Lietuviai rinkosi į kalėdinius renginius užsienyje
Ar­tė­jant gra­žiau­sioms me­tų šven­tėms Lie­tu­vos at­sto­vy­bės už­sie­ny­je kvie­tė tau­tie­čius bei vi­sus Lie­tu­vos drau­gus kar­tu pra­leis­ti šven­ti­nius va­ka­rus. Ren­gi­nių me­tu bu­vo ap­ta­ria­mi jau į pa­bai­gą ei­nan­tys me­tai, skam­bė­jo lie­tu­viš­kos dai­nos, bu­vo ga­mi­na­mos ka­lė­di­nės de­ko­ra­ci­jos.

Ka­lė­di­nio va­ka­ro me­tu Bu­da­peš­te bu­vo de­mons­truo­ja­mi vai­kų su­kur­ti fil­mu­kai, su­reng­ta ka­lė­di­nė lo­te­ri­ja, vai­šin­ta­si lie­tu­viš­kais pa­tie­ka­lais. Kar­tu su ma­žiau­siais šven­tės da­ly­viais, jau­ni­mu ir su­au­gu­siais pa­sa­kas se­kė ir dai­na­vo poe­tas, ra­šy­to­jas, tea­tro ir ki­no re­ži­sie­rius Vy­tau­tas V. Lands­ber­gis.

Lat­vi­jos lie­tu­viai šven­tes pa­si­ti­ko lie­tu­viš­ko­je mo­kyk­lo­je Ry­go­je su mo­kyk­los mo­ky­to­jų kvar­te­to „La­bi­rin­tas“ prog­ra­ma. Sce­no­je pa­si­ro­dė tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vai – „Bi­jū­nas“ iš Ry­gos, sve­čiai iš Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos ir Jo­niš­kio kul­tū­ros cen­tro.

Vo­kie­ti­jo­je jau de­vin­tus me­tus iš ei­lės bu­vo su­reng­ta bend­ra Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ber­ly­ne ir Sak­so­ni­jos-An­hal­to fe­de­ra­li­nės že­mės at­sto­vų Ad­ven­to šven­tė. Šven­tės me­tu dai­na­vo folk­lo­ro gru­pė „Su­ta­ras“, ren­gi­nio sve­čiai ga­lė­jo įsi­gy­ti tra­di­ci­nių rank­dar­bių ka­lė­di­nė­je mu­gė­je ir su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos ku­li­na­ri­niu pa­vel­du.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Mad­ri­de Is­pa­ni­jo­je gy­ve­nan­tiems tė­vams su vai­kais bu­vo su­reng­tas kau­kių po­bū­vis. Va­ka­ro me­tu ma­žie­ji da­ly­viai pa­tys ga­mi­no eg­lu­tės žais­liu­kus ir ją puo­šė. Bai­gian­tis va­ka­rui, ko­mi­si­ja iš­rin­ko ge­riau­sio kos­tiu­mo ir kau­kės nu­ga­lė­to­jus, ku­rie bu­vo ap­do­va­no­ti spe­cia­liais am­ba­sa­dos pri­zais.

Tę­siant kas­me­ti­nę tra­di­ci­ją, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Hel­sin­ky­je bu­vo su­reng­ta Ka­lė­dų šven­tė Suo­mi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ma­žie­siems bei jų tė­ve­liams. Ka­lė­dų šven­tė­je da­ly­va­vę lie­tu­viš­kas mo­kyk­lė­les lan­kan­tys vai­kai ap­si­lan­kiu­siam Ka­lė­dų se­ne­liui pri­sta­tė su mo­ky­to­jais par­uoš­tą prog­ra­mą, ku­rio­je skam­bė­jo lie­tu­viš­kos dai­nos, vai­kų dek­la­muo­ja­mi ei­lė­raš­čiai.

Ka­lė­di­nis va­ka­ras bu­vo su­reng­tas ir Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Pe­ki­ne. Šven­tės me­tu ma­žie­ji su­lau­kė Ka­lė­dų se­ne­lio, ku­riam dai­na­vo ka­lė­di­nes dai­nas ir dek­la­ma­vo lie­tu­viš­kus ei­lė­raš­čius.

Lauk­da­mi šven­čių Briu­se­ly­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai vai­kai kar­tu su me­ni­nin­ke Li­na Mum­gau­dy­te su­kū­rė lie­tu­viš­ką pra­kar­tė­lę, ku­ri eks­po­nuo­ja­ma Briu­se­lio šv. My­ko­lo ir Go­du­lės ka­ted­ro­je. Pra­kar­tė­lę ap­lan­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Bel­gi­jo­je ko­lek­ty­vas, lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riai ir Briu­se­ly­je vie­šė­jęs Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.