Lietuviai nori V. Kudirkos gatvės Seinuose
Len­ki­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė ir ki­tos mū­sų tau­tie­čių vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos sie­kia, kad vie­na iš gat­vių Sei­nuo­se bū­tų per­va­din­ta Lie­tu­vos him­no au­to­riaus Vin­co Ku­dir­kos var­du.

Len­ki­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė, lie­tu­vių šv. Ka­zi­mie­ro drau­gi­ja, Len­ki­jos lie­tu­vių drau­gi­ja, vys­ku­po An­ta­no Ba­ra­naus­ko fon­das „Lie­tu­vių na­mai“ pa­tei­kė siū­ly­mą V. Ku­dir­kos var­dą (ul. V. Ku­dir­ki) su­teik­ti Sei­nuo­se esan­čiai 22 Lip­ca gat­vei, įsi­kū­ru­siai ne­to­li poe­to Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus, Vil­niu­je gi­mu­sio gy­dy­to­jo Ed­war­do Ritt­le­rio ir Len­ki­jos mar­ša­lo Ju­ze­fo Pil­suds­kio var­do gat­vių.

Sei­nų bur­mis­tras krei­pė­si į mies­to gy­ven­to­jus pra­šy­da­mas jų par­eikš­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl siū­ly­mo pa­keis­ti gat­vės pa­va­di­ni­mą. Apk­lau­sa vyks iki spa­lio 10 die­nos. Len­ki­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė par­agi­no sei­niš­kius lik­ti ne­abe­jin­gais, da­ly­vau­ti apk­lau­so­je ir pa­si­sa­ky­ti už V. Ku­dir­kos var­do gat­vę šia­me mies­te.

Su­val­ki­jo­je gi­męs V. Ku­dir­ka tu­rė­jo ne­ma­žai są­sa­jų su Len­ki­ja, jau­nys­tė­je bu­vo lin­kęs į len­kiš­ką kul­tū­rą, ku­ri tuo me­tu jam at­ro­dė vie­nin­te­lė moks­lus ei­nan­čio žmo­gaus ver­ta. 1877–1879 me­tais jis mo­kė­si Sei­nų ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je, iš ku­rios bu­vo pa­ša­lin­tas. Vė­liau V. Ku­dir­ka stu­di­ja­vo Var­šu­vo­je.

Lie­tu­viu esąs V. Ku­dir­ka pa­si­ju­to pers­kai­tęs 1883 me­tais iš­ėju­sį pir­mą­jį pir­mo­jo lie­tu­viš­ko lai­kraš­čio „Auš­ra“ nu­me­rį. 1889 me­tais jis su drau­gais pra­dė­jo leis­ti li­te­ra­tū­ros, po­li­ti­kos ir moks­lo žur­na­lą „Var­pas“. Šia­me lei­di­ny­je 1898 me­tų rug­sė­jo 15 die­nos nu­me­ry­je bu­vo iš­spaus­din­ta V. Ku­dir­kos par­ašy­ta „Tau­tiš­ka gies­mė“ su jo kom­po­nuo­to­mis gai­do­mis. 1919 me­tais šis pa­trio­ti­nis ei­lė­raš­tis ta­po Lie­tu­vos vals­ty­bės him­nu.