie­do­ti „Tau­tiš­ką gies­mę“ te­le­til­tu su­si­jun­gė ke­tu­rios is­to­ri­nės Lie­tu­vos sos­ti­nės – Vil­nius, Kau­nas, Tra­kai ir Ker­na­vė.

To­ną him­nui da­vė Dai­nų šven­tė­je da­ly­vau­jan­tis moks­lei­vių cho­ras sos­ti­nės Vin­gio par­ke.

„Tik Bal­ti­jos ša­lys su­ge­ba dai­nuo­ti taip ma­siš­kai, to­dėl nie­ka­da nie­kas to­kių tau­tų nu­ga­lė­ti ne­ga­lės“, – Vin­gio par­ke kreip­da­ma­si į cho­ro da­ly­vių ir žiū­ro­vų mi­nią sa­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Mi­nia kau­nie­čių him­ną gie­do­jo prie Kau­no pi­lies.

Kar­tu gie­do­ti him­ną lie­pos 6-ąją lie­tu­viai bu­ria­si nuo 2009 me­tų.

Min­dau­gas Lie­tu­vos ka­ra­liu­mi bu­vo vai­ni­kuo­tas 1253 me­tų lie­pos 6 die­ną. Ka­rū­na­vi­mas už­bai­gė vals­ty­bės su­si­kū­ri­mą, Lie­tu­vą pri­pa­ži­no to me­to pa­sau­lis.

Lie­pos 6-oji vals­ty­bės šven­te pa­skelb­ta 1990 me­tais, Lie­tu­vai at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę po so­vie­tų oku­pa­ci­jos.