Lietuviai Ukrainoje retina negerovių brūzgynus
Svar­bius pos­tus Ukrai­no­je uži­man­tys ir ša­liai vyk­dy­ti re­for­mas pa­de­dan­tys Al­gir­das Še­me­ta, Ne­ri­jus Ud­rė­nas bei Ado­mas Au­dic­kas sa­ko, kad pa­dė­tis ten su­dė­tin­ga – daug ko­rup­ci­jos, val­di­nin­kų, in­te­re­sų gru­pių pa­sip­rie­ši­ni­mo pert­var­koms. Vis dėl­to lie­tu­viai ti­ki, kad Ukrai­na su­ge­bės tap­ti sėk­min­ga vals­ty­be.

Ukrai­nos vers­lo om­buds­me­no ins­ti­tu­ci­jai va­do­vau­jan­tis bu­vęs eu­ro­ko­mi­sa­ras A. Še­me­ta, ša­liai įgy­ven­din­ti aso­cia­ci­jos su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) su­tar­tį pa­de­dan­tis bu­vęs pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas N. Ud­rė­nas ir lie­tu­viui Ukrai­nos eko­no­mi­kos mi­nis­trui Ai­va­rui Ab­ro­ma­vi­čiui pa­ta­ri­nė­jan­tis A. Au­dic­kas pa­žy­mi, kad ša­lis ka­riau­ja ir tuo pat me­tu ku­ria pa­ma­tus gy­ve­ni­mui, pa­grįs­tam ki­to­kio­mis ver­ty­bė­mis. Ukrai­nie­čiai itin ver­ti­na Lie­tu­vos pa­gal­bą šia­me pro­ce­se.

Skun­džia­si ir lie­tu­viš­kas verslas

An­ti­ko­rup­ci­jos par­ei­gū­nu nuo šių me­tų pra­džios Ukrai­no­je dir­ban­tis A. Še­me­ta sa­kė, jog jam ir ki­tiems la­bai pa­si­se­kė, kad ga­li da­ly­vau­ti spren­džiant šios ga­lin­gos vals­ty­bės li­ki­mą. „Ga­li­me pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi ir jau­čia­mės rei­ka­lin­gi“, - LŽ pa­ti­ki­no jis.

A. Še­me­ta pa­sa­ko­jo, kad per ke­le­tą mė­ne­sių nuo nu­lio pa­vy­ko įsteig­ti Vers­lo om­buds­me­no ins­ti­tu­ci­ją, pa­tvir­tin­ti vi­sas bū­ti­nas tai­syk­les ir pro­ce­dū­ras, su­kur­ti tink­la­la­pį bei elek­tro­ni­nę ter­pę, ku­rio­je vers­las ga­li pa­teik­ti skun­dus dėl ko­rup­ci­jos ar ki­tų biu­ro­kra­ti­nių kliū­čių sa­vo veik­lai. „Daug dė­me­sio sky­riau pro­fe­sio­na­liai ko­man­dai su­for­muo­ti. Ją su­da­ro ukrai­nie­čiai tei­si­nin­kai ir au­di­to­riai, dau­giau­sia bai­gę moks­lus Va­ka­rų uni­ver­si­te­tuo­se. Ge­gu­žės 20 die­ną vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je ir spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ofi­cia­liai pa­skel­biau, kad Vers­lo om­buds­me­no ins­ti­tu­ci­ja yra pa­si­ren­gu­si dirb­ti vi­su pa­jė­gu­mu“, - aiš­ki­no jis.

Nuo to lai­ko A. Še­me­tos va­do­vau­ja­ma įstai­ga jau spė­jo gau­ti ar­ti 100 skun­dų iš vers­li­nin­kų dėl jų veik­lai su­da­ro­mų kliū­čių. Jie plau­kia iš įvai­riau­sių Ukrai­nos kam­pe­lių, tiek iš stam­bio­jo, tiek ir iš smul­kio­jo bei vi­du­ti­nio vers­lo. Gau­ta ir Lie­tu­vos vers­li­nin­kų, dir­ban­čių Ukrai­no­je, skun­dų. „Vi­sus skun­dus kruopš­čiai ti­ria­me ir ren­gia­me val­džios ins­ti­tu­ci­joms re­ko­men­da­ci­jas, ką jos tu­ri pa­da­ry­ti, kad prob­le­mos bū­tų iš­spręs­tos. Api­bend­ri­nę gau­tus skun­dus, reng­si­me ir sis­te­mi­nes re­ko­men­da­ci­jas dėl tei­sės ak­tų, įvai­rių reg­la­men­tų pa­kei­ti­mų, ku­rie pa­dė­tų vyk­dy­ti ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ją ir ge­rin­ti vers­lo są­ly­gas. Be­je, Ukrai­na jau pa­sis­tū­mė­jo į prie­kį Pa­sau­lio ban­ko Doing Business in­dek­se per 16 po­zi­ci­jų ir da­bar uži­ma 96 vie­tą. To­les­nis po­zi­ci­jų ge­ri­ni­mas šia­me in­dek­se yra pa­skelb­tas vie­nu iš Ukrai­nos pri­ori­te­tų“, - tei­gė A. Še­me­ta.

Ste­bi­na biu­ro­kra­ti­niai reikalavimai

Anot A. Še­me­tos, Ukrai­nos val­džia taip pat de­mons­truo­ja rim­tą po­li­ti­nę va­lią ko­vo­ti su pla­čiai pa­pli­tu­sia ko­rup­ci­ja. Įsteig­tas Na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras, tir­sian­tis aukš­to ly­gio ko­rup­ci­ją, ku­ria­ma Na­cio­na­li­nė ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos tar­ny­ba, be ki­tų da­ly­kų, nag­ri­nė­sian­ti par­ei­gū­nų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų dek­la­ra­ci­jas ir ga­li­mus ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo at­ve­jus. La­bai ak­ty­viai vei­kia įvai­rios vi­suo­me­ni­nės, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Jos ne tik tei­kia kon­kre­čius pa­siū­ly­mus ko­rup­ci­jos iš­gy­ven­di­ni­mo klau­si­mais, bet ir aky­lai ste­bi įvai­rių par­ei­gū­nų pa­sky­ri­mus, siek­da­mos už­kirs­ti ke­lią su­si­te­pu­sių as­me­nų pa­sky­ri­mui į at­sa­kin­gas par­ei­gas. „Ži­niask­lai­do­je vis daž­niau ap­ra­šo­mi ko­rum­puo­tų vei­kė­jų su­lai­ky­mo at­ve­jai. Ta­čiau ma­nau vi­si pui­kiai su­pran­ta, kad tai tik ke­lio pra­džia, sie­kiant pa­ža­bo­ti šį reiš­ki­nį – tur­būt an­trą pa­gal svar­bą prob­le­mą po ka­ro Ukrai­nos ry­tuo­se“, - pa­žy­mė­jo jis.

A. Še­me­ta sa­kė, kad, ne­pai­sant vyks­tan­čių per­mai­nų, prob­le­mų Ukrai­no­je vis dar la­bai daug. Jas bu­vu­siam eu­ro­ko­mi­sa­rui te­ko pa­tir­ti ir sa­vo kai­liu. Ge­ro­kai il­giau, nei ti­kė­ta­si, už­tru­ko jo va­do­vau­ja­mos ins­ti­tu­ci­jos re­gis­tra­vi­mas, la­bai il­gai vyks­ta ypač biu­ro­kra­ti­zuo­tas įvai­rių klau­si­mų de­ri­ni­mas. A. Še­me­ta iš­sky­rė ir ne­rei­ka­lin­gus keis­tus rei­ka­la­vi­mus, pa­vyz­džiui, Ukrai­no­je vis dar eg­zis­tuo­jan­čio­se dar­bo kny­ge­lė­se bū­ti­na nu­ro­dy­ti pro­fe­si­ją iš vals­ty­bi­nio pro­fe­si­jų kla­si­fi­ka­to­riaus, ki­taip dar­buo­to­jo sta­žas ga­li bū­ti ne­įs­kai­ty­tas į bū­ti­ną­jį pen­si­jai gau­ti. „Nors daug kal­ba­ma apie elek­tro­ni­nę val­džią, be­veik vi­sos val­džios įstai­gos, spren­džiant net pa­pras­čiau­sią rei­ka­lą, rei­ka­lau­ja ori­gi­na­lių do­ku­men­tų, o dar vi­siš­kai ne­se­niai juos bu­vo pri­va­lo­ma pa­tvir­tin­ti ir ants­pau­du. Te­ko ge­ro­kai pa­plu­šė­ti, kol įro­džiau, jog skun­dus ga­li­me ir pri­va­lo­me pri­im­ti elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je. Mums pa­pras­ti ir įpras­ti da­ly­kai čia su­ke­lia pa­sip­rie­ši­ni­mo ir bai­mių. Nuo­lat su­si­du­riu su le­ga­lis­ti­niu po­žiū­riu val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se blo­gą­ja to žo­džio pra­sme, kai pa­grin­di­nis dė­me­sys krei­pia­mas į for­mą, o ne į tu­ri­nį“, - tvir­ti­no A. Še­me­ta.

Ver­ti­na pri­nci­pin­gą poziciją

Da­ly­da­ma­sis įspū­džiais iš Ukrai­nos, A. Še­me­ta tvir­ti­no, kad tai mil­ži­niš­ka vals­ty­bė, ku­rio­je gy­ve­na dau­gy­bė skir­tin­gų tau­ty­bių žmo­nių, o re­gio­nai ir mies­tai ne­re­tai ski­ria­si iš es­mės. „Šian­dien bū­tų ga­li­ma sa­ky­ti, kad yra ka­riau­jan­ti Ukrai­na ir Ukrai­na, ku­ri ban­do pri­pras­ti prie ka­ro ir jį su­pras­ti. Yra re­for­mas da­ran­ti Ukrai­na ir yra žmo­nės, ban­dan­tys pri­si­tai­ky­ti. Yra oli­gar­chai ir juos su­pan­tis la­bai tur­tin­gų žmo­nių bū­rys, o ša­lia – pa­bė­gė­liai ir di­de­lis skur­das“, - tei­gė jis.

Pa­sak A. Še­me­tos, si­tua­ci­ja nė­ra vie­na­reikš­mė. Ša­lis ka­riau­ja ir tuo pat me­tu ku­ria pa­ma­tus gy­ve­ni­mui, pa­grįs­tam ki­to­kio­mis ver­ty­bė­mis. Da­bar iš­gy­ve­na­mas eta­pas, kai tam ti­kri sa­vo es­me prog­re­sy­vūs po­ky­čiai, su­dė­tin­gos re­for­mos ne­leng­va naš­ta už­gu­la ant pa­pras­tų žmo­nių pe­čių. Di­de­li kai­nų šuo­liai, ne­ri­mas dėl at­ei­ties di­di­na so­cia­li­nę įtam­pą. „Tai – nau­ja prob­le­ma, ku­ri ga­li tap­ti grės­me. To­dėl vy­riau­sy­bei ša­lia ka­ro ir re­for­mų rei­kia ras­ti bū­dus iš­veng­ti so­cia­li­nio spro­gi­mo, taip pat ir po­li­ti­nio ne­sta­bi­lu­mo“, - pa­brė­žė jis.

A. Še­me­ta sa­kė, kad Lie­tu­va lai­ko­ma vals­ty­be, ku­ri su­pran­ta Ukrai­ną iš es­mės ir no­ri pa­dė­ti ne for­ma­liai, o nuo­šir­džiai. „U­krai­nie­čiams kaip ty­ro oro rei­kia jaus­mo, jog jie nė­ra pa­lik­ti vie­ni. La­biau nei fi­nan­si­nę par­amą jie ver­ti­na pri­nci­pin­gą po­zi­ci­ją. Jei­gu no­ri­me su­vok­ti jų san­ty­kį su Lie­tu­va ar ki­to­mis vals­ty­bė­mis, pri­si­min­ki­me, ko mes la­biau­siai lau­kė­me iš ki­tų vals­ty­bių, kai pa­skel­bė­me Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mą“, - pri­mi­nė jis.

Kal­bė­da­mas apie Ukrai­nos at­ei­tį A. Še­me­ta pa­žy­mė­jo, kad mes ga­li­me pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi, bet ša­lis pa­ti ren­ka­si sa­vo ke­lią ir pa­ti tu­rės jį nu­ei­ti su vi­sais su­nku­mais bei per­ga­lė­mis. „Bet koks – so­cia­li­nis ar po­li­ti­nis - ne­sta­bi­lu­mas ga­li pa­suk­ti ša­lį at­gal. Nors žmo­nių yra įvai­rių, kol kas šis su­vo­ki­mas – ar­ba da­bar, ar­ba nie­ka­da – vei­kia kaip pa­pil­do­mas sti­mu­las, su­tei­kian­tis jė­gų bei kan­try­bės. Man aki­vaiz­du vie­na: tai, kas vyks­ta Ukrai­no­je, yra svar­bu vi­sai ES, vi­sam Va­ka­rų pa­sau­liui. Čia spren­džia­ma ir Ru­si­jos rai­dos kryp­tis, ir mū­sų at­ei­tis pla­čią­ja pra­sme. To dau­giau nei pa­kan­ka, kad kiek­vie­nas iš mū­sų pa­pras­čiau­siai pa­da­ry­tų tai, ką ga­li, ir dar tru­pu­tį“, - tvir­ti­no A. Še­me­ta.

In­te­re­sų gru­pės no­ri iš­sau­go­ti privilegijas

Nerijus Udrėnas./ziniuradijas.lt nuotrauka

N. Ud­rė­nas pa­žy­mė­jo, kad re­for­mų Ukrai­no­je tiks­las – su­stab­dy­ti eko­no­mi­nį nuo­puo­lį ir pa­ska­tin­ti di­des­nį au­gi­mą, ku­rio vai­siai pa­siek­tų kuo dau­giau žmo­nių. Pa­grin­di­nis re­for­mų sėk­mės veiks­nys yra biu­ro­kra­ti­ja, nes kuo ge­res­nis vie­ša­sis ad­mi­nis­tra­vi­mas, tuo stip­res­nė vals­ty­bė. „U­krai­no­je biu­ro­kra­ti­ja bu­vo užg­rob­ta kon­kre­čių in­te­re­sų. Ki­taip ta­riant, vals­ty­bė bu­vo pa­vog­ta iš žmo­nių. Vie­ša­sis ad­mi­nis­tra­vi­mas bu­vo daž­nai nau­do­ja­mas ne teik­ti pa­slau­goms, bet tur­tams iš­gau­ti. Rei­kia at­kur­ti vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo pa­jė­gu­mą. Vie­ša­sis ad­mi­nis­tra­vi­mas tu­ri tu­rė­ti aiš­kius įga­lio­ji­mus, bet ir pa­kan­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą bei pa­si­ti­kė­ji­mą mai­nais už at­vi­ru­mą ir at­skai­to­my­bę“, - ak­cen­ta­vo jis.

N. Ud­rė­no tei­gi­mu, si­tua­ci­ja Ukrai­no­je yra su­dė­tin­ga, nes dau­ge­lis in­te­re­sų gru­pių no­ri iš­sau­go­ti pri­vi­le­gi­juo­tą pa­dė­tį, bi­jo pra­ras­ti po­zi­ci­jas, ne­ken­čia at­vi­ru­mo bei kon­ku­ren­ci­jos. Nors jie sa­ko ko­vo­jan­tys už „žmo­nių in­te­re­sus“, iš ti­krų­jų sie­kia spe­cia­laus sta­tu­so ir re­gu­lia­vi­mo. Aso­cia­ci­jos su­tar­tis su ES yra plat­for­ma, ku­ria nau­do­jan­tis ga­li­ma pa­siek­ti di­de­lių per­mai­nų Ukrai­no­je. Jau pa­siek­ta ne­ma­žai – pa­tvir­tin­ti aso­cia­ci­jos su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mo pla­nai, iš vi­so apie 200 įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų pla­nų. Da­bar rei­kia juos rea­liai įgy­ven­din­ti.

„A­pi­bend­ri­nant ga­li­ma teig­ti, kad Ukrai­na tu­ri su­kur­ti nau­ją vie­šą­jį sek­to­rių. Vals­ty­bė tu­rė­tų tar­nau­ti dau­gu­mai, o ne ke­liems – ir ta­da vi­si lai­mės. Ta­čiau tai taip pat reiš­kia nuo­sek­lų kryp­tin­gą val­dy­mą. Ste­buk­lų iš kar­to ne­bus, bet po­ten­cia­las yra mil­ži­niš­kas. Ukrai­na ga­li tap­ti to­kia ša­li­mi kaip Pra­ncū­zi­ja – kur stip­rus ir že­mės ūkis, ir pra­mo­nė, ir pa­slau­gos. Ukrai­na tu­ri daug gam­tos iš­tek­lių, taip pat ir ta­len­tin­gų žmo­nių. Tik rei­kia at­kur­ti val­dy­mo ge­bė­ji­mus įvai­riu val­džios lyg­me­niu“, - ma­no N. Ud­rė­nas.

Re­gi ge­ras perspektyvas

Adomas Audickas./Asmeninio albumo nuotrauka

A. Au­dic­kas pa­sa­ko­jo, kad pen­ki dar­bo Ki­je­ve mė­ne­siai bu­vo la­bai in­tens­ty­vūs, jam ten­ka dirb­ti ir po 14 val. per par­ą. Ta­čiau pa­stan­gos da­vė vai­sių – par­eng­ta vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių re­for­ma, ku­ria sie­kia­ma pa­di­din­ti jų skaid­ru­mą, efek­ty­vin­ti jų veik­lą, pa­teik­ta at­as­kai­ta apie šias bend­ro­ves, pri­im­tas nu­ta­ri­mas dėl pri­va­lo­mo jų au­di­ta­vi­mo. Pa­sak A. Au­dic­ko, dėl to, kad įmo­nės val­do­mos ne­efek­ty­viai, kas­met Ukrai­na ne­ten­ka 2-3 mlrd. JAV do­le­rių.

Kaip ir ki­ti Ukrai­no­je dir­ban­tys lie­tu­viai, A. Au­dic­kas sa­kė jau­čian­tis pa­sip­rie­ši­ni­mą re­for­moms. „Nu­sis­to­vė­ju­si to­kia tvar­ka, kad vi­sos nau­jo­vės, ku­rios ban­do­mos įgy­ven­din­ti, la­bai su­nkiai skver­bia­si. Yra su­sik­los­čiu­si tam ti­kra kul­tū­ra tiek vals­ty­bės val­do­mo­se įmo­nė­se, tiek mi­nis­te­ri­jo­se, ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Jos no­ri dirb­ti taip, kaip dir­bo anks­čiau, keis­ti sa­vo dar­bo pra­kti­kos ne vi­si no­ri“, - aiš­ki­no jis.

Ki­ta ver­tus, anot A. Au­dic­ko, val­di­nin­kams su­nku ras­ti mo­ty­va­ci­jos dirb­ti ge­riau ir pri­si­dė­ti prie re­for­mų, nes at­ly­gi­ni­mai vie­ša­ja­me sek­to­riu­je yra la­bai ma­ži. „Val­di­nin­kai už­dir­ba apie 200 JAV do­le­rių (apie 178 eu­rų) per mė­ne­sį, o pra­gy­ve­ni­mas Ki­je­ve yra ti­krai bran­gus“, - sa­kė jis. Nors eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja Ukrai­no­je yra su­dė­tin­ga, kai­nos ky­la, o al­gos ne­di­dė­ja, vi­suo­mė­je jun­ta­ma ir skep­tiš­kų nuo­tai­kų, vy­riau­sy­bė tvir­tai nu­si­tei­ku­si vyk­dy­ti re­for­mas. „Ma­tau la­bai ge­rą šios ša­lies at­ei­tį. Tik ne už 2 ar 3 me­tų, o vė­liau – po 7-10 me­tų. Ukrai­nos žmo­nės yra iš­si­la­vi­nę, ša­lis tu­ri ne­ma­žai pra­na­šu­mų, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis vals­ty­bė­mis: ge­rą geog­ra­fi­nę pa­dė­tį, stip­rų že­mės ūkio sek­to­rių, ne­ma­žai gam­ti­nių iš­tek­lių. Stip­rė­ja in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sek­to­rius, Ukrai­na pa­sau­ly­je tam­pa ži­no­ma kaip IT ša­lis. Tai ir­gi ro­do, kad ji tu­ri daug po­ten­cia­lo“, - var­di­jo lie­tu­vis.