Lietuviai pernai įvaikino 99, užsieniečiai – 62 beglobius vaikus
Lie­tu­vos pi­lie­čiai per­nai įvai­ki­no 99 be tė­vų glo­bos li­ku­sius vai­kus, už­sie­nie­čiai – 62, pra­ne­šė Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba.

Jos duo­me­ni­mis, per­nai įsi­vai­ki­no 89 su­tuok­ti­nių po­ros ir trys ne­su­si­tuo­kę as­me­nys.

Dau­giau­sia – 21 vai­ką iš Lie­tu­vos įvai­ki­no Ita­li­jos pi­lie­čiai, 16 – Šve­di­jos, 10 – Ka­na­dos. Taip pat bū­ta įtė­vių iš Is­pa­ni­jos, Ai­ri­jos, JAV.

Anot tar­ny­bos pra­ne­ši­mo, įvai­ki­nu­sios šei­mos tu­ri ga­li­my­bę da­ly­vau­ti mo­ky­muo­se vai­kų auk­lė­ji­mo, bend­ra­vi­mo su jais, at­sa­ko­my­bės jaus­mo ska­ti­ni­mo, ri­zi­kos gru­pių vai­kų vys­ty­mo­si po­rei­kių, sa­vi­ver­tės ir ki­tais klau­si­mais. Taip pat pa­gal po­rei­kį jos ren­ka­si į sa­vi­tar­pio pa­gal­bos gru­pes, ku­rio­se da­li­ja­si pa­tir­ti­mi, iš­gy­ve­ni­mais, ieš­ko spren­di­mų, šei­mo­je su­si­da­rius su­dė­tin­gai si­tua­ci­jai. Be to, to­kioms šei­moms ren­gia­mi įvai­rūs se­mi­na­rai, kon­fe­ren­ci­jos, sto­vyk­los bei ki­ti ren­gi­niai.

Pra­ėju­siais me­tais spe­cia­lis­tų tęs­ti­niuo­se mo­ky­muo­se ir sa­vi­tar­pio pa­gal­bos gru­pė­se da­ly­va­vo 287 įtė­viai ar­ba 185 šei­mos.

Šių me­tų ko­vo 1-osios duo­me­ni­mis, įvai­ki­ni­mo lau­kė 547 vai­kai. Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos tvar­ko­mo­je aps­kai­to­je bu­vo 94 pa­gei­dau­jan­čios įvai­kin­ti šei­mos ar as­me­nys.