Lietuviai vis dar vertina Algirdo Brazausko indėlį Lietuvai
Al­gir­das Bra­zaus­kas lai­ko­mas di­džiau­sią in­dė­lį Lie­tu­vai pa­da­riu­siu pre­zi­den­tu, ro­do por­ta­lo Del­fi.lt skel­bia­ma bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“ at­lik­ta Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sa.

Į klau­si­mą, ku­rio at­kur­tos Lie­tu­vos va­do­vo ar pre­zi­den­to in­dė­lis Lie­tu­vos vals­ty­bei yra di­džiau­sias 31,4 proc. nu­ro­dė, kad A.Bra­zaus­ko, 27,4 proc. – kad V.Adam­kaus, skel­bia del­fi.lt.

D.Gry­baus­kai­tės in­dė­lį kaip di­džiau­sią ver­ti­no 11,7 proc. res­pon­den­tų, Vy­tau­to Lands­ber­gio – 10,9 proc. Per ap­kal­tą nu­ša­lin­to pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso in­dė­lį kaip di­džiau­sią ver­ti­no 2,8 proc. res­pon­den­tų. 15,8 proc. tei­gė ne­ži­nan­tys.

Pa­klaus­ti apie svar­biau­sią tar­pu­ka­rio pre­zi­den­tą, 49,1 proc. res­pon­den­tų nu­ro­dė An­ta­ną Sme­to­ną. Alek­sand­ras Stul­gins­kis pel­nė 16 proc., Ka­zys Gri­nius – 14,7 proc. res­pon­den­tų bal­sų. 20,2 proc. nu­ro­dė ne­ži­nan­tys.

Rep­re­zen­ta­ty­vią apk­lau­są vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Spin­ter ty­ri­mai“ del­fi.lt už­sa­ky­mu at­li­ko ba­lan­džio 19–26 die­no­mis. Ty­ri­me da­ly­va­vo 1005 res­pon­den­tai nuo 18 iki 75 me­tų.