Lietuviai svarbiausiu ES prioritetu laiko bendrą gynybos ir saugumo politiką
Nau­jau­sio Eu­ro­ba­ro­me­tro ty­ri­mo re­zul­ta­tai ro­do, kad iš vi­sų pri­ori­te­tų dau­giau­siai Lie­tu­vos pi­lie­čių pri­ta­ria bend­rai ES vals­ty­bių gy­ny­bos ir sau­gu­mo po­li­ti­kai (šiam pri­ori­te­tui pri­ta­ria 87 proc. apk­laus­tų­jų).

Šio pri­ori­te­to svar­ba Lie­tu­vo­je per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus pa­di­dė­jo 6 pro­cen­ti­niais punk­tais (2010 m. tam pri­ta­rė 81 proc.). Ga­li­mam ES ka­riuo­me­nės su­kū­ri­mui pri­tar­tų dau­giau nei du treč­da­liai (68 proc.) Lie­tu­vos pi­lie­čių. Šiek tiek ma­žiau pri­ta­rian­čių­jų tam bū­tų Lat­vi­jo­je, o Es­ti­jo­je jų tik 56 proc. Vi­so­je ES vos dau­giau nei pu­sė (53 proc.) pi­lie­čių pri­tar­tų ga­li­mam ES ka­riuo­me­nės su­kū­ri­mui.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, la­bai daug lie­tu­vių (81 proc.) pri­ta­ria bend­rai ES vals­ty­bių na­rių ener­ge­ti­kos po­li­ti­kai. Eu­ro­po­je šiam pri­ori­te­tui pri­ta­ria 70 proc. gy­ven­to­jų.

Ma­žiau­siu pri­ori­te­tu tiek Lie­tu­vos, tiek vi­sos ES gy­ven­to­jai lai­ko to­les­nę ES plė­trą, įtrau­kiant ki­tas ša­lis at­ei­ty­je. Jam pri­ta­ria 59 proc. Lie­tu­vos ir tik 38 proc. ES pi­lie­čių. Šis pri­ori­te­tas yra vie­nas iš dvie­jų, ku­riems par­ama per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus Lie­tu­vo­je su­men­ko. Ki­tas pri­ori­te­tas, ku­riam pa­lai­ky­mas Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo, yra bend­ra ES po­li­ti­ka dėl mig­ra­ci­jos. Šis pri­ori­te­tas bu­vo vie­nas iš la­biau­siai pa­lai­ko­mų Lie­tu­vo­je prieš pen­ke­rius me­tus (2010 m. tam pri­ta­rė 84 proc. lie­tu­vių), o šiuo me­tu tik du treč­da­liai (67 proc.) lie­tu­vių pri­ta­ria bend­rai ES po­li­ti­kai dėl mig­ra­ci­jos.

Apk­lau­sos re­zul­ta­tai ro­do, kad dau­gu­ma ES pi­lie­čių ga­na tei­gia­mai ver­ti­na im­ig­ra­ci­ją iš ki­tų ES ša­lių ir ge­ro­kai ma­žiau tei­gia­mai – im­ig­ra­ci­ją iš tre­čių­jų ša­lių. Be­veik 7 iš 10 (69 proc.) Lie­tu­vos pi­lie­čių tei­gia, kad im­ig­ra­ci­ja iš ki­tų ES ša­lių ke­lia tei­gia­mus jaus­mus, ta­čiau tik ket­vir­ta­da­lis (19 proc.) sa­ko, kad to­kius pat jaus­mus ke­lia ir im­ig­ra­ci­ja iš ne ES vals­ty­bių na­rių. 9 iš 10 ES pi­lie­čių pri­ta­ria, kad rei­kė­tų im­tis pa­pil­do­mų prie­mo­nių ko­vo­jant su ne­le­ga­lia žmo­nių im­ig­ra­ci­ja iš ne ES ša­lių. Lie­tu­vo­je 52 proc., o ES – 65 proc. apk­laus­tų­jų su­tin­ka, kad jų ša­lis tu­rė­tų pa­dė­ti pa­bė­gė­liams.

Vie­nas iš pri­ori­te­tų, į ku­rį po­žiū­ris pa­ki­to tei­gia­ma link­me, yra eu­ras. Įve­dus Lie­tu­vo­je eu­rą, pi­lie­čių po­žiū­ris į jį, kaip į bend­rą ES va­liu­tą, už­ti­kri­nan­čią eko­no­mi­nę ir pi­ni­gų są­jun­gą, pa­ge­rė­jo. Šiuo me­tu net du treč­da­liai pri­ta­ria šiam ES pri­ori­te­tui, kai prieš pen­ke­rius me­tus to­kių gy­ven­to­jų bu­vo tik 51 proc.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų taip pat bu­vo pa­klaus­ta, ar jie yra pa­ten­kin­ti sa­vo gy­ve­ni­mu. 75 proc. apk­laus­tų­jų į šį klau­si­mą at­sa­kė tei­gia­mai. Tie­sa, šiuo ro­dik­liu Lie­tu­va vis dar at­si­lie­ka nuo da­lies ar­ti­miau­sių kai­my­nų: Len­ki­jo­je yra 85 proc. pa­ten­kin­tų gy­ve­ni­mu pi­lie­čių, Es­ti­jo­je – 80 proc. Tra­di­ciš­kai la­biau­siai pa­ten­kin­ti gy­ve­ni­mu yra Da­ni­jos pi­lie­čiai (98 proc. pa­ten­kin­tų­jų).

Lie­tu­vos pi­lie­čių nuo­mo­nė apie ša­lies eko­no­mi­kos pa­dė­tį pa­sta­ruo­sius me­tus ge­rė­jo. Ma­nan­čių­jų, kad si­tua­ci­ja yra ge­ra, per pa­sku­ti­niuo­sius me­tus pa­dau­gė­jo 1 pro­cen­ti­niu punk­tu nuo 36 proc. 2014 m. iki 37 proc. 2015 m. O pa­ly­gin­ti su 2009 m. ru­de­niu taip ma­nan­čių­jų pa­dau­gė­jo net 32 pro­cen­ti­niais punk­tais. Tie­sa, kol kas dar ne­pa­siek­tas 2006 m. ru­dens lyg­muo, kai net 49 proc. pi­lie­čių ma­nė, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­kos pa­dė­tis yra ge­ra.