Lietuviai neskuba prisidėti prie pagalbos besivystančioms šalims
Pa­ly­gin­ti su Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­dur­kiu, Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ne­sku­ba pri­si­dė­ti prie pa­gal­bos žmo­nėms be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se, taip pat jie aps­kri­tai yra ma­žiau tei­gia­mai nu­si­tei­kę vys­ty­mo­si at­žvil­giu nei bend­rai eu­ro­pie­čiai, ro­do apk­lau­sa.

As­me­niš­kai tei­kian­tys pa­gal­bą žmo­nėms be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se nu­ro­dė 13 proc. apk­laus­tų­jų, kai bend­ras ES vi­dur­kis sie­kia 33 pro­cen­tus. Lie­tu­vo­je 5 proc. apk­laus­tų­jų sa­kė duo­dan­tys pi­ni­gų be­si­vys­tan­čioms ša­lims pa­de­dan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms, 6 proc. – kon­kre­tiems pro­jek­tams, dar po vie­ną pro­cen­tą nu­ro­dė sa­va­no­riau­jan­tys ar­ba pri­si­de­dan­tys po­li­tiš­kai.

Iš vi­so ne­da­ly­vau­jan­tys pa­gal­bo­je be­si­vys­tan­čioms ša­lims nu­ro­dė 87 proc. apk­laus­tų­jų, bend­ras ES vi­dur­kis yra 65 pro­cen­tai, ro­do pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio pa­bai­go­je – gruo­džio pra­džio­je at­lik­ta Eu­ro­ba­ro­me­tro apk­lau­sa.

Ma­nan­čių, kad par­amos be­si­vys­tan­čioms ša­lims ne­rei­kė­tų di­din­ti ar­ba ją rei­kė­tų ma­žin­ti, Lie­tu­vo­je per me­tus pa­dau­gė­jo po 6 proc. punk­tus kiek­vie­no­je po­zi­ci­jo­je. Už tai, kad par­amos ne­rei­kė­tų di­din­ti, pa­si­sa­kė 22 proc. apk­laus­tų­jų (14 proc. ES vi­dur­kis), o už tai, kad ją rei­kė­tų ma­žin­ti – 29 proc. apk­laus­tų­jų, kai bend­rai to­kios po­zi­ci­jos lai­kė­si 14 proc. eu­ro­pie­čių.

Lie­tu­vo­je 74 proc. apk­laus­tų­jų ma­nė, svar­bu pa­dė­ti žmo­nėms be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se (per me­tus šis skai­čius su­ma­žė­jo 3 proc. punk­tais), kai ES vi­dur­kis yra 89 proc., o po­zi­ci­jos, kad par­amą vys­ty­mui­si rei­kia di­din­ti, Lie­tu­vo­je lai­kė­si 46 proc. apk­laus­tų­jų, bend­rai Eu­ro­po­je taip at­sa­kė 68 proc. apk­laus­tų­jų.

Taip pat res­pon­den­tai Lie­tu­vo­je ma­žiau nei eu­ro­pie­čiai aps­kri­tai yra lin­kę su­tik­ti, kad par­ama – veiks­min­gas bū­das mig­ra­ci­jos klau­si­mams spręs­ti, 60 proc. pa­ly­gin­ti su 73 pro­cen­tais. Ta­čiau apk­laus­tų­jų, ma­nan­čių, kad ofi­cia­li par­ama vys­ty­mui­si yra efek­ty­vi prie­mo­nė įveik­ti skur­dą be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se, da­lis yra šiek tiek di­des­nė už ES vi­dur­kį – 70 proc. pa­ly­gin­ti su 67 pro­cen­tais.

Res­pon­den­tai Lie­tu­vo­je taip pat yra tarp ma­žiau­siai lin­ku­sių su­tik­ti, kad at­ski­ri žmo­nės ga­li pri­si­dė­ti įvei­kiant skur­dą be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se – 28 proc. pa­ly­gin­ti su 52 proc. ES vi­dur­kiu. Maž­daug vie­nas iš pen­kių res­pon­den­tų Lie­tu­vo­je yra pa­si­ruo­šęs bran­giau mo­kė­ti už pro­duk­tus iš be­si­vys­tan­čių ša­lių – 22 proc., ir ši da­lis nuo 2014 me­tų su­ma­žė­jo aš­tuo­niais pro­cen­ti­niais punk­tais ir yra smar­kiai ma­žes­nė už 50 proc. ES vi­dur­kį.

Apk­lau­sa Lie­tu­vo­je vy­ko lap­kri­čio 28-gruo­džio 7 die­no­mis, iš vi­so bu­vo apk­laus­ta 1001 Lie­tu­vos gy­ven­to­jas.