Lietuviai terorizmo bijo mažiau nei kiti europiečiai
Lie­tu­viai ma­žiau nei dau­gu­ma ki­tų eu­ro­pie­čių bai­mi­na­si te­ro­ro ak­tų pa­vo­jaus, ro­do penk­ta­die­nį pa­skelb­ti apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Pa­klaus­ti, ar, jų nuo­mo­ne, ša­ly­je yra di­de­lė te­ro­riz­mo ri­zi­ka, tei­gia­mai at­sa­kė 13 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Bend­rai Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se taip ma­nė 40 proc. apk­laus­tų­jų. 43 proc. lie­tu­vių ma­no, kad Lie­tu­vo­je yra vi­du­ti­nė te­ro­riz­mo ri­zi­ka, ir dar tiek pat – kad ji ma­ža. Eu­ro­po­je lai­kan­čių te­ro­riz­mo grės­mę ma­ža vi­du­ti­niš­kai yra 11 proc.

Ma­žiau­siai te­ro­riz­mo grės­mės įžvel­gia Slo­vė­ni­ja, Es­ti­ja ir Lat­vi­ja. Lie­tu­va šio­je sta­tis­ti­ko­je yra šeš­ta.

Te­ro­riz­mo grės­mę kaip di­džiau­sią ver­ti­na Pra­ncū­zi­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir Bel­gi­ja.

40 proc. lie­tu­vių ma­no, jog veiks­min­giau­sia ko­vo­ti su te­ro­riz­mu pa­sau­lio mas­tu, o 30 proc. – ES mas­tu. Vi­du­ti­niš­kai ES ša­ly­se taip ma­no ati­tin­ka­mai 38 ir 23 proc. gy­ven­to­jų.

Kaip ir dau­gu­ma eu­ro­pie­čių, lie­tu­viai res­pon­den­tai nu­ro­dė, jog Eu­ro­pos Są­jun­ga tu­rė­tų at­lik­ti di­des­nį vaid­me­nį ko­vo­jant su te­ro­riz­mu ir spren­džiant ne­dar­bo prob­le­mas: di­des­nį ES vaid­me­nį ko­vo­je su te­ro­riz­mu no­rė­tų ma­ty­ti 82 pro­cen­tai eu­ro­pie­čių ir 76 pro­cen­tai lie­tu­vių, di­des­nio ES rū­pes­čio ne­dar­bu pa­si­gen­da 77 pro­cen­tai eu­ro­pie­čių ir 78 pro­cen­tai lie­tu­vių.

Pa­klaus­ti apie ko­vos su te­ro­riz­mu for­mas, 58 proc. lie­tu­vių ak­cen­ta­vo po­rei­kį stip­rin­ti iš­orės sie­nų ap­sau­gą (ES vi­dur­kis – 39 proc.). Lie­tu­viams svar­bes­nė at­ro­do ir ko­va su gink­lų kon­tra­ban­da (46 proc., pa­ly­gin­ti su 35 proc. ES vi­dur­kiu). Tuo tar­pu ko­va su te­ro­riz­mo šak­ni­mis bei ra­di­ka­lė­ji­mu, ku­ri pa­gal eu­ro­pie­čių vi­dur­kį lai­ko­ma an­tra efek­ty­viau­sia ko­vos prieš te­ro­riz­mą prie­mo­nė (31 proc.), lie­tu­viams at­ro­do ma­žiau svar­bi – ją kaip to­kią įvar­di­jo 27 proc. res­pon­den­tų. Taip pat ma­žiau svar­bus lie­tu­viams at­ro­do ge­res­nis ES ša­lių po­li­ci­jos ir žval­gy­bų tar­ny­bų bei EU­RO­POL bend­ra­dar­bia­vi­mas (ati­tin­ka­mai 27 ir 36 proc.).

Efek­ty­viau­sia ko­vos su te­ro­riz­mu prie­mo­ne eu­ro­pie­čiai lai­ko ko­vą su te­ro­ris­ti­nių gru­pių fi­nan­sa­vi­mu (42 proc.), Lie­tu­vo­je taip ma­nė ma­žiau – 36 proc. res­pon­den­tų.

49 proc. lie­tu­vių įsi­ti­ki­nę, kad su­ma­žin­ti ra­di­ka­li­za­ci­ją pa­dė­tų ko­va su skur­du ir so­cia­li­ne at­skir­ti­mi. Ši prie­mo­nė kaip pa­grin­di­nė įvar­di­ja­ma ir vi­sų eu­ro­pie­čių (39 proc.).

Lie­tu­viai stip­res­nio ES vaid­mens taip pat no­rė­tų, ko­vo­jant su mo­kes­čių su­kčia­vi­mu (74 proc.), sau­gant iš­orės sie­nas (72 proc.) ir mig­ra­ci­jos klau­si­mais (67 proc.). Pa­gei­dau­jan­čių dau­giau ga­lių svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos, eko­no­mi­nės po­li­ti­kos ir že­mės ūkio sri­ty­se Lie­tu­vo­je yra dau­giau ne­gu vi­du­ti­niš­kai ES, o ap­lin­ko­sau­gos bei ly­čių ly­gy­bės sri­ty­se – ma­žiau. Pa­ly­gin­ti su ES vi­dur­kiu (55 proc.), Lie­tu­vo­je ge­ro­kai ma­žiau ma­nan­čių, jog ES tu­rė­tų bū­ti ak­ty­ves­nė mo­te­rų ir vy­rų ly­gy­bės klau­si­mais (39 proc.).

Res­pon­den­tų taip pat bu­vo klau­sia­ma, ar, jų nuo­mo­ne, ge­ra yra ES nuo­sta­ta, kad ša­lys na­rės tu­ri teik­ti vie­na ki­tai pa­gal­bą gink­luo­tos ag­re­si­jos at­ve­ju. Kaip ge­rą šią nuo­sta­tą įvar­di­jo 85 pro­cen­tai eu­ro­pie­čių, o Lie­tu­vo­je pa­lai­ky­mas bu­vo dar di­des­nis ir sie­kė 90 proc. Kri­tiš­kiau­siai šią nuo­sta­tą ver­ti­no Aus­tri­ja, ku­rio­je 21 pro­cen­tas res­pon­den­tų ją lai­ko blo­ga.

74 pro­cen­tai eu­ro­pie­čių nu­ro­dė, kad tai, kas juos vie­ni­ja, yra svar­biau nei tai, kas juos ski­ria. Lie­tu­vo­je taip ma­nan­čių yra dar dau­giau – 85 pro­cen­tai: tai tre­čias di­džiau­sias re­zul­ta­tas po Mal­tos ir Šve­di­jos. Lat­vi­jo­je taip ma­no kiek ma­žiau res­pon­den­tų nei ES vi­dur­kis – 71 proc., o Es­ti­ja, ku­rio­je taip ma­no 67 proc. res­pon­den­tų, yra tre­čia nuo ga­lo po Pra­ncū­zi­jos ir Is­pa­ni­jos.

Kaip pra­ne­šė Eu­ro­par­la­men­to spau­dos tar­ny­ba, dau­ge­liu pi­lie­čiams rū­pi­mų klau­si­mų Eu­ro­pos Par­la­men­te šiuo me­tu svars­to­mi tei­sės ak­tų ir re­zo­liu­ci­jų pro­jek­tai. Ar­ti­miau­siu me­tu eu­ro­par­la­men­ta­rai bal­suos dėl te­ro­riz­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nių stip­ri­ni­mo ir griež­tes­nės šau­na­mų­jų gink­lų kon­tro­lės, taip pat pa­teiks re­ko­men­da­ci­jas dėl ko­vos su mo­kes­čių ven­gi­mu. Ki­tą sa­vai­tę Stras­bū­re ren­gia­mo­je ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je bus spren­džia­ma dėl siū­ly­mo su­stip­rin­ti ES iš­orės sie­nų ap­sau­gą įstei­giant Eu­ro­pos sie­nų ir pa­kran­čių ap­sau­gos tar­ny­bą.

Ba­lan­džio 9–18 d. at­lik­to­je apk­lau­so­je da­ly­va­vo 27969 žmo­nės iš vi­sų 28 ES ša­lių.