Lietuviai vis labiau pasitiki policija ir kariuomene
Lie­tu­viai vis la­biau pa­si­ti­ki po­li­ci­ja ir ka­riuo­me­ne, ta­čiau gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą ima pra­ras­ti ban­kai, ro­do šeš­ta­die­nį pa­skelb­ti apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ lie­pą at­lik­to­je apk­lau­so­je po­li­ci­ja sa­kė pa­si­ti­kin­tys 59 proc. apk­laus­tų­jų - dviem pro­cen­ti­niais punk­tais dau­giau nei bir­že­lį, ir tai yra aukš­čiau­sias rei­tin­gas nuo 1998 me­tų, BNS sa­kė cen­tro va­do­vas Vla­das Gai­dys.

Tiek pat gy­ven­to­jų sa­kė pa­si­ti­kin­tys ka­riuo­me­ne - per mė­ne­sį pa­si­ti­kė­ji­mas ja iš­au­go pen­kiais pro­cen­ti­niais punk­tais, ro­do „Lie­tu­vos ry­te“ skel­bia­mi re­zul­ta­tai.

Dau­giau nei pu­sė gy­ven­to­jų taip pat iš­sa­kė pa­si­ti­kė­ji­mą ug­nia­ge­siais gel­bė­to­jais (pa­si­ti­ki 92,5 proc.), švie­ti­mu (56,6 proc.), „Sod­ra“ (56 proc.), baž­ny­čia (56 proc.), svei­ka­tos ap­sau­ga (54 proc.), pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ja (55 proc.). Vi­sos šios ins­ti­tu­ci­jos lie­pą su­lau­kė dau­giau pa­lan­kių ver­ti­ni­mų nei bir­že­lį.

Pa­sak V.Gai­džio, ryš­kiau­sia ne­igia­ma ten­den­ci­ja - tre­čią mė­ne­sį iš ei­lės smun­kan­tis pa­si­ti­kė­ji­mas ban­kais, ir tai tur­būt su­si­ję su dis­ku­si­jo­mis dėl ban­kų tai­ko­mų įkai­nių už pa­slau­gas. Lie­pą ban­kais sa­kė pa­si­ti­kin­tys 37 proc. apk­laus­tų­jų, ne­pa­si­ti­kin­tys - 30 proc., ki­ti ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės.

„Tre­čią mė­ne­sį iš ei­lės kren­ta pa­si­ti­kė­ji­mas ban­kais. Anks­čiau tai bū­da­vo su­si­ję su ban­kro­tais. Šį­kart ban­kro­tų ne­bu­vo, bet daug bu­vo kal­ba­ma apie mo­kes­čius, kor­te­les, ir, ma­tyt, žmo­nėms ne­la­bai pa­tin­ka ta veik­la“, - BNS sa­kė V.Gai­dys.

Ma­žiau­sias pa­si­ti­kė­ji­mas Lie­tu­vo­je iš­lie­ka par­ti­jo­mis ir Sei­mu, ro­do apk­lau­sa.

Apk­lau­sa su­reng­ta lie­pos 2-12 die­no­mis. Ty­ri­mo me­tu apk­laus­ta 1030 gy­ven­to­jų, BNS sa­kė V.Gai­dys.