Lietuviai raginami nevykti į Turkiją, esantys Turkijoje – likti saugiose vietose
Mė­gin­tas įvyk­dy­ti per­vers­mas Stam­bu­lo oro uos­te įstrig­dė ke­liau­to­jų iš Lie­tu­vos gru­pę, vyks­tan­čių į kal­nus Gru­zi­jo­je. URM tu­ri­mos in­for­ma­ci­jos duo­me­ni­mis, lie­tu­viai per ne­ra­mu­mus Tur­ki­jo­je ne­nu­ken­tė­jo. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja šeš­ta­die­nį par­agi­no lie­tu­vius su­si­lai­ky­ti nuo ke­lio­nių į Tur­ki­ją, kur pra­neš­ta apie ka­ri­nį per­vers­mą.  

10:19

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­kos di­rek­to­rius Ro­lan­das Ka­čins­kas BNS šeš­ta­die­nio ry­tą tei­gė, jog Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je vi­są nak­tį dir­bę dar­buo­to­jai gir­dė­jo spro­gi­mus vi­sai ša­lia am­ba­sa­dos pa­sta­to An­ka­ros cen­tre.

„Am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai vi­są nak­tį dir­bo, tei­kė pa­gal­bą, ra­por­ta­vo apei įvy­kius Tur­ki­jo­je, kur link vis­kas kryps­ta ir kar­tu pra­ne­ši­nė­jo to­kias ži­nias apie spro­gi­mus ša­lia am­ba­sa­dos. Ke­le­tą kar­tų vi­siš­kai gre­ta am­ba­sa­dos vy­ko spro­gi­mai, ne­pai­sant to am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai dir­bo to­liau. Pri­ori­te­tas bu­vo su­teik­ti kon­su­li­nę pa­gal­bą, o ka­dan­gi re­ko­men­da­ci­ja yra nie­kur ne­iti, bū­ti vie­to­je, tai am­ba­sa­do­je ir­gi bu­vo ge­riau­sia vie­ta tuo me­tu lai­ky­tis re­ko­men­da­ci­jų“, – sa­kė R.Ka­čins­kas.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Tur­ki­jo­je Aud­rius Brūz­ga šiuo me­tu yra Lie­tu­vo­je, jis yra grį­žęs į Lie­tu­vą da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų me­ti­nia­me su­si­ti­ki­me.

Oro uos­to per­so­na­las – išsilakstė

Pa­sak R.Ka­čins­ko, re­ko­men­da­ci­jos dėl sau­gu­mo iš­lie­ka ne­pa­ki­tu­sios – žmo­nės tu­rė­tų veng­ti su­si­bū­ri­mo, de­mons­tra­ci­jų vie­tų, įstri­gu­sie­ji oro uos­tuo­se – lauk­ti, kol si­tua­ci­ja pa­aiš­kės.

„Si­tua­ci­ja kei­tė­si di­na­miš­kai ir ne­ri­mas­tin­gos ži­nios apie spro­gi­ni­mus, šau­dy­mus, nai­kin­tu­vų skrai­dy­mus, par­la­men­to bom­bar­da­vi­mus, žu­dy­nes ir pa­na­šiai, vi­sas Stam­bu­lo oro uos­to per­so­na­las bu­vo iš­si­laks­tęs, ne­bu­vo įma­no­ma gau­ti jo­kios in­for­ma­ci­jos, kiek mes ban­dė­me skam­bin­ti, su­si­siek­ti su Stam­bu­lo oro uos­tu, ban­dy­ti žmo­nes nu­kreip­ti, aiš­ku, ir­gi nie­kas ne­at­sa­kė“, – sa­kė R.Ka­čins­kas.

Dip­lo­ma­to tei­gi­mu, Stam­bu­lo ir An­ka­ros oro uos­tai šeš­ta­die­nio ry­tą vis dar už­da­ry­ti, ta­čiau gau­na­ma ži­nių, kad Stam­bu­lo oro uos­to veik­la šeš­ta­die­nį ga­li bū­ti at­nau­jin­ta. Skre­džia An­ta­li­jos oro uos­te bu­vo ap­ri­bo­ti, ta­čiau oro uos­tas vei­kia.

„Pa­ry­čiais si­tua­ci­ja pa­ge­rė­jo, lyg val­džios kon­tro­lė su­sig­rą­žin­ta, tad ka­dan­gi si­tua­ci­ja lyg kon­tro­liuo­ja­ma pa­ta­ria­me klau­sy­tis vie­tos val­džios re­ko­men­da­ci­jų ir nu­ro­dy­mų, kaip elg­tis. Ti­ki­mės, kad Tur­ki­jos val­džios ins­ti­tu­ci­jos in­for­muos žmo­nes dėl su­si­da­riu­sios pa­dė­ties oro uos­tuo­se ir bus pra­neš­ta“, – sa­kė R.Ka­čins­kas.

09:29 D. Gry­baus­kai­tė: Tur­ki­jos žmo­nės įro­dė, kad de­mo­kra­ti­jos ne­ga­li­ma užg­niauž­ti ka­ri­ne jėga

Tur­ki­jos žmo­nės įro­dė, kad de­mo­kra­ti­jos ne­ga­li­ma užg­niauž­ti ka­ri­ne jė­ga, po ne­pa­vy­ku­sio ka­riš­kių per­vers­mo Tur­ki­jo­je sa­ko Lie­tu­vos va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Tur­ki­jos žmo­nės įro­dė, kad de­mo­kra­ti­jos ne­ga­li­ma užg­niauž­ti ka­ri­ne jė­ga. Lėk­tu­vai ir tan­kai yra be­jė­giai prieš žmo­nių va­lią. Žmo­nės rin­ko, jie ir nie­kas ki­tas tu­ri spręs­ti sa­vo val­džios li­ki­mą. Pra­lie­tas krau­jas, to­dėl reiš­kia­me nuo­šir­džią užuo­jau­tą žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­siems“, – sa­ko pre­zi­den­tė spau­dos tar­ny­bos iš­pla­tin­ta­me ko­men­ta­re.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, Lie­tu­vos pi­lie­čiai, esan­tys Tur­ki­jo­je, tu­rė­tų iš­lik­ti bud­rūs, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos am­ba­sa­da Tur­ki­jo­je pa­si­ren­gu­sios su­teik­ti vi­są in­for­ma­ci­ją ir pa­gal­bą.

09:16 Mė­gin­tas įvyk­dy­ti per­vers­mas Stam­bu­lo oro uos­te įstrig­dė ke­liau­to­jų iš Lie­tu­vos gru­pę, vyks­tan­čių į kal­nus Gru­zi­jo­je. Ke­lios de­šim­tys žmo­nių lau­kia, kol oro uos­tas at­nau­jins dar­bą ir jie ga­lės tęs­ti eks­pe­di­ci­ją į Kaz­be­ką.

„An­ka­ro­je vi­so­kie įvy­kiai vyks­ta ir Stam­bu­le, oro uos­tą užb­lo­ka­vo ka­riš­kiai, mums pri­trū­ko pu­san­tros va­lan­dos, kad bū­tu­me spė­ję iš­skris­ti. Oro uos­tas iki šios mi­nu­tės pra­ktiš­kai ne­funk­cio­nuo­ja, mes tu­rė­jom su­sis­kam­bin­ti su Tbi­li­siu, at­sa­ky­ti trans­por­tą, ku­ris tu­rė­jo mus pa­si­tikt, ir da­bar tie­siog lau­kiam, ne­ži­nom, ka­da pa­ju­dė­sim“, – BNS te­le­fo­nu iš oro uos­to pa­sa­ko­jo eks­pe­di­ci­jos va­do­vas, ke­liau­to­jas Al­gi­man­tas Ju­ce­vi­čius.

„Vaiz­dų pri­si­žiū­rė­jom, su au­to­ma­tais laks­tė po oro uos­tą ka­riš­kiai, po to įsi­ver­žė de­mons­tran­tai, nak­tis bu­vo ne­ra­mi. Po to su­pra­tom, kad at­skri­do pre­zi­den­tas, ly­di­mas ka­ri­nių lėk­tu­vų. Vi­są nak­tį pra­sib­laš­kėm, ir taip ne­ži­no­my­bėj lau­kiam skry­džio“, – kal­bė­jo ke­liau­to­jų va­do­vas.

Su gru­pe į kal­nus ke­liau­jan­ti Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­rė Ire­na And­ru­kai­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad spro­gi­mų iš­gąs­din­ti žmo­nės oro uos­te slė­pė­si po suo­lais.

„Prie mū­sų pri­ėjo mer­gi­na, pa­sa­kė – oro uos­tas blo­kuo­tas, tan­kai ap­lin­kui. At­si­ver­tė­me nau­jie­nų pus­la­pius – ka­ri­nis per­vers­mas, oro uos­tas užb­lo­kuo­tas, til­tai užb­lo­kuo­ti. Bai­siau­sia, kad mes ne­tu­rė­jo­me ti­kros in­for­ma­ci­jos, kas vyks­ta. Stam­bu­lo cen­tre bu­vo du spro­gi­mai, iki mū­sų at­ėjo ban­ga. Ki­lo pa­ni­ka – gir­di­si spro­gi­mai, vi­si kren­ta ant že­mės, len­da po suo­lais“, – BNS pa­sa­ko­jo I.And­ru­kai­tie­nė.

08:39 „Pa­gal mū­sų in­for­ma­ci­ją, nie­kas iš mū­sų pi­lie­čių ne­nu­ken­tė­jo, bent jau šiuo me­tu tu­ri­me to­kius duo­me­nis. Jiems re­ko­men­da­vo­me pa­si­lik­ti sau­gio­se vie­to­se kiek įma­no­ma ir lauk­ti, kol pa­aiš­kės pa­dė­tis. Ką da­ry­si, tai yra ne­pa­to­gu­mai, bet to­kia si­tua­ci­ja su­sik­los­tė, mes re­ko­men­duo­ja­me su­si­lai­ky­ti nuo ne­bū­ti­nų ke­lio­nių ir įver­tin­ti tas ri­zi­kas, nes ne­pai­sant to, kad žlu­go tas per­vers­mas, veiks­mai kai kur nė­ra vi­siš­kai pa­si­bai­gę ir tai ga­li bū­ti pa­vo­jin­ga gy­vy­bei“, – BNS šeš­ta­die­nio ry­tą sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai nak­tį ban­dė su­si­siek­ti su Stam­bu­le ir An­ka­ro­je esan­čiais lie­tu­viais, jų iš vi­so šiuo­se mies­tuo­se, kur dau­giau­siai vy­ko ka­ri­niai veiks­mai, bu­vo apie 150–200. „Mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai mė­gi­no su­si­siek­ti su pi­lie­čiais, jų apie pu­san­tro šim­to-du šim­tai, ke­le­tas gru­pių, pa­vie­nių as­me­nų“, – sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak mi­nis­tro, tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja ro­do, kad ka­riš­kių mė­gin­tas įvyk­dy­ti per­vers­mą žlu­go, bet oro uos­tai vis dar ne­vei­kia ir nė­ra aiš­ku, ka­da bus ati­da­ry­ti.

„Bu­vo mė­gi­na­ma įvyk­dy­ti per­vers­mą, ir, pa­pil­do­mai ga­vo­me in­for­ma­ci­jos, žlu­go tas per­vers­mas, bet vis tiek bu­vo in­ten­sy­vūs ka­ri­niai veiks­mai: tan­kai, lėk­tu­vai, spro­gi­mai, ma­no­ma, kad yra de­šim­tys žu­vu­sių. Stam­bu­le, An­ka­ro­je už­da­ry­ti til­tai, oro uos­tai, ir vis dar ne­vei­kia, nors An­ka­ros oro uo­tas ry­te lyg ir ža­dė­jo at­nau­jin­ti dar­bą, o Stam­bu­lo oro uos­te bu­vo pa­si­ša­li­nęs per­so­na­las, ten bu­vo su­nku gau­ti ir in­for­ma­ci­ją, ins­truk­ci­jas, ir bu­vo su­dė­tin­ga ko­mu­ni­kuo­ti“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

07:26 Į ne­ra­mu­mų kre­čia­mą Tur­ki­ją šeš­ta­die­nį iš Vil­niaus iš­skri­do per 300 keleivių

Į ne­ra­mu­mų kre­čia­mą Tur­ki­ją anks­ty­vą šeš­ta­die­nio ry­tą iš Vil­niaus oro uos­to iš­skri­do per 300 ke­lei­vių.

Į An­ta­li­jos ku­ror­tą Tur­ki­jos pie­tuo­se dviem rei­sais iš­vy­ko 173 ir 152 ke­lei­viai, BNS in­for­ma­vo Lie­tu­vos ka­pi­ta­lo už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vės „Small Pla­net Air­li­nes“ Mar­ke­tin­go de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Si­mo­nas Bart­kus.

Pa­sak jo, pa­gal šiuo me­tu tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją, skry­džiai vyks to­liau, ta­čiau si­tua­ci­ja bus ati­džiai ste­bi­ma.

Šio­je ša­ly­je esan­tys lie­tu­viai ra­gi­na­mi lik­ti sau­gio­se vie­to­se, veng­ti su­si­bū­ri­mo vie­tų ir lauk­ti ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos bei ins­truk­ci­jų.

Lie­tu­vos URM ži­nio­mis, vi­si skry­džiai Stam­bu­lo ir An­ka­ros oro uos­tuo­se yra su­stab­dy­ti. Be­si­ruo­šian­tys skry­džiams lie­tu­viai ra­gi­na­mi su­si­siek­ti su oro bend­ro­vė­mis.

„Re­ko­men­duo­ja­me bū­ti­nai su­si­lai­ky­ti nuo ke­lio­nių į Tur­ki­ją, (esan­tiems Tur­ki­jo­je) veng­ti su­si­bū­ri­mo vie­tų ir lik­ti sau­gio­je vie­to­je“, – BNS šeš­ta­die­nio nak­tį sa­kė mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­kos di­rek­to­rius Ro­lan­das Ka­čins­kas.

Ki­lus ne­aiš­ku­mams, lie­tu­viai in­for­ma­ci­ją ga­li gau­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos te­le­fo­nais +37070652444 ir +370 69842789.

Pa­sak R.Ka­čins­ko, li­ni­jos yra ap­krau­tos, į mi­nis­te­ri­ją iš­kvies­ta kon­su­li­nių dar­buo­to­jų.

Vil­niaus oro uos­to duo­me­ni­mis, kom­pa­ni­jos „Small Pla­net Air­li­nes“ skry­dis iš Vil­niaus į An­ta­li­ją bu­vo pla­nuo­tas sek­ma­die­nį pu­sę še­šių ry­to. Kom­pa­ni­jos „Tur­kish Air­li­nes“ skry­dis iš Stam­bu­lo į Vil­nių bu­vo nu­ma­ty­tas pu­sę vie­nuo­lik­tos ry­to.

Kiek anks­čiau Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius iš­sa­kė ne­ri­mą dėl si­tua­ci­jos Tur­ki­jo­je, ir pa­brė­žė, kad ne­sank­cio­nuo­ti ka­ri­niai veiks­mai yra ne­priim­ti­ni de­mo­kra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je.

„E­sa­me su­ne­ri­mę ir ati­džiai se­ka­me si­tua­ci­ją, ren­ka­me in­for­ma­ci­ją iš vi­sų ga­li­mų šal­ti­nių, ste­bė­sim vi­są nak­tį“, – BNS apie vi­dur­nak­tį sa­kė mi­nis­tras.

„Jei tai ir ne per­vers­mas, aiš­ku, kad ne­sank­cio­nuo­ti ka­ri­niai veiks­mai. De­mo­kra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je to ne­tu­ri bū­ti“, – tei­gė L.Lin­ke­vi­čius.

Tur­ki­jos ka­riš­kiai penk­ta­die­nio va­ka­rą pa­skel­bė pe­rė­mę val­džią ša­ly­je.

K. Gir­nius: Įvy­kiai Tur­ki­jo­je – ne­pa­si­ten­ki­ni­mo Er­do­ga­no po­li­ti­ka išraiška

Įvy­kiai Tur­ki­jo­je – jau se­niai tvy­ro­ju­sios įtam­pos tarp ka­riuo­me­nės ir šios ša­lies pre­zi­den­to Re­ce­po Tayyi­po Er­do­ga­no iš­raiš­ka, tei­gia po­li­ti­kos eks­per­tas Kęs­tu­tis Gir­nius.

„Gink­luo­to­sios pa­jė­gos yra pa­sau­lie­tiš­kos, R.T.Er­do­ga­nas yra is­la­mis­tas. Prieš ke­le­rius me­tus bu­vo di­de­lė by­la prieš ka­ri­nin­kus. Gal ka­ri­nin­kai ma­no, jog R.T.Er­do­ga­no už­sie­nio ir vi­daus po­li­ti­ka yra ne­veiks­min­ga – di­di­na prieš­ų, ne drau­gų skai­čių“, – BNS šeš­ta­die­no nak­tį sa­kė K.Gir­nius.

Anot jo, pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis ma­ty­ti Tur­ki­jos po­li­ti­kos po­ky­čiai – Tur­ki­jos val­džios sie­kis su­si­tai­ky­ti su Ru­si­ja, Iz­rae­liu, ga­li by­lo­ti, jog šios ša­lies va­do­vy­bė nu­jau­tė au­gan­tį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą aukš­čiau­siuo­se ka­riuo­me­nės sluoks­niuo­se.

„Tai ga­li bū­ti ženk­las, jog R.T.Er­do­ga­nas jau­čia, jog ge­ne­ra­li­te­tas ne­pa­ten­kin­tas jo po­li­ti­ka, ku­ri izo­lia­vo Tur­ki­ją“, – sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos ins­ti­tu­to do­cen­tas.

K.Gir­niaus ma­ny­mu, nors ne­pa­ten­kin­tų­jų Tur­ki­jos pre­zi­den­to po­li­ti­ka yra ne­ma­žai, ta­čiau di­des­nė da­lis Tur­ki­jos vi­suo­me­nės jį pa­lai­ko, to­dėl per­vers­mas ga­li baig­tis R.T.Er­do­ga­no per­ga­le.

„Ma­nau, kad R.T.Er­do­ga­nas lai­mės, ge­ne­ra­li­te­tas pra­lai­mės ei­li­nį kar­tą. Kol kas R.T.Er­do­ga­ną pa­lai­ko di­de­lis pro­cen­tas gy­ven­to­jų, vie­nin­te­lė tei­gia­ma pa­sek­mė – po šių įvy­kių jis pa­švel­nins sa­vo po­li­ti­ką“, – svars­tė K.Gir­nius.

L.Ko­ja­la: Tur­ki­jo­je kal­bos apie per­vers­mą ne­bu­vo retos

Tur­ki­jo­je pa­sta­ruo­ju me­tu kal­bos apie per­vers­mą ne­bu­vo re­tos, o jas kurs­tė is­la­mi­za­ci­jos ten­den­ci­jos ir stip­rė­jan­čios pre­zi­den­to Re­ce­po Tayyi­po Er­do­ga­no po­zi­ci­jos, sa­ko po­li­to­lo­gas Li­nas Ko­ja­la.

Šio­mis įžval­go­mis Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro di­rek­to­rius pa­si­da­li­jo, Tur­ki­jo­je pa­si­ro­džius pra­ne­ši­mams apie ka­riš­kių per­vers­mą.

Pa­sak L.Ko­ja­los, ka­riuo­me­nė Tur­ki­jo­je vi­suo­met bu­vo itin svar­bus po­li­ti­nis veiks­nys, ne kar­tą są­ly­go­jęs per­vers­mus.

Eks­per­to tei­gi­mu, 2003 me­tais prem­je­ru ta­pęs R.T.Er­do­ga­nas ieš­ko­jo su­gy­ve­ni­mo mo­de­lio su ka­riuo­me­ne, bet pa­sta­rai­siais me­tais si­tua­ci­ja ėmė keis­tis.

„Stip­rė­jant val­džios is­la­mi­za­ci­jos ten­den­ci­joms, taip pat fak­tams, jog R.T.Er­do­ga­nas uzur­puo­ja ga­lią ir tam­pa vis la­biau vien­val­džiu ly­de­riu, ypač vyks­tant konf­lik­tui Si­ri­jo­je bei su kur­dais, kal­bos apie ga­li­mą per­vers­mą ne­bu­vo re­tos. Vy­ko ne­tgi ke­li teis­mai, ku­riuo­se įvai­rūs as­me­nys, ta­me tar­pe ir ka­riš­kiai, bu­vo il­gam įka­lin­ti už ga­li­mus per­vers­mo pla­na­vi­mus“, – BNS šeš­ta­die­nio nak­tį sa­kė L.Ko­ja­la.

„Pa­na­šu, kad R.T.Er­do­ga­no val­džios uzur­pa­ci­ja ir is­la­mi­za­ci­ja su­si­kir­to su At­atur­ko mo­de­liu se­kan­čios ka­riuo­me­nės in­te­re­sais, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad jau pir­mo­sio­mis va­lan­do­mis skel­bia­mos te­zės apie se­ku­lia­ri­za­ci­jos su­grą­ži­ni­mą“, – tei­gė po­li­ti­kos eks­per­tas.