Lietuviai stotų ginti Tėvynę
Dau­giau nei 88 proc. gy­ven­to­jų ma­no, kad gin­ti tė­vy­nę yra kiek­vie­no pi­lie­čio par­ei­ga. Tai ro­do šių me­tų va­sa­rio – ko­vo mė­ne­sį vyk­dy­ta rep­re­zen­ta­ty­vi Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sa.

Ab­so­liu­ti dau­gu­ma (78 proc.) apk­lau­sos me­tu iš­sa­kiu­sių nuo­mo­nę taip pat yra įsi­ti­ki­nę, kad, jei Lie­tu­va bū­tų už­pul­ta ko­kios nors ša­lies, tu­rė­tu­me prieš­in­tis gink­lu, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Lie­tu­vos pa­si­ren­gi­mu sa­va­ran­kiš­kai ap­si­gin­ti, kol su­lauk­tų pa­gal­bos iš są­jun­gi­nin­kų, tei­gia ti­kin­tys 35 proc., ta­čiau net 71 proc. apk­laus­tų­jų ne­abe­jo­ja, kad NA­TO ti­krai gin­tų Bal­ti­jos ša­lis, jei jos bū­tų už­pul­tos.

Pa­sak ty­ri­mo va­do­vės prof. Ai­nės Ra­mo­nai­tės, la­bai svar­bu ir tai, jog vi­suo­me­nė pa­si­ti­ki ne tik Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne ar NA­TO, bet ir sa­vo bend­ra­pi­lie­čių va­lia gin­tis: 63 proc. apk­lau­sos da­ly­vių yra įsi­ti­ki­nę, kad ka­ro at­ve­ju Lie­tu­vos vi­suo­me­nė su­ge­bė­tų su­sior­ga­ni­zuo­ti vi­suo­ti­nį pa­sip­rie­ši­ni­mą (gink­lu ar­ba tai­kio­mis prie­mo­nė­mis), dau­gu­ma apk­laus­tų­jų ma­no, kad ne ma­žiau kaip pu­sė su­au­gu­sių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ak­ty­viai pri­si­dė­tų prie pa­sip­rie­ši­ni­mo.

Iš vi­sų apk­laus­tų­jų 42 proc. ne­abe­jo­ja, kad as­me­niš­kai pri­si­dė­tų prie ša­lies gy­ny­bos, 25 proc. pri­si­dė­ti nė­ra nu­si­tei­kę, o li­kęs treč­da­lis nė­ra ti­kri, kaip elg­tų­si. Ty­ri­mo duo­me­nų ana­li­zė ro­do, kad as­me­ni­nis pa­si­ry­ži­mas pri­si­dė­ti prie gy­ny­bos la­bai pri­klau­so nuo ly­ties ir am­žiaus: as­me­niš­kai pri­si­dė­ti prie ša­lies gy­ny­bos pa­si­ry­žę 66 proc. 16–29 m. vy­rų, o tarp to pa­ties am­žiaus mo­te­rų ar­ba tarp vy­rų virš 70 me­tų nu­si­tei­ki­mas as­me­niš­kai už­siim­ti vals­ty­bės gy­ni­mu ge­ro­kai ma­žes­nis. „Gy­ven­to­jai ne­žiū­ri į esa­mą pa­dė­tį ir ga­li­mus pa­vo­jus pro ro­ži­nius aki­nius – at­sa­ky­da­mi į klau­si­mus blai­viai svars­to sa­vo ga­li­my­bes. Vis dėl­to jau­čia­mas vi­suo­me­nės ryž­tas ir po­rei­kis bū­ti pa­si­ren­gu­siems at­rem­ti ga­li­mas grės­mes“, – pa­ste­bi Ai­nė Ra­mo­nai­tė.

Apk­lau­sa taip pat par­odė, kad gy­ven­to­jai ne­sto­ko­ja pa­lai­ky­mo šauk­ti­nių ka­riuo­me­nei: net 87 proc. apk­laus­tų­jų ma­no, kad jau­ni vy­rai pri­va­lo at­lik­ti ka­ri­nę tar­ny­bą, 25 proc. pri­ta­ria, kad pri­va­lo­mą ka­ri­nę tar­ny­bą tu­rė­tų at­lik­ti ir mo­te­rys. Di­džio­ji dau­gu­ma gy­ven­to­jų (72 proc.) taip pat ma­no, kad pri­va­lo­mo ka­ri­nio ren­gi­mo pa­mo­kų rei­kė­tų ir mo­kyk­lo­se.

„To­kia­me vi­suo­me­nės nuo­sta­tų kon­teks­te lo­giš­kai at­ro­do ir mū­sų vals­ty­bės veiks­mai – šauk­ti­nių grą­ži­ni­mas, gink­luo­tės įsi­gi­ji­mai, su­in­ten­sy­vė­ju­sios bend­ros pra­ty­bos su ki­tų NA­TO ša­lių ka­riuo­me­nė­mis“, – tei­gia ty­ri­mo gru­pę su­bū­ru­sio Bal­ti­jos pa­žan­gių tech­no­lo­gi­jų ins­ti­tu­to (BPTI) va­do­vas dr. To­mas Ža­lan­daus­kas.

„Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jo­je ir ki­tuo­se do­ku­men­tuo­se įvir­tin­ta kiek­vie­no pi­lie­čio par­ei­ga gin­ti vals­ty­bę ir jos ne­prik­lau­so­my­bę nuo ga­li­mos ag­re­si­jos. Ty­ri­mo me­tu sie­kė­me ieš­ko­ti at­sa­ky­mų, kiek pa­ti Lie­tu­vos vi­suo­me­nė tam pa­si­ruo­šu­si, kiek Lie­tu­vos pi­lie­čiai pa­tys pa­si­ry­žę pri­si­dė­ti prie gy­ny­bos tai­kio­mis ar gink­luo­to­mis prie­mo­nė­mis, jei iš­kil­tų toks po­rei­kis, ir nuo ko tas pa­si­ry­ži­mas pri­klau­so. Tai­ky­da­mi nau­jau­sius kom­piu­te­ri­nių so­cia­li­nių moks­lų me­to­dus, mė­gin­si­me mo­de­liuo­ti ga­li­mus pa­sip­rie­ši­ni­mo sce­na­ri­jus“ – apie BPTI su­bur­tos tarp­dis­cip­li­ni­nės moks­li­nin­kų ir eks­per­tų gru­pės tiks­lus pa­sa­ko­ja prof. A.Ra­mo­nai­tė.